Zasady wydawania zezwoleń w 2005r.

Zasady wydawania zezwoleń w 2005r.


Zasady wydawania zezwoleń na rok 2005

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Informacja określa warunki wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2005 roku.
2. Zezwolenia zagraniczne wydaje się przedsiębiorcom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. Z 2004r. Nr 204, poz. 2088/.
3. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej transport drogowy rzeczy pojazdami z polską rejestracją odbywa się bez ograniczeń, czyli bez obowiązku posiadania zezwoleń zagranicznych w relacjach:
- dwustronnych między Polską a poszczególnymi krajami UE,
- w tranzycie przez terytoria 25 krajów UE,
- między krajami UE.
Dokumentem uprawniającym do wykonywania powyższych przewozów jest wypis
z licencji wspólnotowej.
Na mocy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym sporządzonej dnia
17 marca 1993 r. w Brukseli zasady wykonywania międzynarodowego transportu drogowego odnoszące się do krajów Unii Europejskiej mają również zastosowanie do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.
4. Wykonywanie przewozów kabotażowych pomiędzy dwiema miejscowościami na terytorium obcego państwa jest zabronione. Zakaz dotyczy zarówno krajów UE jak i spoza UE.
§ 2.
1. Dokonywanie czynności związanych z dystrybucją zezwoleń zagranicznych uprawniających do wykonywania przewozów na potrzeby własne odbywa się w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego, zwanym dalej BOTM, oraz w organizacjach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych /Dz. U. Nr 68, poz. 627 z dnia 30 października 2002 r./, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy BOTM a tymi organizacjami.
2. Organizacje zobowiązane są do stosowania warunków i zasad wymienionych w niniejszej Informacji w wydawaniu zezwoleń przewoźnikom korzystających z ich usług.
3. Szczegółowe warunki przekazywania zezwoleń organizacjom upoważnionym przez Ministra Infrastruktury do ich dystrybucji określone zostaną odrębnie przez Dyrektora BOTM w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej Informacji oraz zasady równości w dostępie do wydawanych zezwoleń zagranicznych.
4. Wykaz organizacji uprawnionych do wydawania zezwoleń zamieszczony w w/w rozporządzeniu znajduje się także w BOTM oraz na stronie www.botm.gov.pl

Rozdział II
WYDAWANIE ZEZWOLEĂ? ZAGRANICZNYCH
NA ZAROBKOWY PRZEWÓZ RZECZY
§ 3
1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy jeśli posiada ważną licencję.

2. Zezwolenia limitowane odbierane będą przez przewoźników w okresach półrocznych, odpowiednio do dnia 1 lipca oraz 2 grudnia 2005, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.
§ 4.
Wysokości limitów niżej wymienionych zezwoleń podlegających reglamentacji ustalone zostały w oparciu o wysokość przyznanego kontyngentu zezwoleń :
1. limit zezwoleń rosyjskich kr.3 dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 180% zezwoleń Rosja kraje 3 II półrocze prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 22 grudnia 2004 roku w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów (na podania),
2. limit zezwoleń rosyjskich bez kr.3 dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 200% zezwoleń Rosja bez krajów trzecich II półrocze oraz Rosja z Polski poza limitem prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 22 grudnia 2004 roku w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów (na podania),


3. Limit zezwoleń rumuńskich ogólnych dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 80% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 22 grudnia 2004 roku w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów (na podania)
4. Zezwolenia zagraniczne Serbia i Czarnogóra ( SCG ), ˇ loco dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 90 % zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 22 grudnia 2004 roku ˇ tranzytowe dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 80 % zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 22 grudnia 2004 roku
5. Zezwolenia zagraniczne Chorwacja kr - 3, dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 100% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 22 grudnia 2004 roku
§ 5
Zezwolenia : Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria tranzyt UE, Bułgaria kr - 3, Czechy kr - 3, Finlandia kr-3, Kazachstan kr-3, Rumunia kr-3, Rumunia tranzyt UE, Grecja kr - 3, Gruzja, Norwegia kr - 3, Szwecja kr - 3 nieekologiczne, Turcja wjazd na pusto lub kr.- 3, Uzbekistan, Węgry kr. - 3 wydawane będą w wysokości 100 % zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień
22 grudnia 2004 roku

§ 6
1. Maksymalna liczba zezwoleń danego rodzaju będących w posiadaniu przedsiębiorcy, wymienionych w § 4-5, nie może przekroczyć:
2 szt. na każdy uprawniony pojazd,
2. Pobór kolejnych zezwoleń może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych z zachowaniem zasady, o której mowa
w ust. 1.
3. Zezwolenia pobrane i nie rozliczone z kontyngentu 2004, uniemożliwiają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2005 w podwójnej ilości niezwróconych zezwoleń.
§ 7
1. Zezwolenia zagraniczne: Chorwacja, Litwa kr-3, Łotwa kr-3, Słowacja kr-3 wydawane będą:
ˇ dla przewoźników posiadających do 4 pojazdów uprawniających do ich poboru w liczbie 1 szt. na każdy z tych pojazdów,
ˇ dla przewoźników posiadających powyżej 4 pojazdów uprawniających do ich poboru w liczbie 4 szt. na pierwsze 4 pojazdy i po 1 szt. na każdy kolejny 4 taki pojazd.
2. Zezwolenia pobrane w roku 2004 i nie rozliczone, uniemożliwiają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2005.
§ 8
1. Wszystkie jednorazowe zezwolenia, poza zezwoleniami wymienionymi w § 4 7 wydawane będą w liczbie 3 szt. na każdy pojazd uprawniający
2. Na uzasadniony wniosek przewoźnika w sprawie przyznania dodatkowych zezwoleń dla realizacji przewozów udokumentowanych wieloletnią obecnością na danym rynku lub udokumentowanych zleceniami i umowami przewozowymi, Dyrektor BOTM może wprowadzić odstępstwa od powyższych zasad.
§ 9
1. Pozostała pula zezwoleń reglamentowanych powstała wskutek m.in.:
ˇ zmniejszenia limitu zezwoleń po przydzieleniu zezwoleń EKMT/CEMT wg Komunikatu MI 4/2004
ˇ zastosowania zmniejszenia przysługującej puli zezwoleń odpowiednio do Rozdziału V § 13.3 do 13.7 Informacji tj. wobec nie zwrócenia do dnia 15 lutego 2005 lub zwrócenia nieprawidłowo wykorzystanych zezwoleń,
ˇ zastosowania zmniejszenia przysługującej puli zezwoleń odpowiednio do Rozdziału VI § 15 tj. ujawnienia odstępowania zezwoleń,
ˇ nieodebrania w terminie zezwoleń limitowanych (do dnia 1 lipca 2005 i dnia 2 grudnia 2005) stanowi rezerwę interwencyjną pozostającą w dyspozycji Dyrektora BOTM we współpracy z Komisją Społeczną ds. współpracy z BOTM.
2. Wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń na kolejny miesiąc przyjmowane są w BOTM do odrębnie wskazanego dnia (decyduje data wpływu do BOTM).
W celu potwierdzenia złożenia wniosków, lista aktualizowana będzie na bieżąco na stronie: www.botm.gov.pl/dodatkowelimity-lista Wnioski, złożone w późniejszym terminie rozpatrywane będą w miesiącu następnym.
Lista wniosków wraz z decyzjami publikowana będzie na stronie: www.botm.gov.pl/dodatkowelimity-wynik
3. Powyższa procedura nie dotyczy przedsiębiorców członków Stowarzyszeń Przewoźników Drogowych. Stowarzyszenia rozdzielają dodatkowe limity według ustalonych przez siebie zasad.

Rozdział III
WYDAWANIE ZEZWOLEĂ? ZAGRANICZNYCH
NA ZAROBKOWY PRZEWÓZ OSÓB
§ 10
1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz osób jeśli posiada ważną licencję na międzynarodowy przewóz a wykonywany przewóz wymaga stosownego zezwolenia.
2. Zezwolenia jednorazowe na wjazd autobusu pustego do Białorusi, Rosji wydawane będą wyłącznie przedsiębiorcom po przedstawieniu w BOTM informacji potwierdzającej wydanie przez Ministerstwo Infrastruktury zezwolenia na polski odcinek drogi.
3. Zezwolenia zagraniczne na przewozy osób będą wydawane wyłącznie przedsiębiorcom po przedstawieniu w BOTM informacji potwierdzającej wydanie przez Ministerstwo Infrastruktury zezwolenia na polski odcinek drogi.

Rozdział IV
ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY DLA POTRZEB WŁASNYCH
PRZEWOZY NIEZAROBKOWE
§ 11.
1. Pobór zezwoleń zagranicznych wydawanych na podstawie umów międzynarodowych, może mieć miejsce po zarejestrowaniu przedsiębiorcy w rejestrze pojazdów i przedsiębiorców BOTM.
2. Wpisu do rejestru, dokonuje się na podstawie:
ˇ zaświadczenia oraz wypisów wydanych na podstawie art. 33 ustawy o transporcie drogowym przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
ˇ zaświadczenia oraz wypisów wydanych na podstawie art. 33 ustawy o transporcie drogowym przez Ministra Infrastruktury, potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
3. Pojazdy samochodowe zgłoszone do rejestru powinny zostać zarejestrowane na terytorium Polski. Dowody rejestracyjne mogą zostać przedstawione
w kserokopii.
4. W przypadku pojazdu niebędącego własnością przedsiębiorcy należy złożyć dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem.
§ 12
Przedsiębiorcę wykonującego przewozy dla potrzeb własnych obowiązują takie same zasady przyznawania i rozliczania pobranych zezwoleń jak przewoźników posiadających licencję z tym, że odnoszą się one do pojazdów zgłoszonych do rejestru BOTM

Rozdział V
ZWROT WYKORZYSTANYCH ZEZWOLEĂ?
§ 13
1. Zobowiązuje się przewoźników do zwrotu wszystkich zezwoleń reglamentowanych pobranych w 2004 roku (wg Informacji 104/2004) do dnia 15 lutego 2005r.
2. Obowiązkowemu rozliczeniu w BOTM podlegają wymienione poniżej zezwolenia na przewóz rzeczy:
ArmeniaKirgistan
AzerbejdżanLitwa kr-3
Białoruś kr-3Łotwa kr-3
Bośnia i Hercegowina kr-3Macedonia ogólne ekologiczne
Bośnia i Hercegowina ogólneMacedonia ogólne płatne
Bułgaria kr-3Mołdawia kr-3
Bułgaria locoNorwegia kr-3
Bułgaria tranzytRosja (wszystkie rodzaje zezwolenia)
Bułgaria tranzyt ekologiczne UERumunia kr-3
CEMT/EKMTRumunia ogólne
Chorwacja kr-3Rumunia tranzyt ekologiczne UE
Chorwacja ogólneSerbia i Czarnogóra loco
Czechy kr-3Serbia i Czarnogóra tranzyt
Estonia kr-3Słowacja kr-3
Finlandia kr-3Szwecja kr-3 ekologiczne
Finlandia kr-3 ekologiczneSzwecja kr-3 nieekologiczne
Grecja kr-3Turcja wjazd na pusto lub kr-3
GruzjaUzbekistan
Kazachstan kr-3Węgry kr-3
Kazachstan ogólne

3. Niezwrócone zezwolenia z kontyngentu 2004, powodują zmniejszenie limitu zezwoleń jednorazowych na rok 2005 o podwójną ilość niezwróconych zezwoleń z dniem rozpoczęcia wydawania odpowiednich zezwoleń z kontyngentu 2005.
4. Zezwolenia z roku 2004 prawidłowo wykorzystane i zwracane do dnia 15 lutego 2005 odblokowują sukcesywnie limit na rok 2005 o podwójną ilość zwróconych zezwoleń.
5. Po dniu 15 lutego 2005 roku zwroty zezwoleń z roku 2004 nie będą przyjmowane.
6. Nie zwrócenie do BOTM zezwoleń z roku 2004 lub zwrócenie nie wykorzystanych zezwoleń reglamentowanych, uniemożliwia dodatkowy przydział zezwoleń z rezerwy interwencyjnej.
7. W przypadku zwrócenia do BOTM nieprawidłowo lub/i nie wykorzystanych zezwoleń, zablokowana będzie możliwość poboru odpowiednich zezwoleń, w liczbie odpowiadającej dwukrotnej liczbie zezwoleń nie zwróconych.
8. Wnioski o nie stosowanie sankcji, o których mowa w ust.6 i 7, będą rozpatrywane indywidualnie na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy.
9. Powyższe postanowienia nie dotyczą zezwoleń wobec których uchylono obowiązek zwrotu właściwą Informacją BOTM.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOĂ?COWE
§ 14
1. Przedsiębiorca może odstępować, należny mu limit zezwoleń lub jego część opisanych w § 4,5 innym przedsiębiorcom.
2. Wystąpienie o przeniesienie i przejęcie należnego limitu zezwoleń może być dokonane wyłącznie przez przedsiębiorcę osobiście lub przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wpisane do właściwego rejestru.
3. Wniosek o przeniesienie limitów winien zawierać wyraźne wskazanie, czy należy dokonać przeniesienia z zachowaniem prawa do naliczania limitów
w roku następnym czy też nie. Przeniesienia należnych limitów nie mogą być dokonywane na wniosek pełnomocników firm. Podpisy osób upoważnionych
z przedsiębiorstw zrzekających się oraz z przedsiębiorstwa otrzymującego zezwolenia, muszą być złożone w obecności pracownika BOTM lub przed notariuszem.
4. Druk wystąpienia o przeniesienie i przejęcie należnego limitu zezwoleń stanowi załącznik Informacji

§ 15

1. W przypadku ujawnienia odstępowania innym przedsiębiorcom zezwoleń reglamentowanych, bez pisemnego zawiadomienia BOTM przed użyciem zezwolenia, zmniejsza się przysługującą pulę zezwoleń na dany kraj obydwu przewoźnikom (odstępującemu i nabywającemu zezwolenie) o dwukrotną liczbę odstąpionych zezwoleń.
2. Wnioski o nie stosowanie sankcji, będą rozpatrywane indywidualnie
na uzasadniony wniosek przewoźnika.

§ 16
1. W przypadku zmian uwarunkowań zewnętrznych, obecnie niemożliwych
do przewidzenia, takich jak np.:
- sytuacja kryzysowa na rynku transportowym,
- niespodziewany wzrost lub spadek liczby przewozów wykonywanych
do poszczególnych krajów,
- zmiana kontyngentów zezwoleń zagranicznych,
powyższe zasady wydawania zezwoleń mogą ulec zmianie w trakcie 2005 roku.
2. Decyzje o zakresie powyższych zmian będą podejmowane przez Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w porozumieniu z Dyrektorem BOTM.
§ 17
Wyżej wymienione zasady zostały skonsultowane z przedstawicielami organizacji zrzeszających przewoźników drogowych.

Powyższy tekst został uzgodniony
z Komisją ds. współpracy z BOTM.

źródło: Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego