Renault - ostateczne wyniki finansowe za 2010 r.

Renault - ostateczne wyniki finansowe za 2010 r.

Grupa Renault osiągnęła w 2010 r. marżę operacyjną w wysokości 1099 mln euro oraz wygenerowała dodatni free cash flow operacyjny  w sektorze samochodowym -1,67 mld euro. Grupa zdecydowanie poprawiła swoje wyniki. Obroty osiągnęły poziom 38.971 mln euro, czyli o  15,6 proc. więcej w stosunku do poprzedniego roku. Dzięki dużej dynamice sprzedaży na nośnych rynkach udział sektora samochodowego w obrotach osiągnął 37.172 mln euro. Wzrósł również udział Grupy w rynku. Wzrost udziału sektora samochodowego o 16,3  proc. w stosunku do 2009 r. wynika głównie ze zwiększenia sprzedaży.

Marża operacyjna Grupy w 2010 r. zamknęła się kwotą 1099 mln euro, co stanowi 2,8 proc. przychodów, podczas gdy w 2009 r.  wynosiła -396 mln euro (-1,2  proc.).  Marża operacyjna sektora samochodowego wzrosła o 1298 mln euro do poziomu 396 mln euro (co stanowi 1,1 proc. przychodów sektora). Wynik ten można wyjaśnić w szczególności: zwiększeniem sprzedaży o 698 mln euro, co ma bezpośredni związek z doskonałymi wynikami handlowymi wszystkich trzech marek Grupy we wszystkich regionach; zyskami kursowymi w wysokości 288 mln euro; dalszą redukcją kosztów - koszty zakupów spadły o 579 miln euro, jeśli nie uwzględnimy surowców, których wzrost cen odbił się niekorzystnie na wynikach rocznych.  Udział sektora finansowania sprzedaży w marży operacyjnej Grupy osiągnął  rekordowy poziom 70 mln euro, co oznacza wzrost o 197 mln euro wygenerowany poprzez wzrost marży i zmniejszenie kosztów ryzyka.

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 464 mln euro, na którą złożyły się głównie koszty restrukturyzacji i odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości majątku trwałego. Po uwzględnieniu kosztów działalności operacyjnej wynik Grupy na działalności operacyjnej wyniósł 635 mln euro, podczas gdy w 2010 r. Grupa wykazała stratę w wysokości 955 mln euro. Udział spółek stowarzyszonych w wyniku uległ zdecydowanej poprawie. Dzięki temu Grupa Renault odnotowała w 2010 r. zysk netto w wysokości 1289 mln euro z tytułu udziału w spółkach stowarzyszonych (głównie chodzi tu o spółki Nissan i AB Volvo).  Wynik netto, obejmujący nadwyżkę w wysokości 2 mld euro z tytułu zbycia w październiku 2010 akcji serii B spółki AB Volvo, wyniósł 3490 mln euro. Wynik netto przypadający jednostce dominującej (Grupie Renault)  wyniósł 3420 mln euro (12,70 euro/akcję).

Free cash flow operacyjny sektora samochodowego jest wyższy od oczekiwanego i wynosi 1 670 mln euro. Wynika głównie z poprawy wyników na działalności operacyjnej, stabilizacji zapotrzebowania na kapitał obrotowy i racjonalizacji inwestycji. Uzyskane wyniki oraz zbycie wszystkich posiadanych akcji serii B spółki AB Volvo za kwotę 3 mld euro w drugim półroczu, przyczyniły się do znaczącego zmniejszenia zadłużenia finansowego netto sektora samochodowego o 4 486 mln euro. Na dzień 31 grudnia 2010 zadłużenie wyniosło 1 435 mln euro. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wyniósł na koniec 2010 r. 6,3 proc.  (w porównaniu do 35,9 proc. na koniec 2009). Dostępne środki pieniężne sektora samochodowego  osiągnęły poziom 12,8 mld euro (+ 3,3 mld euro w stosunku do 2009 r.). Jest to jeden z najwyższych poziomów środków pieniężnych  w historii Grupy. Środki te zostaną m.in. wykorzystane na wcześniejszą spłatę 2 mld euro z tytułu ostatniej raty pożyczki udzielonej przez francuski Skarb Państwa, zgodnie z możliwością przewidzianą w umowie.

Perspektywy na 2011 r.

Światowy rynek samochodów osobowych i dostawczych powinien odnotować w 2011 r. wzrost o 6 proc.  w stosunku do 2010 r. Sytuacja w poszczególnych regionach pozostanie skontrastowana: na rynkach pozaeuropejskich utrzyma się dynamiczny wzrost, natomiast w Europie powinna wystąpić stabilizacja (na poziomie od 0 do -2 prov.), zaś rynek francuski może odnotować spadek rzędu 8 proc.  W tej sytuacji Grupa Renault powinna, dzięki atrakcyjnej ofercie samochodów z silnikami termicznymi oraz wprowadzeniu do sprzedaży samochodów elektrycznych, osiągnąć w 2011 r. wzrost sprzedaży i obrotów w stosunku do ubiegłego roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami free cash flow operacyjny sektora samochodowego Grupy powinien przekroczyć 500 mln euro, a koszty prac badawczo-rozwojowych i inwestycji powinny się sytuować na poziomie 9 proc. obrotów. Grupa przedstawiła również swój nowy plan strategiczny na lata 2011-2016.

- Ogłoszone ostateczne wyniki finansowe Renault potwierdzają doskonałe wyniki Grupy za rok 2010, znacznie przekraczające oczekiwania. W zróżnicowanej sytuacji na światowych rynkach Grupa Renault wykazała się umiejętnością wykorzystania szans wzrostu, a jednocześnie poprawiła swój bilans. Uzyskane wyniki stanowią solidne fundamenty pod wprowadzenie naszego nowego planu strategicznego  - oświadczył Carlos Ghosn, Prezes Renault.

Źródło: Renault

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL