Pakiet Mobilności transport

Pakiet Mobilności - pierwsze przepisy dla kierowców ciężarówek już od dziś

Od dziś zaczynają obowiązywać kierowców ciężarówek oraz przewoźników niektóre przepisy dotyczące Pakietu Mobilności.

 

W dniu 20 sierpnia 2020 r., kierowców ciężarówek zaczną obowiązywać przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.Urz. UE z 2006 r. L 102, s. 1). Na stronie dp-translex.pl firma doradztwa prawnego Translex opublikowała zmiany, jakie weszły dzisiaj do obrotu prawnego i dotyczą kierowców w transporcie drogowym. Oto niektóre z nich:

- W przypadku pracy w podwójnej obsadzie kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut siedząc w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.


- W ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:
a) dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku
b) jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.
Oznacza to, że tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

Eksperci Translex wyjaśniają: - w drodze odstępstwa od akapitu pierwszego kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby, wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem że w ciągu kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.

Do celów niniejszego ustępu uznaje się, że kierowca wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe, jeżeli rozpoczyna on dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza państwem członkowskim siedziby pracodawcy i poza państwem swojego zamieszkania.

W drodze odstępstwa, kierowca wykonujący międzynarodowe operacje przewozu rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby, wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem, że w ciągu kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.

Dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku kierowca rozpoczyna poza państwem członkowskim siedziby pracodawcy i zamieszkania kierowcy, czyli poza Polską – w drodze wyjątku!

W przypadku, gdy kierowca wykorzystał kolejno dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku czyli trwające mniej niż 45 godzin, zanim zrobi kolejny okres tygodniowego odpoczynku musi zrobić rekompensatę za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. Oznacza to, że jeżeli zrobił 24 godz. w pierwszym tygodniu, 24 godz. w drugim tygodniu to przed kolejnym odpoczynkiem , który musi trwać co najmniej 45 godz. musi oddać w całości jednorazowo : 21+21 czyli 42 godz., a następnie co najmniej 45 godz.

Eksperci Translex podkreślają, że ważne jest, aby rekompensata nie była wykorzystana w kabinie ciężarówki.


- Regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.

Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.

W rozporządzeniu dookreślono miejsce odbioru odpoczynku regularnego oraz wykorzystywanego jako rekompensata , o którym mowa w ust. 6, jeżeli kierowca ich nie wykorzystuje w miejscu zamieszkania, ale w trasie. Uważam , że w szczególności podczas kontroli na drodze organy będą sprawdzać czy kierowca posiada rachunek za nocleg lub inny dowód, iż odpoczynek nie był w pojedzie i spełniał wymagania określone w ust. 8 omawianego przepisu.


- Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni, tak aby wykorzystali oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

Ale uwaga: jeśli kierowca wykorzystał dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zgodnie z ust. 6 przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata.

Kierowcy z poza UE nie muszą wracać do domu (kraj z którego pochodzą), wystarczy, aby powrót nastąpił na bazę pracodawcy.


- W przypadku gdy kierowca podróżuje, wraz ze swoim pojazdem (podróż jest zaplanowana na przynajmniej 8 godzin), promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę. Czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w centrum operacyjnym pracodawcy, w którym kierowca zwykle pracuje, nie jest liczony jako odpoczynek lub przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub w pociągu i ma do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.

 

- kierowca może w wyjątkowych okolicznościach przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do bazy pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania na czas odpoczynku tygodniowego.

- Kierowca ciężarówki może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem że wykorzystał on przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku. Należy wówczas, powody takiego odstępstwa, zapisać odręcznie na wydruku z urządzenia rejestrującego.

1. Ważne jest, aby kierowca zaznaczył na wydruku z tachografu przyczynę odstępstwa, najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju.
2. Każdy dłuższy okres jazdy należy zrekompensować równoważnym jednorazowym okresem odpoczynku wykorzystanym przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

 

Na podstawie materiałów: dp-translex.pl

 

Przeczytaj też:
Młody kierowca z naruszeniami czasu pracy Od niedawna wykonywał zawód kierowcy na trasach międzynarodowych. To coraz częstsze tłumaczenie, które słyszą od kierowców wielkopolscy inspektorzy.
Dzień po przeglądzie rejestracyjnym zatrzymany dowód Dzień po obowiązkowym przeglądzie technicznym zestaw wyglądał tak, jakby latami nie przeszedł w ogóle żadnego przeglądu.
Na trzysta ciężarówek tylko jedna zatrzymana. Wspólna akcja ITD i niemieckiej policji Sposoby manipulacji w tachografach, kontrola i ich wykrywanie były głównym tematem wspólnych warsztatów lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego i Policji z Brandenburgii.
Lepiej bez karty, czy wykroczenia z kartą? Kierowca litewskiej ciężarówki od prawie miesiąca jeździł bez karty kierowcy, ponieważ jego karta utraciła ważność.
Dynamiczne kontrole ciężarówek na A4 W ubiegłą środę na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy zjazdem do miejscowości Kąty Wrocławskie, a zjazdem do Strzegomia, przeprowadzono akcję dynamicznych kontroli kierowców samochodów ciężarowych.
Antena DSRC - co oznacza dla kierowców ciężarówek? W dniu 14 lutego br. zachodniopomorscy inspektorzy na autostradzie A6 przeprowadzali kontrole drogowe z użyciem anteny DSRC.
Skradzione zestawy ciężarowe na Dolnym Śląsku W dniu 8 lutego inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD patrolując ulice Kłodzka zatrzymali do kontroli dwa zestawy ciężarowe, co do których mieli podejrzenie, iż mogą być przedmiotem przestępstwa.
Bus bez ładunku ważył więcej, niż jego dopuszczalna masa całkowita Solidny ciężarowy Mercedes-Benz Vario z czterolitrowym silnikiem Diesla został zarejestrowany z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 t.
Ciężarówka jadąca pod prąd wywołuje panikę wśród kierowców Do niecodziennego zdarzenia doszło na ulicy w Wiedniu. Kierowca jadący pod prąd spowodował zamieszanie w porannym ruchu.