Kary związane z terminowością pobrań danych z tachografów

Kary związane z terminowością pobrań danych z tachografów

Przedsiębiorcy, mimo posiadania odpowiednich urządzeń koniecznych do prawidłowego pobierania danych, często z powodu niejednoznaczności przepisów zdaniem Inspekcji Transportu Drogowego nie mieszczą się w wymaganych przepisami europejskiego prawa terminach.

Z tego powodu kary związane z terminowością pobrań są jednymi z najpopularniejszych naruszeń wykrywanych podczas kontroli w przedsiębiorstwie.

System tachografów cyfrowych na dobre zagościł już w pojazdach polskich firmach transportowych wypierając poprzednią generacje urządzeń rejestrujących aktywności na tzw. wykresówkach.  Nowe tachografy  pozwoliły uprościć sposób zapisu czasu pracy, przebytej drogi oraz prędkości jednak wprowadziły nowe wymagania wobec pracodawców które między innymi związane są z terminowym odczytem danych zarówno z jednostki zainstalowanej w pojeździe jak i karty kierowcy. Niestety najpopularniejsze naruszenia wykrywane podczas kontroli w przedsiębiorstwie właśnie są związane z terminowością pobrań danych – grożą za to dość wysokie kary zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i  osoby zarządzającej transportem.

Jak uniknąć błędów związanych z obsługą tachografów? Sprawdź

Z ustawy o transporcie drogowym wynikają następujące kary:

Dla przedsiębiorstwa:

  • za naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy - za każdego kierowcę – 500 zł,
  • za naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia rejestrującego - za każdy pojazd – 500 zł.

Dla zarządzającego:

  • za dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy – 2.000 zł (16).

Powyższe kary mogą zostać nałożone już za jednodniowe przekroczenie maksymalnych terminów.

Terminowe pobieranie danych jest ważne nie tylko z powodu grożących firmie oraz osobie zarządzającej kar, lecz również z uwagi na sposób rejestracji danych przez tachograf. Informacje zapisane zarówno na karcie kierowcy, jak i tachografie cyfrowym ulegają nadpisaniu, gdy pamięć przeznaczona na ich przechowywanie się wyczerpie (oznacza to, że najnowsze dane nadpisują najstarsze informacje). W skrajnych przypadkach może doprowadzić to do sytuacji, w której przedsiębiorca niepobierający danych w terminie może nie mieć możliwości pobrania ich w późniejszym okresie. Grożą za to dodatkowe sankcje (6.3.7.) – za nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu - za każdy dzień 500 zł.

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L102 z 11 kwietnia 2006 r.).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie (Dz.Urz. WE nr L 370 z 31 grudnia 1985 r. ze zm.).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 581/2010 w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców (Dz.Urz UE nr L168 z 2 lipca 2010 r.).

Łukasz Włoch, Główny Ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców współautor podręcznika przygotowującego do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych pod patronatem ZMPD oraz książki „Kierowca w firmie - praktyczny leksykon przedsiębiorcy”.

Więcej porad na temat tachografów znajdziesz w magazynie „Czas pracy kierowców”

Źródło: magazyn „Czas pracy kierowców”

4trucks.pl / Wiedza i Praktyka

Wyszukiwarka

Informacje