Raport z prac na A4

Raport z prac na A4

W ostatnim tygodniu na odcinku autostrady A4 Radymno - Korczowa dziennie pracowało średnio 126 maszyn budowlanych. Na przedmiotowym odcinku autostrady pracowało średnio 226 pracowników fizycznych.

Wykonywano pozostałe do wykonania prace w zakresie kolejnych warstw nasypów ( od km 647+620 do km 648+236, od km 648+335 do km 648+375, dojazdy do obiektów WD47, WD38, WD39, WD41 ), warstwy konstrukcji nawierzchni: podbudowę z kruszywa i betonu asfaltowego, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego WMS, warstwę ścieralną SMA, nawierzchnię betonową, oraz realizowano: montaż barier ochronnych, układanie krawężników i korytek ściekowych, profilowanie i humusowanie skarp nasypów, umocnienia rowów itp.

W robotach mostowych: układano warstwę wiążącą z asfaltu lanego na obiektach MA-37 i MPZ-42 oraz warstwę ścieralną SMA na obiekcie MPZ-40. Na kilku obiektach nad autostradą wykonywano ściany oporowe z gruntu zbrojonego ViaWall, natomiast na pozostałych obiektach prowadzono prace wykończeniowe, między innymi brukowanie stożków, hydrofobizację powierzchni betonowych, wykonywanie schodów skarpowych.

W ostatnim tygodniu na odcinku autostrady A4 Rzeszów - Jarosław w branży drogowej wykonawca prowadził roboty w zakresie: profilowania, zagęszczania i wzmacniania nasypu autostradowego. Wykonawca realizował roboty wykończeniowe na OUA Wierzbna związane z wykonywaniem: krawężników betonowych, wpustów, humusowaniem skarp oraz roboty brukarskie.

Również w niewielkim zakresie zrealizowana została podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz rozpoczęto zbrojenie i betonowanie płyty nawierzchni betonowej na Węźle Wierzbna oraz Obwodzie Utrzymania Autostrady. Ponadto wykonawca na bieżąco prowadzi utrzymanie dróg technologicznych i systemu odwodnienia Placu Budowy.

W branży mostowej wykonawca prowadził prace na 16 obiektach inżynierskich głównie w zakresie deskowania, zbrojenia i betonowania płyt przejściowych oraz roboty wykończeniowe tj. montaż krawężników, barier ochronnych oraz wykonywanie nawierzchni bitumicznej na chodnikach.

W branży przezbrojeniowej realizowano roboty związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej KD-5, KD-10, KD-11, KD-28 i KD-29 obejmujące wykonywanie wykopów, ułożenie rur, montaż studni.

Sumaryczna długość nasypów w ciągu głównym autostrady (bez obiektów inżynierskich) wynosi: 38,735 km. Na obecnym etapie wykonanych zostało 23,914 km nasypu drogowego (do poziomu góry robót ziemnych - GPRZ).


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL