Przejazdy pojazdów nienormatywnych - zmiana przepisów od 19 października 2012 r.

Przejazdy pojazdów nienormatywnych - zmiana przepisów od 19 października 2012 r.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

W dniu 19 października 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Nowelizacja wprowadza następujące zmiany:

- nowe definicje: pojazd nienormatywny, ładunek niepodzielny, pilot,
- warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych,
- siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego wydawanych na okres od miesiąca do 24 miesięcy,
- rozszerzenie katalogu organów uprawnionych do wydawania zezwoleń (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ma być wykonywany przejazd),
- wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
- kary pieniężne za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia.

Jednocześnie wejdą w życie akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym:
1. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, określające warunki dystrybucji i tryb wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego wzory, w tym m.in.:

- wzory zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wypisu z zezwolenia (w przypadku zezwolenia kategorii I),
- wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
- wymagania dla organu składającego zmówienie na blankiety zezwoleń i producenta blankietów zezwoleń,
- wymaganie składania wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
- wypełnianie i wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego termin ważności,
- warunki wyznaczania trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego,
- warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przez drogowy obiekt inżynierski;

2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, określające wysokość opłat za wydanie zezwoleń poszczególnych kategorii, w zależności od okresu ważności zezwolenia;

3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych, określające wymagania w zakresie pilotowania pojazdu nienormatywnego, w tym m.in:

- warunki pilotowania przez jeden albo dwa pojazdy wykonujące pilotowanie,
- pojazd wykonujący pilotowanie i jego wyposażenie,
- obowiązki pilota podczas pilotowania pojazdu nienormatywnego,
- wzór tablicy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie.

Minister TBiGM wybrał producenta blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego – Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., na podstawie upoważnienia z art. 64h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dystrybucja blankietów zezwoleń będzie odbywała się na podstawie zamówienia złożonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia (Odbiorcę) u producenta blankietów. Koszt dostarczenia blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych to 1,17 zł brutto za szt. Koszty zamówienia wraz z kosztami dostawy pokrywa Odbiorca.

Zgodnie z umową nr 0219/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zawartą pomiędzy resortem transportu a PWPW S.A., producent blankietów zobowiązuje się do:

- realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia,
- wystawienia faktury za zamówione blankiety zezwoleń z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.

Organy uprawnione do wydawania zezwoleń mogą od dnia 1 października 2012 r. składać zamówienia na blankiety zezwoleń do producenta blankietów.

Od 1 października 2012 r. na stronie internetowej PWPW S.A. www.pwpw.pl  zamieszczona będzie informacja o składaniu zamówień na blankiety zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.


4trucks.pl / Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

Wyszukiwarka

Informacje