Opłaty za przejazdy

Opłaty za przejazdy
KARTY OPŁAT ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. Nr 150, poz.1684).

Opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych ponoszą przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarobkowy transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne, jeśli:

- przewóz wykonywany jest pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t ;

- w niezarobkowym przewozie osób, przewóz wykonywany jest pojazdem (o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t ) przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Obowiązek uiszczania opłat nie dotyczy:

- przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką,

- przejazdów po autostradach płatnych,

- transportu kombinowanego,

- zbiorowego transportu miejskiego.

Dostępne są karty opłat: dobowa, siedmiodniowa, miesięczna, półroczna oraz roczna.

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju pojazdu samochodowego, jego czasu przejazdu po drogach krajowych, dopuszczalnej masy całkowitej oraz liczby osi i poziomu emisji spalin w sposób następujący :

stawka opłaty w zł

/

rodzaj pojazdu

dobowa

(24-godzinna)

siedmiodniowa
miesięczna
półroczna

(6-miesięczna)

roczna
emisja spalin pojazdu samochodowego*
 
EURO 0
min. EURO 1
EURO 0
min. EURO 1
EURO 0
min. EURO 1
EURO 0
min. EURO 1
EURO 0
min. EURO 1
Pojazdy samochodowe**

o dopuszczalnej masie całkowitej ***

powyżej 3.5 t do 12 t

1. dwie osie

6

5

20
18
60
54
240
215
400
360
2. trzy osie i więcej
20
18
60
54
180
165
720
650
1280
1150
Pojazdy samochodowe**

o dopuszczalnej masie całkowitej***

powyżej 12 t

1. nie więcej niż

trzy osie

30
27
70
63
210
190
840
760
1600
1450
2. cztery osie i więcej
45
40
100
90
300
270
1200
1080
2200
1900
Autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t
12
11
45
40
120
108
480
430
800
700
* zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863, oraz z 2001 r. Nr 26, poz. 295).

** z wyłączeniem autobusów

*** łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy)

Opłatę uiszcza się poprzez nabycie i wypełnienie karty opłaty.

Opłaty można uiszczać w następujących jednostkach:

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie,

urzędy celne,

stowarzyszenia zrzeszające przewoźników drogowych,

inne (np. wybrane urzędy pocztowe).

Wypełnianie kart opłaty: Kartę opłaty należy wypełnić przed rozpoczęciem przejazdu. DOBOWA

Kartę opłaty dobowej może wypełniać przedsiębiorca w części dotyczącej:

numeru rejestracyjnego pojazdu

dat i godzin określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do"),

natomiast w części dotyczącej:

daty wydania karty,

oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego,

wypełnia wyłącznie jednostka pobierająca opłatę.

SIEDMIODNIOWA

Kartę opłaty siedmiodniowej może wypełniać przedsiębiorca w części dotyczącej:

numeru rejestracyjnego pojazdu,

dat i godzin określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do"),

natomiast w części dotyczącej:

daty wydania karty,

oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego,

wypełnia wyłącznie jednostka pobierająca opłatę.

MIESIĘCZNA

Kartę opłaty miesięczną wypełnia wyłącznie jednostka pobierającą opłatę, poprzez wpisanie:

numeru rejestracyjnego pojazdu,

dat określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do") /wpisywanie godzin nie jest wymagane/

daty wydania karty,

oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego.

PÓŁROCZNA

Kartę opłaty półroczną wypełnia wyłącznie jednostka pobierającą opłatę, poprzez wpisanie:

numeru rejestracyjnego pojazdu,

dat określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do") /wpisywanie godzin nie jest wymagane/

daty wydania karty,

oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego.

ROCZNA

Kartę opłaty roczną wypełnia wyłącznie jednostka pobierającą opłatę, poprzez wpisanie:

numeru rejestracyjnego pojazdu,

dat określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do") /wpisywanie godzin nie jest wymagane/

daty wydania karty,

oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego.

Emisję spalin oznacza się przez ukośne skreślenie w rubryce ýEUROý odpowiedniego pola "0" lub "1". Właściwe oznaczenie poziomu emisji spalin powinno pozostać nie skreślone.

Termin ważności karty należy wpisać tak, aby wszystkie przeznaczone do tego pola zostały wypełnione. W przypadku karty miesięcznej, półrocznej lub rocznej wpisywanie godziny nie jest wymagane (w odpowiednich rubrykach tych kart oznaczonych "godz." i "min" należy wstawić "-" poziomą kreskę).

Dzień i miesiąc oznacza się dwiema cyframi, a rok czterema cyframi.

Godzinę rozpoczęcia przejazdu oznacza się czterema cyframi, z czego dwie pierwsze odpowiadają kolejnym godzinom w 24-godzinnym cyklu dobowym.

Karty wypełnione w inny sposób, nie wypełnione lub zawierające poprawki będą uznawane za nieważne.

Karty opłaty nie należy laminować.

Zwrot opłaty:

Zwrot opłaty może nastąpić w przypadku niewykorzystania z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy /np. kradzież, kasacja pojazdu/ w całości lub w części półrocznej lub rocznej karty opłaty.

Zwrot opłaty następuje na wniosek przedsiębiorcy, w którym należy podać przyczyny niewykorzystania opłaty. Do wniosku dołącza się oryginał karty opłaty.

Wniosek należy złożyć w jednostce upoważnionej do poboru opłat półrocznych i rocznych.

Wniosek o zwrot opłaty winien zostać rozpatrzony w terminie 21 dni od daty jego złożenia.

Kwota podlegająca zwrotowi obliczana jest w oparciu o liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca okresu, za który uiszczono opłatę. Początkiem tego okresu jest data złożenia wniosku.

Jednostki dokonują zwrotu należnej sumy w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po dacie rozpatrzenia wniosku.

Karty opłat wydane przed dniem 1 stycznia 2002r. zachowują swoją ważność przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ww. daty (tj. nie dłużej niż do 1 stycznia 2003 r.).

źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL