Wizy dla kierowców z Ukrainy przedłużone z mocy ustawy, jednak co z Schengen?

Ukraina Schengen

W dniu 12 marca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Celem ustawy było zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy.

 

W ustawie określono również m.in.: szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium RP.

Ustawa zawiera również regulacje normujące sytuację obywateli Ukrainy, którzy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie w dniu, w którym doszło do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, czyli w dniu 24 lutego 2022 r.

W tym zakresie ustawa przewiduje przedłużenie z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. ważności okresu pobytu na podstawie wizy krajowej i okresu ważności ww. wizy oraz zezwoleń na pobyt czasowy w sytuacji, kiedy ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy przypadał w okresie od 24 lutego 2022 r.

Przedłużona z mocy prawa wiza krajowa oraz karta pobytu – co do zasady – nie uprawnia do przekraczania granicy. Ograniczenie to nie stosuje się do kierowcy będącego obywatelem Ukrainy wykonującego międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy, pod warunkiem umieszczenia w dokumencie podróży nowej naklejki wizowej.

Ważność przedłużonych wiz krajowych uprawnia kierowcę ciężarówki do legalnej pracy w Polsce. Kwestia możliwości poruszania się na takich wizach po krajach strefy Schengen jest jednak niepewna.

Mając to na uwadze, w celu zapewnienia kontynuacji pracy kierowcom- obywatelom państw spoza UE, i bezproblemowego poruszania się po krajach europejskich, należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym wskazane są warunki jego zatrudnienia.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez okres swojej ważności upoważnia do pobytu w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych. Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia od trzech miesięcy do trzech lat. Na jego podstawie cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu (więcej informacji www.gov.pl oraz biznes.gov.pl)

Wizę krajową można przedłużyć, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
- przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
- zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy,

Wizę Schengen przedłuża się, jeżeli jej posiadacz wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium Schengen przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.

Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu oznaczonego na posiadanej wizie. Łączny okres pobytu na podstawie wizy i przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:
- 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy).
- 90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.
Cudzoziemiec, któremu kończy się wiza lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego, a zamierza dalej przebywać w Polsce, powinien co do zasady złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone polskie wizy mogli przemieszczać się po obszarze Schengen.

W dniu 24 marca, firma E100 organizuje bezpłatne webinarium na ten temat. Podajemy link do zalogowania: https://e100.eu/pl/education/czas-pracy-w-transporcie-drogowym-obowiazujacy-od-lutego-2022


Info: PISIL/OZPD

Przeczytaj też:
Nawet 12 tys. kary dla przewoźnika za każdą kontrolę drogową

Już od dziś - 21 maja br. - firmy posiadające tzw. busy, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys.

Monitoring ciśnienia powietrza w oponach w Niemczech obowiązkowy

Jak zapowiedziało niemieckie Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu, systemy monitorowania ciśnienia w oponach będą obowiązkowe w Niemczech od lipca 2022 r.

Kiedy auto zastępcze? UOKiK przygląda się towarzystwom ubezpieczeniowym

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec czterech towarzystw ubezpieczeniowych, które utrudniały kierowcom korzystanie z aut zastępczych.

Droga ekspresowa S19 Via Carpatia ma nowy odcinek

W ostatnich dniach kwietnia GDDKiA oddała do ruchu ostatni element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem.

Na A4 znowu będzie drożej

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków planuje od 4 lipca br. zmienić stawki opłat za przejazdy dla wszystkich kategorii pojazdów.

Siedemset milionów euro na parkingi przy autostradzie

Według Federalnego Ministerstwa Transportu, Niemczech, planuje się ponad 350 inwestycji dotyczących rozbudowy i budowy nowych projektów budowlanych związanych z miejscami parkingowymi dla ciężarówek.

Do czego służy system IMI - portal do zgłaszania delegowania kierowców

Jakie są najczęstsze wątpliwości dotyczące systemu zgłaszane przez firmy transportowe?

Rosja broni się wprowadzeniem importu równoległego

Legalizacja importu równoległego w Rosji może doprowadzić do tego, że do kraju napłyną tzw. podróbki.

Luksusowe samochody nie trafią do Rosji

W belgijskim porcie Zeebrugge stoi około 8000 luksusowych samochodów. Były przeznaczone do wysyłki do Rosji.

Wyszukiwarka

Informacje