ADR

ADR

ADR konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (franc. L'Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)

W międzynarodowym transporcie drogowym istotną jest umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, zwaną w skrócie ADR. Umowa sporządzona została w Genewie 30 września 1957r. i od tego czasu podlega stałej modernizacji. Aktualna wersja Umowy ADR pochodzi z 1997r. Składa się ona z Umowy właściwej oraz z załączników A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym, które zawarte są w jej załącznikach.
Załącznik A dzieli wszystkie produkowane w świecie materiały na dziewięć klas niebezpieczeństwa oraz zawiera szczegółowy wykaz tych materiałów w poszczególnych klasach, do których zaliczają się:

Klasa 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe,
Klasa 2 - Gazy,
Klasa 3 - Materiały ciekłe zapalne,
Klasa 4

4.1. Materiały stałe zapalne,
4.2. Materiały samozapalne,
4.3. Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,

Klasa 5

5.1. Materiały utleniające,
5.2. Nadtlenki organiczne,

Klasa 6

6.1. Materiały trujące,
6.2. Materiały zakaźne,

Klasa 7 - Materiały promieniotwórcze
Klasa 8 - Materiały żrące
Klasa 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Ponadto określa ogólne i szczegółowe warunki opakowania pojedynczych materiałów, wymagania w zakresie oznakowania materiałów oraz warunki badań i znakowania tych materiałów.
Załącznik B określa :

  • warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych,
  • warunki techniczne pojazdów samochodowych,
  • warunki techniczne przyczep (naczep), cystern i kontenerów - cystern,
  • warunki oznakowania pojazdów i dodatkowego ich wyposażenia,
  • warunki załadunku i wyładunku poszczególnych materiałów,
  • zakazy ładowania ładunku razem w jednym pojeździe,
  • wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie,
  • niezbędną dokumentację przy tych przewozach.

Obecnie do Umowy ADR należą - według kolejności przystąpienia następujące państwa:
Francja, Belgia, Włochy, Holandia, Portugalia, Zjednoczone Królestwo i Północna Irlandia, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Hiszpania, Austria, Szwecja, Polska, Norwegia, Węgry, Finlandia, Dania, Grecja, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Białoruś, Rosja, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Lichtenstein, Jugosławia, Estonia, Litwa, Łotwa i Macedonia.

Polska ratyfikowała Umowę ADR w 1975r., a tekst przepisów został ogłoszony w załączniku
do Dz. U. z 1975r. nr 35, poz. 189.

UMOWA

ZAŁˇCZNIK

Wykaz materiałów niebezpiecznych, których przewóz podlega zgłoszeniu do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.