Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych

Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych
- Dzięki przyjętemu na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów projektowi nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym tworzymy spójny i bardziej elastyczny system finansowania budowy dróg krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk 19 marca br. podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu. - W tym roku planujemy ogłosić 44 przetargi na budowę dróg i autostrad na kwotę ok. 29 mld zł, w 2008 roku podpisaniem umów zakończono 32 przetargi na ponad 14 mld zł, w trakcie procedury przetargowej jest obecnie 30 przetargów - dodał Minister. Podczas konferencji omówiono także przyjęte przez rząd projekty ustaw dotyczące Funduszu Kolejowego oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Wiceminister Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz poinformowała, że korzystanie w pełnym zakresie ze środków budżetu Państwa usztywnia i wydłuża wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, przede wszystkim ze względu na procedury budżetowe, nie uwzględniające specyfiki inwestycji liniowych, które co do zasady są inwestycjami wieloletnimi i uzależnionymi m.in. od warunków klimatycznych. Zgodnie z nowym mechanizmem środki na inwestycje na drogach krajowych (budowa i przebudowa) będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania i zarządzania drogami krajowymi (w tym przygotowanie inwestycji w zakresie dokumentacji, pozyskanie gruntów, również bieżące utrzymanie i remonty) będą finansowane z budżetu Państwa. Wyjątkiem od tej reguły jest rok 2009, w którym wszystkie wydatki będą mogły być finansowane przez KFD.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie mógł zaciągać kredyty, pożyczki i emitować obligacje na rzecz KFD. Jednocześnie na zobowiązania BGK z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji będą mogły być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia. Dodatkowo, źródłem zasilania finansowego KFD będą dotacje z budżetu państwa, w tym refundacje pochodzące ze środków UE.

W celu uelastycznienia zarządzania środkami KFD projekt zakłada procedurę uzgadniania przez ministra właściwego do spraw transportu planu finansowego KFD, który ma stanowić podstawę do bieżącego funkcjonowania funduszu oraz do dokonywania wypłat z KFD. Z uwagi na przewidziane w projekcie nowe źródła zasilania KFD (m.in. dotacje z budżetu UE) w ramach procedury uzgadniania planu finansowego zaproponowano udział ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Plan ten będzie z jednej strony instrumentem umożliwiającym sprawne i efektywne zarządzanie środkami funduszu, a z drugiej będzie mechanizmem, za pośrednictwem którego resort infrastruktury będzie mógł kontrolować prawidłową realizację swoich zadań.

Rada Ministrów przyjęła również projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o transporcie kolejowym. Celem tych zmian jest uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, które powstały na mocy porozumienia o usamorządowieniu spółki PKP Przewozy Regionalne, zawartego w grudniu 2008 r. z Marszałkami Województw. - Tym samym rząd pokazuje, że jest wiarygodnym partnerem – powiedział Minister Cezary Grabarczyk. - W 2009 r. z Funduszu Kolejowego na wydatki na inwestycje w tabor samorządom zagwarantowane zostało 200 mln zł, natomiast w kolejnych latach do 2015 r. – co roku po 100 mln zł – dodał. Minister poinformował także, że od 2010 r. dodatkowym źródłem dofinansowania kolejowych przewozów samorządowych mają być zwiększone udziały województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z 14,0 do 14,75 proc. Z tego tytułu województwa będą zyskiwać rocznie po ok. 0,3 mld zł.źródło: Ministerstwo Infrastruktury


Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL