Jak przewozić ładunki niebezpieczne

Jak przewozić ładunki niebezpieczne

Wszelkie materiały zakwalifikowane jako ładunki niebezpieczne muszą być przewożone zgodnie z przepisami, które reguluje konwencja ADR. Cała procedura transportowa jest niezwykle złożona i musi być przestrzegana bez wyjątków.

Według statystyk światowych około połowa przewożonych towarów należy do kategorii niebezpiecznych. Drogowy transport międzynarodowy materiałów niebezpiecznych podlega przepisom, które obowiązują we wszystkich państwach Europy. Zostały one zawarte w Umowie Europejskiej ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), którą sporządzono w Genewie w dniu 30 września 1957 r., a od tego czasu wielokrotnie nowelizowano. Dodatkowo w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 11 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.). Nad umową ADR przez wiele lat pracowała międzynarodowa grupa ekspertów z różnych dziedzin nauki i techniki (transportu samochodowego, chemii, fizyki itp.). Umowa ta co dwa lata podlega stałej nowelizacji na forum Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
Transport zgodny z ADR
Przepisy konwencji ADR zostały tak sformułowane, aby podnieść poziom bezpieczeństwa spedycji międzynarodowych poprzez zastosowanie najlepszych standardów technicznych, a także, aby stworzyć spójny system regulacji w formie przystępnej dla użytkownika (pozbawiony różnic między wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi) i wdrożyć mechanizm stałego doskonalenia przepisów w miarę postępu nauki oraz techniki. Mają również wyeliminować lub ograniczyć ryzyko związane z transportem międzynarodowym towarów niebezpiecznych poprzez zminimalizowanie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku oraz zmniejszenie rozmiaru ewentualnych szkód. Działania takie nie powinny skutkować zakazami przewozu, ale sam przewóz musi podlegać szeregowi wymogów i ograniczeń prawnych.
 
Bezpieczny przewóz
Wszystkie produkowane na świecie materiały niebezpieczne zostały podzielone na 13 klas zagrożeń (dokładna klasyfikacja: http://www.tdt.pl/przewoz-towarow-niebezpiecznych/adr.html). Firma, która świadczy usługi spedycji międzynarodowej, jak np. Maximus z Poznania, powinna bezwzględnie stosować się do konwencji ADR oraz dysponować samochodami przystosowanymi do przewozu ładunków niebezpiecznych takich jak np. gazy palne, substancje żrące czy materiały wybuchowe. Przewoźnik powinien upewnić się, że ma wszystkie niezbędne dokumenty, a towar został dopuszczony do transportu i posiada odpowiednie oznakowanie. Każda pojedyncza przesyłka musi być opatrzona numerami rozpoznawczymi poprzedzonymi literami „UN”. Samochody transportowe przewożące towary niebezpieczne powinny być oznakowane tablicami barwy pomarańczowej. Pojazdy do transportu towarów niebezpiecznych znajdujących się w cysternach lub luzem powinny posiadać dodatkowo tablice z numerami określającymi rodzaj zagrożenia.
 
Ponadto według przepisów zawartych w umowie ADR każdy przewoźnik, którego działalność obejmuje transport towarów niebezpiecznych, powinien zatrudniać doradcę do spraw bezpieczeństwa w przewozie takich towarów odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL