Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców- już obowiązują.

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców- już obowiązują.
 
Sponad dwumiesięcznym opóźnieniem weszła w życie nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców dostosowująca przepisy prawa polskiego do wymagań unijnego Rozporządzenia 561/2006 WE.

Czy faktycznie firmy transportowe odczują zmiany ? O czym warto pamiętać planując przewozy ? No i oczywiście jakie są konsekwencje nie stosowania nowych przepisów?
W art.1 ustawy o czasie pracy kierowców określono do kogo odnosi się regulacja – a więc do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy wykonujących przewóz drogowy.

Więc od 20 czerwca 2007 obowiązują zapisy nowej ustawy ...zgodnie z nowymi przepisami czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, między innymi: prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, jak również czynności spedycyjne.

Ustawa o czasie pracy kierowców stanowi ,że po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przy przewozach regularnych ,kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.
Rozporządzenie wskazuje, że po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwającą co najmniej 45 minut , chyba ,ze kierowca rozpoczyna okres odpoczynku.
Przerwę te można zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut rozłożone odpowiednio w czasie ciągłego okresu jazdy ciągłej.
W znowelizowanej ustawie o czasie pracy kierowców wprowadzono definicje dziennego okresu odpoczynku poprzez odwołanie się do rozporządzenia nr 561/2006. Zgodnie z art.4 rozporządzenia dzienny okres odpoczynku oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie suponować swoim czasem  i obejmuje:

  • regularny dzienny okres odpoczynku,
  • skrócony dzienny okres odpoczynku ,
  • tygodniowy okres odpoczynku oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje n„regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”:
  • regularny tygodniowy okres odpoczynku
  • skrócony tygodniowy okres odpoczynku

Oprócz wprowadzenia nowej definicji dziennego odpoczynku dobowego, jego regulacja nie zmieniła się znacznie.

Co istotne wprowadzono możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego aż do 24 godzin. Dotyczy to przypadków, gdy  pracownik jest zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych w sytuacjach i  zdarzeniach   wymagających  od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia zdrowia ludzkiego i mienia albo usunięcia awarii. Drugą sytuacją, kiedy można skrócić odpoczynek tygodniowy do 24 godzin , jest sytuacja zmiany pory wykonywania pracy przez kierowcę w związku z jego przejściem na inną zmianę zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy.

Poza czasem prowadzenia pojazdu oraz czasu dyżuru oraz czasu pracy, ustawa wyróżniła dodatkowo okresy pozostawiania do dyspozycji, oraz wprowadziła nowe zasady ustalania rozkładów czasu pracy kierowców.
Ustawa o czasie pracy nakłada na pracodawców zatrudniających pracowników , którzy wykonują przewóz drogowy ,ale w określonych dniach nie prowadzą pojazdu obowiązek dokumentowania tego faktu w formie stosownego zaświadczenia. Zaświadczenie takie powinno zawierać określone dane.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców pracodawca naraża się na różnego rodzaju sankcje. W znowelizowanej ustawie rozszerzono uprawnienia policji w zakresie kontrolowania, poprzez zmianę art.129 ust.2 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym , poprzez dopuszczenie sprawdzania nie tylko zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, lecz również zapisów dotyczących obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku.

Omówienie wszystkich przepisów, oraz co ważniejsze ich prawidłowe stosowanie umożliwia program
wydawany przez Wydawnictwo Forum, „Ewidencja pojazdów i kierowców”. Publikacja zawiera 8 modułów służących do kontroli bezpieczeństwa pojazdów, prowadzenia kartotek kierowców, planowania czasu pracy i przygotowywania obowiązkowej dokumentacji.
Program uwzględnia wszystkie nowe wytyczne ITD. i zmiany, które weszły w życie po 20 czerwca 2007. 

Dokładny opis na: www.e-forum.pl (zakładka logistyka i transport).

Dagmara Radomirska
Wydawnictwo Forum

 

Płyta CD z podręcznikiem użytkownika, dzieło jednotomowe, format A5, oprawa segregatorowa.imię i nazwisko
firma
adres
kod / miejscowość
tel. / fax
e-mail
NIP
adres dostarczenia (jeżeli inny niż fakturowania)
Uwagi
przedział
zatrudnienia
                            
           

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. Wydawnictwo zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Wyrażam zgodę; na przesyłanie informacji handlowej przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Tak Nie

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL