DAF XF kierowca

Pracodawca nie ma już obowiązku przetrzymywać akt pracownika

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej również w firmach transportowych.

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowników, w tym kierowców, dotyczą m.in. krótszego utrzymywania archiwum.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Nowelizacja wprowadza przede wszystkim dwie istotne zmiany: skrócenie 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz możliwość jej prowadzenia w wersji elektronicznej.
Należy również zaznaczyć, że na podstawie zmienionej ustawy, preferowaną formą wypłaty wynagrodzenia będzie forma bezgotówkowa. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Z początkiem roku weszło w życie także nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Rozporządzenie precyzuje, w jaki sposób powinna nastąpić elektronizacja dokumentacji pracowniczej.

Przede wszystkim ten akt sprawy stawia wymogi odnoszące się do systemu teleinformatycznego, który musi zapewniać:
1) zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem;
2) integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
3) stały dostęp do dokumentacji osobom do tego upoważnionym;
4) identyfikację osób mających dostęp do dokumentacji oraz rejestrowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
5) skuteczne wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych;
6) wydawanie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej, dokumentacji albo części dokumentacji w sposób określony w rozporządzeniu;
7) funkcjonalność wydruku dokumentacji.

Pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie, w sposób ciągły, dokumentacji pracowniczej, które może osiągnąć tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) jest zapewniona jej dostępność wyłącznie osobom upoważnionym;
2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;
3) jej prowadzenie i przechowywanie odbywa się z zastosowaniem metod i środków ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.

W przypadku gdy do dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączony dokument w postaci papierowej, pracodawca albo osoba upoważniona przez pracodawcę obowiązana jest sporządzić odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy i umieścić w dokumentacji pracowniczej, w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność tej dokumentacji.

Prowadząc i przechowując dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej, pracodawca obowiązany jest stosować odpowiednie, w odniesieniu do ilości danych i zastosowanej technologii, rozwiązania techniczne zapewniające dostępność, używalność i wiarygodność dokumentacji, co najmniej do upływu okresu przechowywania dokumentacji.

radca prawny
Marek Kliś
Kancelaria Transportowa Koben
www.koben.pl

Przeczytaj też:
ZUS upomina się o przestrzeganie nowych przepisów. Dlaczego kontrole nasiliły się właśnie teraz? W związku z przypadkami nieuczciwych zachowań w firmach transportowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował się na podjęcie bardziej stanowczych kroków.
Kongres Move - eksperci o przyszłości elektromobilności w Polsce International Mobility Congress odbywał się podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Dziury w jezdni. Jak ubiegać się o odszkodowanie za zniszczone koło? Odszkodowanie za koła zniszczone na wyrwie w drodze można dostać z ubezpieczenia OC zarządcy drogi lub z własnej polisy autocasco (AC).
Przewoźniku dopilnuj nowego obowiązku Pakiet mobilności ponownie o sobie przypomina. Zgodnie ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym, przewoźnicy są zobowiązani do spełnienia kolejnego obowiązku.
Starsi kierowcy - zagrożenie czy bezpieczeństwo? Szacuje się, że w 2050 roku w krajach Unii Europejskiej odsetek osób w wieku 50 i więcej lat będzie wynosił prawie 50 proc. ogółu populacji.
Chaosu w Wielkiej Brytanii ciąg dalszy... Brytyjski Departament Transportu wdraża przepisy, które pozbawiły unijnych przewoźników części uprawnień.
Wielka Brytania wprowadza nowe przepisy. Zmiany dotkną polskie firmy transportowe Brytyjski Departament Transportu poinformował o zmianach, które zostaną wprowadzone z początkiem 2023 r.
Girteką w Polsce pokieruje pani prezes Girteka to litewska firma, która powstała w 1996 r., z siedzibą w Wilnie. Specjalizuje się w przewozach całopojazdowych (FTL) oraz chłodniczych, głównie dla firm z branży food&beverage, FMCG, przemysłowej, automotive i farmaceutycznej.
Co powinni wiedzieć spedytorzy, którzy obsługują importerów węgla? Aby zabezpieczyć w obecnym sezonie grzewczym potrzeby odbiorców indywidualnych i firm, Polska importuje węgiel z różnych regionów świata. Sprawna i płynna odprawa celna węgla ma ogromne znaczenie - im szybciej towar zostanie dopuszczony do obrotu na terenie UE, tym szybciej trafi on do dystrybucji. Co powinny wiedzieć firmy spedycyjne, które obsługują importerów węgla?