Zezwolenia jednorazowe 2006

Zezwolenia jednorazowe 2006

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że do czasu zatwierdzenia warunków wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2006 roku wprowadza się następujące zasady:
§ 1
1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy jeśli posiada:
1) ważną licencję lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,
2) wypisy z licencji lub zaświadczenia odpowiadające ilości pojazdów zgłoszonych do BOTM, do których ma prawo dysponowania na dzień poboru zezwoleń (pojazdów uprawnionych).
2. Zezwolenia limitowane odbierane będą przez przedsiębiorców w terminach odpowiednio
do dnia 30 czerwca oraz 30 listopada 2006 roku, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.
3. Limit zezwoleń ustalony dla przedsiębiorcy nie może przekroczyć 25% kontyngentu rocznego ustalonego w drodze porozumień dwustronnych dla polskich przedsiębiorców.
4. Przedsiębiorca zawiadamia BOTM lub organizację o zawieszeniu odbierania ustalonych
dla przedsiębiorcy limitów zezwoleń jednorazowych, do dnia ustalonego w § 1.2, bez utraty prawa do naliczania limitu zezwoleń uznanych jako zwrócone prawidłowo, na zasadach ogólnych w roku następnym.

§ 2
Zezwolenia pobrane zgodnie z Informacją BOTM 92/2005 powodują zmniejszenie naliczenia limitów ustalanych w Informacji MT i B 1/2006
Wysokości limitów niżej wymienionych zezwoleń podlegających reglamentacji ustalone zostały w oparciu o wysokość kontyngentu zezwoleń 2006, ustalonego na podstawie umów dwustronnych :
1) Limit zezwoleń Rosja kraje 3 dla poszczególnych przedsiębiorców ustala się
w wysokości odpowiadającej 80% zezwoleń Rosja kraje 3 prawidłowo wykorzystanych
i zwróconych na dzień 31 stycznia 2006 roku w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów (na podania)
2) Limit zezwoleń Rosja ogólne dla poszczególnych przedsiębiorców ustala się
w wysokości odpowiadającej 95% zezwoleń Rosja bez krajów trzecich prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 31 stycznia 2006 roku w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów
3) Limit zezwoleń Białoruś ogólne dla poszczególnych przedsiębiorców ustala się
w wysokości odpowiadającej 110 % zezwoleń pobranych od dnia 17 lutego 2005 prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 31 stycznia 2006 roku w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów.

4) Wysokości limitów zezwoleń Rumunia ogólne oraz Serbia i Czarnogóra loco i tranzyt ustalone zostały w wysokości odpowiadającej 60% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych
i zwróconych na dzień 31 stycznia 2006 roku w oparciu o wysokość kontyngentu zezwoleń, wynikającego z umowy dwustronnej, który w przypadku przyznania dodatkowych zezwoleń ponad wysokość kontyngentu, spowoduje korektę limitów.

§ 3
1. Zezwolenia : Armenia, Azerbejdżan, Białoruś kraje trzecie, Bułgaria tranzyt UE, Czechy kraje trzecie, Finlandia kraje trzecie, Kirgistan kraje trzecie, Mołdawia kraje trzecie, Rumunia kraje trzecie, Rumunia tranzyt UE, Norwegia kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie, Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie, Węgry kraje trzecie, wydawane będą w wysokości 90 % zezwoleń z kontyngentu 2005, prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień
31 stycznia 2006 roku
2. Zezwolenia: Bośnia i Hercegowina kraje trzecie, Bułgaria kraje trzecie, Chorwacja kraje trzecie, Gruzja ogólne, Kazachstan kraje trzecie, , wydawane będą w wysokości 50 % zezwoleń z kontyngentu 2005, prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień
31 stycznia 2006 roku

§ 4
1. Maksymalna liczba zezwoleń danego rodzaju będących w posiadaniu przedsiębiorcy, wymienionych w § 2 i 3, nie może przekroczyć dwóch szt. na każdy uprawniony pojazd
opisany w § 1 z zastrzeżeniem §
2. Pobór kolejnych zezwoleń może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1.
3. Zezwolenia pobrane z roku 2005 i nie rozliczone, uniemożliwiają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2006 w podwójnej ilości niezwróconych zezwoleń

§ 5
Zezwolenia zagraniczne: Chorwacja ogólne, Litwa kraje trzecie, Łotwa kraje trzecie, Słowacja kraje trzecie, wydawane będą:
1) dla przedsiębiorców posiadających do czterech pojazdów uprawnionych do ich poboru
w liczbie jedna szt. na każdy z tych pojazdów,
2) dla przedsiębiorców posiadających powyżej czterech pojazdów uprawnionych do ich poboru w liczbie cztery szt. na pierwsze cztery pojazdy i po jednej szt. na każdy kolejny czwarty taki pojazd.
2. Zezwolenia pobrane w roku 2005 i nie rozliczone, uniemożliwiają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2006 w podwójnej ilości niezwróconych zezwoleń.

§ 6
Zezwolenia, poza zezwoleniami wymienionymi w § 2 5 wydawane będą w liczbie trzy szt. na każdy pojazd uprawniony opisany w § 1

§ 7

1. Dla przedsiębiorców nie posiadających limitów zezwoleń tworzy się pulę zezwoleń, przeznaczoną do wydania w trybie naliczania dodatkowych limitów, według ustalonych
i podanych do wiadomości przedsiębiorców kryteriów tj. m. in.:

1) kontyngent zezwoleń
2) liczba pojazdów zgłoszona do BOTM przez wszystkich przedsiębiorców
3) wydane zezwolenia CEMT/EKMT
4) zwroty zezwoleń
5) limity zezwoleń
2. Wnioski o naliczenie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w BOTM
do wskazanego dnia (decyduje data wpływu do BOTM). Wzór wniosku stanowi zał. Nr.1
3. Lista złożonych wniosków aktualizowana będzie na bieżąco, na stronie: www.botm.gov.pl/dodatkowelimity-lista Wnioski, złożone w późniejszym terminie rozpatrywane będą w miesiącu następnym.
4. Lista przyznanych dodatkowych limitów, publikowana będzie na stronie: www.botm.gov.pl/dodatkowelimity-wynik
5. Procedura ustalona w § 7.2 - 4 nie dotyczy przedsiębiorców członków organizacji zrzeszających przewoźników drogowych.
6. Organizacje uprawnione do wydawania zezwoleń naliczają dodatkowe limity według kryteriów ustalonych przez organizację i podanych do wiadomości członków organizacji.
7. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorców w sprawie przyznania zezwoleń dla realizacji przewozów, udokumentowanych wieloletnią obecnością na danym rynku
i zleceniami oraz umowami przewozowymi, Dyrektor BOTM może wprowadzić odstępstwa od zasad opisanych w § 4,5,6,9
8. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorców w sprawie dokonania zamiany zezwoleń spowodowany zmianą na rynku przewozów, która zostanie udokumentowana zleceniami
i umowami, Dyrektor BOTM może wprowadzić odstępstwa od powyższych zasad.

§ 8
1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz osób jeśli posiada:
1) ważną licencję lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,
2) wypisy z licencji lub zaświadczenia odpowiadające ilości pojazdów zgłoszonych do BOTM, do których ma prawo dysponowania na dzień poboru zezwoleń (pojazdów uprawnionych).
2. Zezwolenia jednorazowe na wjazd autobusu pustego do Białorusi, Rosji, Ukrainy wydawane będą wyłącznie przedsiębiorcom po wydaniu zezwolenia na przejazd polskim odcinkiem drogi.
3. Zezwolenia zagraniczne na przewozy osób będą wydawane wyłącznie przedsiębiorcom
po wydaniu zezwolenia na przejazd polskim odcinkiem drogi.
4. Pobór kolejnych zezwoleń zagranicznych może następować w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych

§ 9
1. Obowiązkowemu rozliczeniu w BOTM podlegają wszystkie zezwolenia jednorazowe
na przewóz rzeczy, ustalone na podstawie umów dwustronnych obowiązujące w roku 2006.
2. Zobowiązuje się przedsiębiorców do zwrotu wszystkich zezwoleń reglamentowanych pobranych w 2005 roku do dnia 31 stycznia 2006.
3. Niezwrócone zezwolenia z kontyngentu 2005, uniemożliwiają pobór zezwoleń jednorazowych na rok 2006 o podwójną ilość niezwróconych zezwoleń z dniem rozpoczęcia wydawania odpowiednich zezwoleń z kontyngentu 2006.
4. Zezwolenia z roku 2005 prawidłowo wykorzystane i zwracane do dnia
28 lutego 2006 umożliwiają pobór zezwoleń na rok 2006 o podwójną ilość zwróconych zezwoleń.
5. Po dniu 28 lutego 2006 roku zwroty zezwoleń z roku 2005 nie będą przyjmowane.
6. Nie zwrócenie do BOTM wykorzystanych zezwoleń reglamentowanych, z roku 2005 może uniemożliwić dodatkowy przydział zezwoleń w trybie dodatkowych limitów.
7. Zwrócenie nie wykorzystanych zezwoleń reglamentowanych, może uniemożliwić dodatkowy przydział zezwoleń w trybie dodatkowych limitów. Nie dotyczy to organizacji zrzeszających przewoźników drogowych
8. W przypadku zwrócenia do BOTM nieprawidłowo lub/i nie wykorzystanych zezwoleń, zablokowana będzie możliwość poboru odpowiednich zezwoleń,
w liczbie odpowiadającej dwukrotnej liczbie zezwoleń nie zwróconych.

§ 10
1. Przedsiębiorca (przenoszący) może przenieść przysługujący mu limit zezwoleń lub jego część na rzecz innego przedsiębiorcy (przejmującego).
2. Wniosek o przeniesienie zezwoleń w ramach przysługującego limitu, może złożyć przedsiębiorca osobiście lub przez osoby uprawnione do jego reprezentowania, wpisane
do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego.
3. Podpis osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę przenoszącego oraz podpis osoby upoważnionionej przez przedsiębiorcę przejmującego zezwolenia, złożone zgodnie z § 10.2 muszą być złożone w obecności pracownika BOTM lub przed notariuszem.
4. Po przeniesieniu przez przedsiębiorcę przenoszącego przysługującego mu limitu, zezwolenia muszą być wykorzystane przez przedsiębiorcę przejmującego zezwolenia i zostaną zaliczone do limitu przejmującego.
5. Przedsiębiorca nie może przenieść zezwoleń udzielonych w trybie naliczania dodatkowych limitów na rzecz innych przedsiębiorców.
6. Przedsiębiorcy przenoszącemu nie przysługuje tryb naliczania dodatkowych limitów
w zakresie przeniesionego rodzaju zezwoleń.
7. Wzór wniosku o przeniesienie przysługującego przedsiębiorcy limitu zezwoleń jednorazowych stanowi załącznik nr 2 do Informacji .


§ 11
W przypadku ujawnienia odstępowania innym przedsiębiorcom zezwoleń bez pisemnego zawiadomienia BOTM przed użyciem zezwolenia, zmniejsza się przysługującą pulę zezwoleń
na dany kraj obydwu przewoźnikom (odstępującemu i biorącemu zezwolenie) o dwukrotną liczbę odstąpionych zezwoleń.

§ 12
W przypadku zmian uwarunkowań zewnętrznych, obecnie niemożliwych do przewidzenia, takich jak np.:
- sytuacja kryzysowa na rynku transportowym,
- niespodziewany wzrost lub spadek liczby przewozów wykonywanych
do poszczególnych krajów,
- zmiana kontyngentów zezwoleń zagranicznych,
powyższe zasady wydawania zezwoleń mogą ulec zmianie w trakcie 2006 roku.
Decyzje o zakresie powyższych zmian będą podejmowane przez Dyrektora Departamentu Dróg
i Transportu Drogowego w porozumieniu z Dyrektorem BOTM.

źródło: BOTM