Polisa AC nie będzie już honorowana jako zabezpieczenie dla licencji na świadczenie usług transportowych

Polisa AC nie będzie już honorowana jako zabezpieczenie dla licencji na świadczenie usług transportowych

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Biura do Spraw Transportu Międzynarodowego www.gitd.gov.pl/botm/index.php  zabezpieczeniem finansowym, które musi złożyć przedsiębiorca ubiegający się o licencję transportową są:

- sprawozdanie finansowe firmy - bilans, r-k zysków i strat, informacja dodatkowa zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości potwierdzone przez biegłego rewidenta (dotyczy podmiotów określonych w art. 2 i art. 64 ustawy o rachunkowości),
- gwarancja bankowa (brak dotychczas wzoru takiej gwarancji), której beneficjentem musi być GITD,
- ubezpieczenie działalności zawodowej - zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1071/2009.

Ubezpieczenie działalności zawodowej nie powinno być mylone z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP. W zastępstwie polisy "ubezpieczenia działalności zawodowej" nie będzie dłużej honorowana polisa ubezpieczenia AC pojazdu, która do tej pory była akceptowana na ograniczonych zasadach (dla pojazdu/naczepy będącej wyłączną własnością przedsiębiorcy bez adnotacji o współwłaścicielu, banku czy zastawie rejestrowym).


4trucks.pl / PISiL