Poprawny zapis w umowie z kierowcą miejsca wykonywania pracy

Poprawny zapis w umowie z kierowcą miejsca wykonywania pracy

Umowa o pracę zawarta z kierowcą zatrudnionym w ruchu międzynarodowym musi zawierać wiele ważnych zapisów.

Przede wszystkim należy określić rodzaj tej umowy. Ponadto należy prawidłowo zapisać miejsce wykonywania pracy kierowcy.
Pracodawca może wybrać między umową na:
- okres próbny,
- czas określony,
- czas wykonania określonej pracy,
- czas nieokreślony oraz
- zastępstwo.

Zasady wypowiedzenia umowy
Od rodzaju umowy zależy, na jakich zasadach strony będą mogły ją rozwiązać. Prawo jednostronnego wypowiedzenia zostało zarezerwowane dla umów na okres próbny, czas nieokreślony i na zastępstwo. Z kolei w przypadku umów na czas określony takie wypowiedzenie może zostać wprowadzone, pod warunkiem że umowa obejmuje okres ponad 6 miesięcy.
Jeśli nie będzie klauzuli o możliwości wypowiedzenia lub zawarcia umowy terminowej na równo 6 miesięcy lub krócej, pracownika będzie można zwolnić jedynie bez wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. W pozostałych przypadkach firma będzie musiała czekać do końca okresu, na który zawarła umowę.

Miejsce pracy kierowcy
Kolejnym istotnym elementem treści umowy o pracę jest wskazanie miejsca pracy kierowcy, czyli obszar, na którym stale i systematycznie realizuje swoje obowiązki. Jeśli ma wykonywać przewozy międzynarodowe, pracodawca może wskazać konkretne państwa lub obszary, np. Europę Zachodnią. Błędem jest wpisywanie siedziby pracodawcy jako miejsca pracy kierowcy.

Określając rodzaj pracy, wystarczy wskazać stanowisko kierowcy. Natomiast ustalając wysokość wynagrodzenia za pracę, warto wskazać wysokość wynagrodzenia zasadniczego – ułatwi to obliczanie pensji za oba rodzaje dyżuru i dodatków za nadgodziny. Trzeba określić termin rozpoczęcia pracy, jedynie gdy umowę o pracę zawiera się z wyprzedzeniem. Jeśli więc niezwłocznie po podpisaniu umowy kierowca przystępuje do pracy, nie ma potrzeby określania w niej osobnego terminu jej rozpoczęcia.
Podstawa prawna:
- art. 29 § 1 i 3, art. 775 § 3-5, art. 151 § 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
- art. 24 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.).

Autor: Karol Lankamer, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu bhp i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP, wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej "Pogotowie Kadrowe Lankamer – Prasołek" sp. j.

Artykuł pochodzi z miesięcznika Czas pracy kierowców

Wyszukiwarka

Informacje