Drogi wysokiego standardu

Drogi wysokiego standardu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowania do zimy rozpoczyna wiosną każdego roku. Podczas objazdu tras oceniany jest stan techniczny nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających.

Oczyszczane i udrażniane są rowy i ścieki przykrawężnikowe, które będą odprowadzać wodę z topniejącego śniegu. W bazach GDDKiA do pracy szykowany jest sprzęt: solarki, pługi, równiarki, spycharki, ładowarki. Uzupełniane są magazyny soli i innych materiałów. Wszystko po to, żeby zimą, po decyzji o przystąpieniu do akcji odśnieżania lub usuwania śliskości podjąć skuteczne działania.

Pługi w pogotowiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią prawie 19 tysięcy kilometrów dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu). Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, czyli odśnieżanie i usuwanie śliskości prowadzi 16 oddziałów GDDKiA. Działaniami na drogach kieruje 105 Rejonów, 265 Obwodów Drogowych. Do ich zadań należy m.in. przygotowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie wystarczającej ilości materiałów do zwalczania śliskości (soli, chlorku wapnia) i innych niezbędnych materiałów, kierowanie akcją zimową i podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Ogółem w sezonie zimowym 2013/2014 utrzymanie dróg we właściwych standardach zapewni nam m.in. 2 315 pługów, ponad 140 pługów wirnikowych, prawie 1 200 solarek. Do dyspozycji GDDKiA jest około 250 magazynów soli o łącznej pojemności 324 tysięcy ton. Wzdłuż dróg krajowych ustawia się zwykle ponad 1300 km siatek przeciwśnieżnych.

Trzy standardy utrzymania
Drogi krajowe utrzymywane będą w następujących standardach:
- w standardzie I - około 4,5 tys. km
- w standardzie II - około 10,6 tys. km
- w standardzie III - około 2,7 tys. km
Plan zimowego utrzymania oznacza objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego.

Tańszy model
Realizowany obecnie plan zimowego utrzymania zakłada objęciem jednolitymi standardami całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów podczas całego sezonu.

Kompleksowe utrzymanie dróg krajowych w nowoczesnym modelu "utrzymaj standard" kosztuje mniej niż w realizowanym wcześniej powszechnie modelu zlecania poszczególnych prac utrzymaniowych różnym wykonawcom. Z analiz przeprowadzonych przez GDDKiA, Bank Światowy i niezależnych ekspertów wynika, że po wdrożeniu kompleksowego utrzymania dróg oszczędności wahają się między 10 a 40 procent.
Taki jest wynik analizy już podpisanych kontraktów zawartych od 2010 roku w formule "utrzymaj standard" na kompleksowe utrzymanie łącznie około 900 km dróg krajowych.

Model "utrzymaj standard" GDDKIA wprowadziła po raz pierwszy w 2010 roku na S3 w województwie zachodniopolskim. System się sprawdził - był efektywniejszy i tańszy. Dlatego GDDKiA przyjęła zasadę, że każda nowo oddana do użytku droga jest utrzymywana w tym właśnie modelu. Od czasu pierwszego kontraktu na "utrzymanie standardu" wydłużono czas zlecanych prac z 3 do 6 lat. Są to m.in. zimowe odśnieżanie, wiosenne koszenie trawy, porządki, drobne naprawy, sprawdzanie i uzupełnianie oznakowania itp. Do tej pory za poszczególne czynności odpowiedzialni byli różni wykonawcy.

Obecnie model "utrzymaj standard" wprowadza np. kielecki odział GDDKiA. Świętokrzyskie odcinki nowych dróg S7 i S74 będą utrzymywane kompleksowo przez sześć kolejnych lat przez wyłonionych w przetargach wykonawców.

Do zobaczenia w Internecie
W centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (nr 19 111) oraz we wszystkich jej oddziałach funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), których zadaniem jest zbieranie z jednostek GDDKiA informacji o stanie dróg i warunkach ruchu (nie tylko w okresie zimowym) oraz informowanie użytkowników dróg i mediów o istniejących warunkach ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Najważniejsze informacje umieszczane są na stronie www.gddkia.gov.pl , w zakładce "Serwis dla kierowców".

Do zarządzania zimową akcją wykorzystywane są też stacje meteorologiczne oraz sieć ponad 550 kamer. Stale monitorują one sytuację i ułatwiają ocenę panujących na trasach warunków jazdy. Obraz z kamer jest dostępny dla wszystkich internautów. Wystarczy odwiedzić serwis dla kierowców na stronie www.gddkia.gov.pl i sprawdzić stan przejezdności dróg krajowych.

Centra i obwody
W system zimowego utrzymania dróg wpisane są również centra zarządzania ruchem oraz obwody utrzymania autostrad takie jak działające już w Strykowie przy A2 czy budowane na obszarze węzła Północ Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Ta lokalizacja zapewni sprawny i łatwy dostęp nie tylko do AOW, ale również do drogi ekspresowej S8 i przyszłej drogi ekspresowej S5.

Zadaniem Obwodu Utrzymania Autostrady będzie całoroczne utrzymanie powyższych dróg. Centrum Zarządzania Ruchem we Wrocławiu (zakończenie budowy planowane na koniec 2013 roku) będzie jednym z kilku centrów funkcjonujących w Polsce. Cel: kompleksowe zarządzanie strategiczną siecią dróg krajowych obszaru południowej Polski, czyli województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Płynność i bezpieczeństwo
Autostrady i drogi ekspresowe południowej Polski zostaną objęte całodobowym monitoringiem, co pozwoli na sterowanie płynnością ruchu, wykrywanie lokalnych ograniczeń przepustowości (wypadki, kolizje) i sprawne uruchamianie odpowiednich procedur w zależności od zdarzenia. Centrum Zarządzania Ruchem pod Wrocławiem będzie ściśle współpracować z policją, GITD, strażą pożarną, strażą miejską, ratownictwem medycznym oraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystkie te działania będą miały znaczący wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL