Sprowadzanie pojazdów ciężarowych-informacje

Sprowadzanie pojazdów ciężarowych-informacje

Opodatkowanie nabycia samochodu ciężarowego w krajach UE odbywa się na podobnych zasadach, określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak przy nabywaniu tam samochodu osobowego. Istotną różnicą jest brak ograniczenia odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu samochodów ciężarowych. Ponadto, w przeciwieństwie do samochodów osobowych, samochód zakwalifikowany jako ciężarowy zwolniony jest z akcyzy (bez znaczenia czy nowy czy używany).

 
To, jak samochód będzie opodatkowany zależy przede wszystkim od tego, czy jest on uznany za nowy środek transportu, czy za towar używany. Nabycie nowych środków transportu, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Nie jest przy tym istotne, czy nabywcą jest zwykły konsument (osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT) bądź podatnik podatku od towarów i usług (zarejestrowany i rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych, czy też zwolniony z niego). Natomiast w przypadku nabycia używanych samochodów ciężarowych obowiązki kształtują się w zależności od tego, kim jest nabywca samochodu.

Samochód ciężarowy nowy, czy używany

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) za nowe środki transportu uważa się między innymi przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały nie więcej niż 6 000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

I. Opodatkowanie samochodu ciężarowego uznanego za towar używany

1) Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (konsument), a także osoba nie będąca czynnym podatnikiem VAT

Nabycie przez polskiego konsumenta używanego samochodu ciężarowego (nie będącego nowym środkiem transportu) w innym państwie członkowskim, który jest przywożony na terytorium Polski, nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie ma przy tym znaczenia, czy konsument zakupił taki środek transportu od podatnika VAT na zasadach ogólnych, czy w ramach procedury szczególnej (opodatkowanie marży), czy też od osoby fizycznej.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje także w przypadku, gdy dotyczy używanych samochodów ciężarowych nabywanych przez:

1) rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
2) podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
3) podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (tzw. drobnych przedsiębiorców),
4) osoby prawne, które nie są podatnikami

- jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro;

Jednak jeżeli nabywca chce zarejestrować ten samochód na terytorium Polski musi wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu tego środka transportu.

Wniosek składa się na druku VAT-24, który zawiera w szczególności:

1) dane identyfikujące pojazd,
2) datę pierwszego dopuszczenia pojazdu do użytku,
3) przebieg pojazdu,
4) cenę nabycia pojazdu przez wnioskodawcę,
5) dane dotyczące podmiotu dokonującego dostawy pojazdu na rzecz wnioskodawcy.

Do wniosku załącza się umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu przez wnioskodawcę oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Załączone do wniosku dokumenty urząd skarbowy zwraca, przy wydawanym wnioskodawcy zaświadczeniu.

Nie ma określonego terminu złożenia wniosku – jednak zaświadczenie o braku obowiązku zapłaty podatku będzie konieczne przy rejestracji samochodu, a urząd skarbowy będzie potrzebował około 7 dni do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenie wydaje się na formularzu VAT-25.

Składając wniosek trzeba się liczyć z pewnymi wydatkami. Koszty wyniosą ok. 160 zł (opłata skarbowa za wydanie wniosku – 150 zł, opłata skarbowa za wniosek – 5 zł i 0,5 zł za każdy składany załącznik).

Podsumowanie:

Konsument lub osoba nie będąca czynnym podatnikiem VAT

Wewnątrzwspólnotowe
nabycie używanych samochodów ciężarowych

1) Obowiązek podatkowy nabycie przez polskiego konsumenta samochodu
używanego (nie będącego nowym środkiem transportu) w innym państwie członkowskim,
który jest przywożony na terytorium Polski, nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem
od towarów i usług
2) Miejsce świadczenia nie dotyczy
3) Deklaracje podatkowe podatku VAT nie dotyczy
4) Informacja o nabywanych środkach
transportu (VAT-23).
nie dotyczy
5) Informacje podsumowujące nie dotyczy
6) Zapłata podatku nie dotyczy
7) Zaświadczenie (do rejestracji samochodu) jeżeli nabywca chce zarejestrować ten
samochód na terytorium Polski musi wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z
tytułu przywozu tego środka transportu2) Czynny podatnik podatku od towarów i usług

Mechanizm rozliczania podatku jest tutaj analogiczny jak przy nabyciu nowych środków transportu.

Nabycie przez polskiego podatnika podatku od towarów i usług samochodu używanego (nie będącego nowym środkiem transportu) dla celów prowadzonej działalności gospodarczej od podatnika VAT z innego państwa członkowskiego jest uważane za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z ogólną zasadą dla tego typu transakcji - towary dostarczane pomiędzy podatnikami zarejestrowanymi dla celów VAT (np. przez podatnika z innego państwa członkowskiego do podatnika w Polsce) są opodatkowane stawką zerową w kraju wysyłki (rozpoczęcia transportu) jako wewnątrzwspólnotowa dostawa, zaś podatek należny opłacany jest przez nabywcę towarów w kraju, do którego towary te przybędą, według stawki obowiązującej w kraju nabycia (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Jest jednak pewien wyjątek - piszemy o nim w dalszej części tego odcinka.

Zatem polski podatnik, nabywający używany samochód od podatnika VAT w innym państwie członkowskim Unii (tj. samochód inny niż nowy środek transportu), będzie rozliczał podatek VAT wg stawki obowiązującej w Polsce, tj. według stawki 22% w składanej w Polsce deklaracji podatkowej.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w tym samochodów używanych) obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem nabycia.

Jeżeli przed tym terminem podatnik otrzymał fakturę wystawioną przez podatnika podatku od wartości dodanej, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Kiedy nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie używanych środków transportu u podatnika

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowe środków transportu nie ma miejsca jeżeli podatnik nabywa używany samochód, który został w państwie członkowskim dostawy opodatkowany na podstawie szczególnych przepisów w zakresie marży stosowanych do towarów używanych. Wówczas od przywozu takiego samochodu nabytego na tych szczególnych warunkach nie płaci się podatku od towarów i usług (jeżeli nabywca posiada dokumenty, z których jednoznacznie wynika nabycie samochodu na zasadach opodatkowania marży).

Jeżeli podatnik chce zarejestrować taki samochód na terytorium Polski musi wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług.

Podsumowanie:

Czynny podatnik podatku od towarów i usług

Wewnątrzwspólnotowe
nabycie używanych samochodów ciężarowych

1) Obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem
wewnątrzwspólnotowego nabycia. W przypadku gdy przed tym terminem podatnik podatku od
wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia
fakturyUwaga! Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowe
środków transportu nie ma miejsca jeżeli podatnik nabywa używany
samochód, który został w państwie członkowskim dostawy opodatkowany na podstawie
szczególnych przepisów w zakresie marży stosowanych do towarów używanych.
Wówczas od przywozu takiego samochodu nabytego na tych szczególnych warunkach nie
płaci się podatku od towarów i usług (jeżeli nabywca posiada dokumenty, z których
jednoznacznie wynika nabycie samochodu na tych szczególnych zasadach).
2) Miejsce świadczenia nabycie towarów uznaje się za dokonane na
terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie
zakończenia ich wysyłki lub transportu
3) Deklaracje podatkowe podatku VAT deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych
nabyć za okresy miesięczne (lub kwartalne) w terminie do 25 dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale)
4) Informacja o nabywanych środkach
transportu (VAT-23).
są obowiązani przedłożyć naczelnikowi
urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach
transportu (VAT-23). Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie
środka transportu przez podatnika
5) Informacje podsumowujące podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani
składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych
wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia
miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
6) Zapłata podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego na rachunek urzędu skarbowego
7) Zaświadczenie (do rejestracji samochodu) zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie
przez podatnika podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka
transportu wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie informacji VAT-23Uwaga!
W przypadku, gdy Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowe środków
transportu nie ma miejsca, a podatnik chce zarejestrować sprowadzony
samochód na terytorium Polski musi wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług


II. Opodatkowanie samochodu ciężarowego uznanego za nowy środek transportu

Sprowadzenie do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej kupionego tam nowego środka transportu, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Nie jest przy tym istotne, czy nabywcą jest zwykły konsument (osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT) bądź podatnik podatku od towarów i usług (zarejestrowany i rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych, czy też zwolniony z niego).

1) Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (konsument)

Obowiązują tutaj analogiczne zasady, jak w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu przez podatników rozliczających podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych. Podstawową różnicą jest inna deklaracja podatkowa (uproszczona), którą osoby te składają w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz brak obowiązku składania kwartalnej informacji podsumowującej.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich otrzymania, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez sprzedawcę (podmiot z innego państwa członkowskiego UE).

Deklarację podatkową (na formularzu VAT-10) w zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W tym samym terminie należy złożyć informację VAT-23.

Podatek (naliczony według stawki 22%) należy wpłacić do urzędu skarbowego w terminie złożenia deklaracji VAT-10 (czyli w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego).

Bez dopełnienia formalności związanych podatkiem od towarów i usług nie uda się zarejestrować samochodu. Przy rejestracji, oprócz zaświadczeń z urzędu skarbowego będą również potrzebne dokumenty samochodu i faktura zakupu.

Podsumowanie:

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (konsument)

Wewnątrzwspólnotowe
nabycie nowych samochodów ciężarowych

1) Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów,
nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od
wartości dodanej
2) Miejsce świadczenia nabycie towarów uznaje się za dokonane na
terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie
zakończenia ich wysyłki lub transportu
3) Deklaracje podatkowe podatku VAT deklarację podatkową w zakresie nabywanych
nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego z tego tytułu – deklaracja uproszczona
4) Informacja o nabywanych środkach
transportu (VAT-23).
są obowiązani przedłożyć naczelnikowi
urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach
transportu (VAT-23). Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie
środka transportu przez podatnika
5) Informacje podsumowujące brak obowiązku składania kwartalnej
informacji podsumowującej
6) Zapłata podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego na rachunek urzędu skarbowego
7) Zaświadczenie (do rejestracji samochodu) zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie
przez podatnika podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka
transportu wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie informacji VAT-232) Podatnik podatku od towarów i usług

Obowiązki podatników VAT przy sprowadzaniu samochodów z krajów UE nieco różnią się od tych, jakie mają osoby fizyczne nie będące podatnikami VAT. Przypomnimy, że podatnicy podatku od towarów i usług dzielą się na dwie grupy: podatnicy VAT czynni (mają obowiązek okresowo składać deklaracje podatkowe w podatku VAT) oraz podatnicy, którzy nie są podatnikami czynnymi (np. korzystają ze zwolnienia w związku z wysokością obrotów – nazwijmy ich podatnikami zwolnionymi). I jeszcze jedno istotne zastrzeżenie – opisywane obowiązki nie dotyczą osób sprowadzających samochody w celu dalszej odsprzedaży (dealerów).

Podatnicy zwolnieni, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu są zobowiązani złożyć deklaracje podatkową w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

Podatnicy czynni wykazują wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków w deklaracji podatkowej (miesięcznej lub kwartalnej). Należy pamiętać, iż podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi zarówno podatek należny, jak i podatek naliczony (z wyjątkiem podatników zwolnionych lub gdy towar służy czynnościom zwolnionym). Natomiast wpłacony do urzędu skarbowego uprzednio podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych środków transportu pomniejsza wykazany w deklaracji podatek należny.

Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu powstaje z chwilą otrzymania tego środka transportu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (podmiot z innego państwa członkowskiego UE) dokonującego dostawy na rzecz podatnika polskiego, tzn. jeżeli zakupimy nowy samochód ciężarowy w Niemczech w dniu 10 października 2005 r. i otrzymamy ten samochód w tym dniu to obowiązek podatkowy powstanie 10 października 2005 r.

Stawka VAT na samochody wynosi 22%, a przy ustaleniu podstawy opodatkowania należy uwzględnić nie tylko wartość samego samochodu, ale również podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku oraz wydatki dodatkowe - prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia - pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Termin zapłaty podatku

W przypadku gdy podatnicy zwolnieni dokonują jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, obowiązani są, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Przepis ten stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8 ustawy o VAT (podatnicy czynni), jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

Również podatnik VAT czynny ma obowiązek wpłacenia podatku w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. Wpłacony do urzędu skarbowego podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych środków transportu pomniejszy wykazany w deklaracji podatek należny.

Obie grupy podatników są zobowiązani do przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego na określonym formularzu (VAT–23) informacji o nabytym środku transportu, wraz z załączoną kopią faktury potwierdzającą nabycie nowego środka transportu. Informacja wraz z kopią faktury oraz dowodem zapłaty będą stanowiły dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wydania z urzędu zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu. Zaświadczenie to należy przedłożyć we właściwym dla zarejestrowania danego środka transportu urzędzie.

Informacji (VAT-23) dla celów wydania zaświadczenia potwierdzającego zapłatę podatku nie muszą składać podatnicy, którzy przywożą nowe środki transportu do odprzedaży na terytorium Polski (dealerzy). W przypadku zakupu np. samochodu od dealera, który był uprzednio przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla celów rejestracyjnych potrzebna będzie zamiast zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego wystawiona przez dealera faktura VAT z wyszczególnioną kwotą podatku.

Jeżeli wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu dokonuje podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, jest on również obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym kwartalną informację podsumowującą zawierającą dane dotyczące tego wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.

Podsumowanie:

Podatnik podatku od towarów i usług

Wewnątrzwspólnotowe
nabycie nowych samochodów ciężarowych

1) Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów,
nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od
wartości dodanej
2) Miejsce świadczenia nabycie towarów uznaje się za dokonane na
terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie
zakończenia ich wysyłki lub transportu
3) Deklaracje podatkowe podatku VAT deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych
nabyć za okresy miesięczne (lub kwartalne) w terminie do 25 dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale)
4) Informacja o nabywanych środkach
transportu (VAT-23).
są obowiązani przedłożyć naczelnikowi
urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach
transportu (VAT-23). Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie
środka transportu przez podatnikaUwaga! Informacji (VAT-23) dla
celów wydania zaświadczenia potwierdzającego zapłatę podatku nie muszą składać
podatnicy, którzy przywożą nowe środki transportu do odprzedaży na terytorium Polski
(dealerzy).
5) Informacje podsumowujące podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani
składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych
wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia
miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
6) Zapłata podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego na rachunek urzędu skarbowego
7) Zaświadczenie (do rejestracji samochodu) zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie
przez podatnika podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka
transportu wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie informacji VAT-23Odliczenie podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Od 22.08.2005 r. zmieniono zasady ustalania kategorii samochodów, których nabycie uprawnia do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług od ich zakupu, a tym samym również do pełnego odliczenia VAT od nabywanego paliwa do ich napędu. Jak wynika z nowych przepisów, ograniczenia w zakresie odliczenie podatku VAT dotyczą tylko samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W przypadku, gdy samochód spełnienia warunki samochodu ciężarowego określone w art. 86 ustawy o VAT ma prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług od ich zakupu, a także do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do tego samochodu.

Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych

Kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia.

W przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury (lub powstania obowiązku podatkowego) bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

III. Podatek akcyzowy

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, ze zm.) opodatkowaniu akcyzą podlega między innymi nabycie wewnątrzwspólnotowe. Jednak akcyzie podlegają tylko samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Tak więc, samochód zakwalifikowany jako ciężarowy zwolniony jest z akcyzy (bez znaczenia czy nowy czy używany).

 

 

źródło: Podatki.pl