Transport towarów wrażliwych - na czym polega kontrola

WITD Rzeszów

SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń stworzony specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Dzięki niemu możliwa jest natychmiastowa wysyłka wymaganych ustawą danych, a także ich uzupełnianie i aktualizacja. Dostęp do SENT ma miejsce za pośrednictwem usługi e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Konto na PUESC może założyć tylko osoba fizyczna, która zamierza dokonywać zgłoszeń w imieniu podmiotu. Aktywacja konta odbywa się poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail. Aby przesłać, uzupełnić lub zaktualizować zgłoszenie w rejestrze SENT wystarczy rejestracja konta o podstawowym dostępnie do platformy PUESC.

W środę, 3 października br., inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego uczestniczyli we wspólnych działaniach w miejscowości Styków na drodze krajowej 9. Z uwagi na to, że każda z tych służb prowadzi kontrolę przewozu pod kątem najbardziej wrażliwych dla niej przepisów i wszystko odbywa się podczas jednorazowego zatrzymania pojazdu, skraca to łączny czas sprawdzania danego przewozu, pojazdu i przewoźnika. Efektem tej współpracy było zatrzymanie do kontroli dwóch pojazdów należących do ukraińskiego przewoźnika, którymi transportowany był olej sojowy z Ukrainy do Polski. Produkt ten jak się okazało podlega ustawie o monitorowaniu przewozu towarów i powinien zostać zgłoszony do systemu monitorowania przewozu (SENT).

Kto jest zobowiązany do zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji danych w SENT

Zaznaczyć należy, że do przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń w SENT zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy spełniają ustawową definicję podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego lub przewoźnika. Są to osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT, lub też dokonujące wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w rozumieniu ustawy VAT. W przypadku, gdy czynności związane z przesyłaniem, uzupełnianiem i aktualizacją zgłoszeń będą wykonywane przez pracowników podmiotów obowiązanych, wymagane jest pisemne upoważnienie, udzielone przez właściciela lub organ spółki i umieszczone w aktach podmiotu (np. aktach osobowych pracownika). Warto pamiętać o tym, że każdy podmiot wysyłający, odbierający lub przewoźnik może upoważnić dowolną osobę fizyczną do działania w jego imieniu i na jego rzecz, dlatego też przykładowo upoważnienie do potwierdzenia odbioru może zostać udzielone podmiotowi wysyłającemu czy przewoźnikowi przez podmiot odbierający. Upoważnienie może mieć charakter ogólny (upoważnienie do dokonywania wszystkich zgłoszeń, aktualizacji czy też potwierdzeń odbioru) lub charakter szczególny (upoważnienie do dokonania zgłoszenia, aktualizacji lub potwierdzenia odbioru jednej konkretnej dostawy oznaczonej indywidualnym numerem referencyjnym).

Na czym polega kontrola SENT

Jeżeli podczas kontroli organ kontrolujący stwierdzi niezgodność rodzaju, ilości, masy bądź objętości przewożonego towaru z tymi podanymi w zgłoszeniu, na środek transportu lub towar mogą zostać nałożone zamknięcia urzędowe, a od przewoźnika pobrana kaucja w wysokości 1000 zł. Zamknięcia mogą zostać usunięte w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego zlokalizowanym najbliżej miejsca zakończenia przewozu towaru. Jeżeli przewoźnik nie stawi się w oddziale celnym w przeciągu 30 dni – kaucja przepada. Jeżeli przewożony towar nie odpowiada pod względem rodzaju, masy, ilości czy objętości towarowi podanemu w zgłoszeniu, odpowiednio na podmiot wysyłający bądź odbierający nałożona zostanie także kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto przewożonego towaru, nie mniejsza niż 20 000 zł. Jeżeli podczas kontroli organ kontrolujący stwierdzi, że zgłoszenie przewozu nie zostało dokonane, bądź też kierujący pojazdem nie przedstawi numeru referencyjnego dla danego przewozu, środek transportu lub towar mogą zostać zatrzymane. Za przechowywanie towaru lub pojazdu pobierane są opłaty, za które odpowiadają wspólnie przewoźnik oraz podmiot zobowiązany do zgłoszenia przewozu. W przypadku, gdy naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce kontroli nie uda się w terminie 60 dni ustalić właściciela towaru, orzeka się jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Brak zgłoszenia skutkuje także karą pieniężną w wysokości 46% wartości netto przewożonego towaru, nie mniejszą niż 20 000 zł. W sytuacji stwierdzenia braku zgłoszenia lub też niezgodności co do masy, rodzaju, objętości czy ilości przewożonego towaru z danymi zawartymi w zgłoszeniu kara pieniężna w wysokości 20 000 zł zostanie również nałożona na przewoźnika. Kierujący pojazdem także musi liczyć się z tym, że w razie niedopełnienia nałożonych na niego obowiązków może zostać ukarany przez organ kontrolujący. Przed rozpoczęciem transportu musi on upewnić się, że posiada numer referencyjny, dokument zastępujący zgłoszenie lub dokument przesunięcia magazynowego, ponieważ w przypadku ich braku grozi mu grzywna w wysokości od 5 000 zł do 7 500 zł.

W przypadku tej konkretnej kontroli w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia przewozu, przewoźnik został ukarany łączną karą w kwocie 20 000zł (10 000 za każdy pojazd).

WITD Rzeszów

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL