Bezpieczniej pod Gołdapią

Bezpieczniej pod Gołdapią

Trwa przetarg na rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap - Kowale Oleckie (warmińsko-mazurskie). Po rozbudowie droga będzie bardziej bezpieczna.

Przetarg ograniczony na rozbudowę blisko szesnastokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 65 Gołdap - Kowale Oleckie ogłoszony został w ostatnich dniach grudnia 2012 roku.

Dwa etapy
Postępowanie przetargowe będzie dwuetapowe. Pierwszy etap to składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na tym etapie oceniane będzie doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny wykonawców. Zakwalifikowani do drugiego etapu wykonawcy zostaną zaproszeni do złożenia ofert cenowych. Przewidywany termin podpisania umowy to czerwiec 2013 r.

Rok lub krócej

Wymagany termin zakończenia zadania to 30 sierpnia 2014 r., jednak Zamawiający przyjął "termin wykonania" jako jedno z kryteriów oceny ofert. Oznacza to, że Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż wymagany.

Zadanie obejmuje wiele działań inżynieryjnych zapewniających wpływających na bezpieczeństwo kierowców m.in.:
• przebudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi;
• poszerzenie jezdni;
• przebudowę skrzyżowań;
• budowę i przebudowę zatok autobusowych;
• budowę i przebudowę chodników;
• regulację odwodnienia drogi;
• przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej;
• przebudowę i budowę punktów oświetleniowych;

Bezpieczniej po rozbudowie
Jazda po rozbudowanej drodze nr 65 na odcinku Gołdap - Kowale Oleckie będzie Po będzie bardziej komfortowa i bezpieczna. Droga będzie miała dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś. Szerokość jezdni będzie wynosiła 8 m - dwa pasy ruchu po 3,5 m oraz pobocza bitumiczne o szerokości po 0,5 m z obu stron.
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Poziom dofinansowania z UE to 10 mln euro.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL