ITD służba mundurowa

ITD stanie się formacją mundurową

Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2023 r. projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, który ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania tą służbą, a przez to podniesienie poziomu efektywności realizowanych przez nią działań.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego Inspekcji, w tym umożliwienie dyslokacji funkcjonariuszy oraz prowadzenie kontroli drogowych, także w pełnym zakresie w porze nocnej, w niedziele i w święta. Projektowane przepisy umożliwią sprawną intensyfikację działań kontrolnych na polskich drogach w określonym miejscu i czasie, np. w przypadku lokalnie występujących negatywnych zjawisk związanych z ruchem samochodów ciężarowych lub łamaniem przepisów przez nieuczciwie działających przewoźników drogowych, w szczególności z państw trzecich spoza UE.

Przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w umundurowaną formację, nadanie inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego statusu funkcjonariuszy, tak jak jest to obecnie przewidziane w odniesieniu do pozostałych służb kontrolnych dokonujących kontroli przewozów drogowych, uregulowanie w sposób kompleksowy pragmatyki służbowej pracowników Inspekcji Transportu Drogowego, umożliwienie swobodnej alokacji funkcjonariuszy na obszarze całego kraju oraz prowadzenia skoordynowanych i kompleksowych kontroli drogowych i kontroli w siedzibie przedsiębiorcy.

Info: Ministerstwo Infrastruktury