Krajowy rejestr przedsiębiorców transportu drogowego

Krajowy rejestr przedsiębiorców transportu drogowego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w zakresie utworzenia krajowego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego. Rejestr prowadzony w formie elektronicznej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego obejmie osoby posiadające zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz osoby zarządzające transportem drogowym. Informacje zawarte w rejestrze będą jawne i publicznie dostępne, będą także mogły być wymieniane między służbami kontrolnymi i właściwymi władzami poszczególnych państw członkowskich UE. W rejestrze znajdą się także dane dotyczące naruszeń przepisów z dziedziny transportu drogowego i nałożonych kar.

Rejestr umożliwi ponadto organom kontrolnym poszczególnych państw członkowskich zweryfikowanie informacji, czy dany podmiot posiada uprawnienia do wykonywania transportu drogowego. Wpisowi do rejestru podlegać będą każdorazowe wydanie, zawieszenie lub cofnięcie uprawnienia przewozowego (odpłatne - wysokość opłaty określi minister transportu). Projekt założeń pozytywnie ocenia Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego podkreślając, że rejestr stworzy możliwość weryfikacji kontrahentów, będzie korzystny dla obrotu gospodarczego, z drugiej jednak strony wyrażając obawy co do kosztów jego funkcjonowania.


4trucks.pl / PISiL