Udzielnanie licencji na międzynarodowy transport drogowy

Udzielnanie licencji na międzynarodowy transport drogowy

Udzielanie licencji na międzynarodowy transport drogowy.Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 125, poz. 1371) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Kwestie posiadania licencji reguluje także Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 roku w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich w zakresie transportu rzeczy i Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 roku w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu pasażerskiego autokarowego i autobusowego w zakresie przewozów osób.

Wniosek o uzyskanie licencji powinien zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
 3. określenie rodzaju i zakresu
 4. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji
 5. czas, na jaki licencja ma być udzielona.

Do wniosku o udzielenie licencji, z zastrzeżeniem ust. 4, należy dołączyć:
 1. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej
 2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
 3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 4. kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
 5. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
  Osoby te nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu.
  Nie może tez być wydane w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 6. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzonej dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub ostatnim bilansem rocznym przedsiębiorstwa w wysokości:
  1. 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
  2. 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy
 7. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku
 8. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Należy także uiścić opłatę skarbową w wysokości 5 zł za wniosek i po 0,5 zł za każdy załącznik. Konieczne jest także przedłożenie dowodu wpłaty kwoty z tytułu udzielenia licencji.

Licencji udziela się każdemu przedsiębiorcy spełniającemu wyżej określone, ustawowe warunki. Licencji udziela się na okres 5 lat zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 881/92 i art. 3a ust. 4 rozporządzenia nr 684/92.

Za wydanie licencji pobiera się opłaty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 82, poz. 759).

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL