Jakie składniki wynagrodzenia można wliczyć do płacy minimalnej w Niemczech

Jakie składniki wynagrodzenia można wliczyć do płacy minimalnej w Niemczech

Do niemieckiej płacy minimalnej można zaliczyć tylko składniki wynagrodzenia za normalną pracę.

Dodatkowe świadczenie za urlop i nagrodę rocznę nie wliczają się do tych składników. Tak orzekł po raz pierwszy niemiecki sąd w sprawie przepisów ustawy MiLoG.

Dodanie innych składników
Pracodawca przedstawił swojemu pracownikowi wypowiedzenie zmieniające w związku z potrzebą podwyższenia jego wynagrodzenia do stawki przewidzianej w MiLoG. Nowa umowa nadal przewidywała wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 6,44 euro za godzinę. Jednak aby osiągnąć stawkę 8,50 euro, pracodawca zaliczył na poczet pensji minimalnej dodatkowe wynagrodzenie za urlop i premię roczną.
Pracownik podpisał to wypowiedzenie, ale zwrócił się też do sądu o uznanie go za nieskuteczne. Pracodawca sprzeciwił się, podkreślając, że może swobodnie określić składniki wynagrodzenia.

Tylko zwykła pensja
W ocenie sądu – tak jak niemieckiego rządu – tylko świadczenie wypłacane za normalne wykonywanie obowiązków może być wliczane do płacy minimalnej. Inne składniki wynagrodzenia przyznawane za uzyskiwanie dodatkowych wyników lub wykonanie dodatkowych czynności, które nie są objęte standardowym zakresem obowiązków, nie mogą być uwzględnione przy obliczeniu tej płacy.
O zaliczeniu składników wynagrodzenia na poczet płacy minimalnej nie mogą przesądzać decyzje ekonomiczne pracodawcy i jego korzyści. Poza tym obowiązek zapłaty minimalnej płacy w wysokości 8,50 euro za godzinę wynika z ustawy i dlatego nie może być zmieniany na podstawie umowy z pracownikiem. Z drugiej strony niemiecki sąd zaznaczył, że do stawki minimalnej można zaliczać poboczne składniki wynagrodzenia, jeśli są regularnie wypłacane. Można również zaliczyć do tej stawki świadczenia jednorazowe, ale wyłącznie gdy mają na celu wynagrodzenie normalnej pracy.

Takie samo stanowisko rządu
W rozpatrywanej sprawie warunki te nie zostały spełnione. Dodatkowe wynagrodzenie przysługiwało pracownikowi za urlop, a nie za normalną pracę. Roczna premia także nie wynagradzała zwykłego świadczenia pracy, lecz ponadprzeciętne osiągnięcia pracownika.
Opisany wyrok nie jest wiążący dla innych sądów w Niemczech. Może jednak wskazywać, że niemieckie sądy nie będą podważać stanowiska niemieckiego rządu, iż do pensji minimalnej wolno wliczać jedynie świadczenia przyznawane pracownikowi za normalną pracę.

Źródło:
Wyrok Sądu Pracy w Berlinie z 4 marca 2015 r., sygn. akt 54 Ca 14420/14.

Autor: Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego
Więcej informacji na temat płacy minimalnej w Niemczech zamieszczamy w magazynie Czas pracy kierowców

Wyszukiwarka

Informacje