Jest bezpieczniej na drogach

Jest bezpieczniej na drogach
Image W 2006 r. w Polsce miało miejsce prawie 47 tys. wypadków drogowych, w których zginęły 5243 osoby, 59123 zostało rannych, czyli w sumie ofiarami były 64364 osoby. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2005 jest to: mniej wypadków o 1 224, tj. o – 2,6%, mniej zabitych o 201, tj. o 3,7%, mniej rannych o 2 068, tj. o –3,4%.
Ta w dalszym ciągu niezadowalająca statystyka oraz ogromne społeczne, ekonomiczne i ludzkie konsekwencje, jakie reprezentuje wymagają nadania temu problemowi odpowiedniego priorytetu politycznego i podejmowania intensywniejszych działań w obszarze poprawy brd. Płacimy zbyt dużą cenę za korzystanie z naszych dróg.

20 marca br. Kierownictwo Ministerstwa Transportu przyjęło sprawozdanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2006 r., które obejmuje:
• syntezę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, działania podejmowane na rzecz poprawy brd ,
• Szczegółowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2006 r. - podejmowane przez administrację rządową szczebla centralnego oraz inne podmioty i organizacje społeczne,
• Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w województwach w 2006 r. stanowiący opis działań podejmowanych przez Wojewódzkie Rady BRD oraz stan brd w poszczególnych województwach.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), która jest organem doradczym Rady Ministrów działa od 1993 r. Na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym jej Przewodniczącym jest minister właściwy ds. transportu czyli Minister Transportu, Jerzy Polaczek. Jego zastępcami są: Sekretarz Stanu w MT, Bogusław Kowalski oraz Sekretarz Stanu w MSWiA, Marek Surmacz. Na mocy tej ustawy powstały również wojewódzkie rady bezpieczeństwa ruchu drogowego (WRBRD), którym przewodniczyli do końca 2005 r. wojewodowie, a od 1 stycznia 2006 r. funkcję tę przejęli Marszałkowie Województw. Sekretariat KRBRD znajduje się
w strukturze Ministerstwa Transportu. Zgodnie z art. 140e pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Przewodniczący KRBRD składa Radzie Ministrów, Parlamentowi i Prezydentowi RP corocznie, do końca marca, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) oraz działań realizowanych w tym zakresie.

Działania podjęte w 2006 r. przez Ministerstwo Transportu oraz instytucje i członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znacznie zmniejszyły liczbę wypadków drogowych (o ponad 1,2 tys. w stosunku do roku 2005). Udało się również zmniejszyć liczbę ofiar. Mimo tego założenia, przyjętego przez Rząd w kwietniu 2005 r., Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, zostały zrealizowane w niepełnym zakresie gdyż przewidywano, że w wyniku podjęcia wskazanych działań liczba zabitych w wyniku zdarzeń drogowych wyniesie w 2006 r. 4550 osób.

W Polsce, mimo pewnej poprawy zanotowanej w ostatnich latach, zagrożenie zdrowia i życia użytkowników transportu drogowego jest nadal wysokie. Głównymi przyczynami tej sytuacji są: niska kultura jazdy i powszechne lekceważenie przepisów ruchu drogowego (zwłaszcza tych dotyczących prędkości jazdy, zakazu jazdy po użyciu alkoholu i obowiązku stosowania urządzeń ochronnych podczas jazdy samochodem), ale także niska jakość infrastruktury drogowej (nieprzystające do obecnych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego i poziomu wiedzy rozwiązania projektowe, przejścia dróg tranzytowych przez miasta i miejscowości, niebezpieczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych, niepodatne otoczenie drogi) oraz za mało rozwinięte systemy automatycznej kontroli ruchu i pomiaru prędkości pojazdów.

W 2006 r. dzięki intensywnym kontrolom udało się ujawnić więcej przypadków kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości). Wzrost tej liczby może być niepokojący, gdyż od kilku lat jest to tendencja wzrostowa, a wypadki powodowane pod wpływem alkoholu charakteryzują się z reguły dużą ciężkością (liczba zabitych na 100 wypadków), ale należy podkreślić, że wzrost wykrywalności powinien wpłynąć na systematyczne eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Jednakże nadal powodem powstawania największej liczby wypadków śmiertelnych (prawie 30%) jest nadmierna prędkość. Stąd duża część działań Ministerstwa Transportu wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji jest ukierunkowana na rozwój automatycznych systemów pomiaru prędkości pojazdów.

Wychodząc naprzeciw dążeniom społeczeństwa do zwiększenia ochrony życia, zdrowia i mienia w ruchu drogowym oraz realizując zalecenia Komisji Europejskiej opracowano Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. W dniu 19 kwietnia 2005 r. Rada Ministrów przyjęła Program GAMBIT 2005, jako program działań prewencyjnych w Polsce na rzecz poprawy brd w latach 2005 – 2007 – 2013.

W Programie przyjęto, że w 2013 r. liczba śmiertelnych ofiar w transporcie drogowym nie może przekroczyć poziomu 2 800 osób, a w 2020 roku – 1 500. Następnie w dniu 14 września 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Program Realizacyjny BRD na lata 2006 - 2007, który jest częścią realizacyjną Programu GAMBIT 2005
i stanowi pierwszy etap realizacji Strategii BRD do 2013 r. Realizację części zadań rozpoczęto w 2005 i 2006 r.

Polskie dążenia są zbieżne z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa ruchu, kierunkami działań i priorytetami realizacji, które zostały zawarte w Krajowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. Powyższe programy stanowią kierunki polskiej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na kilka najbliższych lat i pozwalają na integralne oraz konsekwentne podejście do tego obszaru. Jest to znaczący krok w walce administracji publicznej z wypadkami drogowymi.

Wojewódzkie Rady BRD kontynuowały w 2006 r. działania wynikające z Programu GAMBIT 2005 oraz programów lokalnych (m.in.: GAMBIT Lubelski, GAMBIT Warmińsko – Mazurski, GAMBIT Pomorski, GAMBIT Podlaski, GAMBIT Świętokrzyski) podejmując wiele inicjatyw, które można pogrupować w następujące bloki tematyczne:
• stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd na podstawie Programu Realizacyjnego,
• kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego,
• ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów,
• zmniejszenie ciężkości i konsekwencji wypadków drogowych.
W kilkunastu powiatach działają Powiatowe Rady BRD, a w podobnej liczbie gmin Gminne Centra BRD.

Za zmagania z wypadkami drogowymi i ich konsekwencjami są wspólnie odpowiedzialni wszyscy obywatele, a cała administracja współpracując z organizacjami ozarządowymi i placówkami naukowymi oraz podmiotami prywatnymi ma swój udział w procesie poprawy brd. Teraz mamy wyjątkową okazję, aby zademonstrować swój potencjał i zmobilizować wszystkie siły do prac na rzecz polepszenia sytuacji na polskich drogach. Sukces lub niepowodzenie będą wpływać na nas wszystkich ponieważ jest to obszar, który dotyczy każdego obywatela naszego społeczeństwa.

Działania Ministerstwa Transportu na rzecz bezpieczeństwa ruchu w 2006 r.

W 2006 r. Ministerstwo Transportu (MT) wspólnie z innymi członkami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) realizowało, poprzez umiejscowiony
w MT Sekretariat KRBRD, między innymi następujące zadania:
• opracowało Program Realizacyjny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2006 – 2007 będący opisem realizacji pierwszego etapu działań w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT 2005”;
• wdrażało oraz koordynowała projekty brd finansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR), a w tym:
­ - szkolenia z zakresu brd, których celem jest podniesienie zawodowych kwalifikacji osób bezpośrednio zaangażowanych w działania wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego (WRBRD) oraz członków KRBRD;
­ - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, którego celem jest zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar oraz liczby kolizji na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich poprzez przebudowę miejsc najbardziej niebezpiecznych;
­ - zakup wyposażenia dla służb kontroli ruchu drogowego i służb ratowniczych (fotoradary i samochody ratownictwa technicznego);
­ - negocjowała zapewnienie dalszych środków z EBI oraz MBOiR przeznaczonych na finansowanie infrastrukturalnych zadań poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych, a także na realizację krajowych kampanii brd oraz pomoc techniczną;
• prowadziło współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w zakresie promowania brd (m.in.: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD), Koalicja na rzecz jazdy z włączonymi światłami przez cały rok, PKP, Polski Komitet Global Road Safety Partnership, Renault, MediaTak, Episkopat Polski, Fundacja MIVA Polska, Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Auto Klub Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo);
• prowadziło działania informacyjno-edukacyjne oraz współpracowała w tym zakresie poprzez:
­ - kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego Włącz myślenie, a w tym:
kampanii społecznej Piłeś – Nie Prowadź! przeciwko prowadzeniu samochodu po spożyciu alkoholu;
kolejnej edycji kampanii Ostatni wyskok;
­ - wydanie 600 tys. egz. nowej wersji broszury Witamy w Polsce w czterech wersjach językowych;
­ - wydanie 1,0 mln egz. poradnika dla kierowców Bezpieczeństwo na drodze;
­ - przygotowanie we współpracy z Komendą Główną Policji oraz wydanie ulotki zawierającej informacje nt. kar przewidzianych przepisami za jazdę po spożyciu alkoholu, zalet wyboru alternatywnych środków transportu
w przypadku spożycia alkoholu przez kierowcę, wpływu alkoholu na zdolność postrzegania rzeczywistości i prowadzenia samochodu;
­ - współorganizację IV Międzynarodowych Targów Infrastruktura 2006;
­ - współfinansowanie edukacyjno – informacyjnych programów radiowych i telewizyjnych podejmujących tematykę bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;
­ - współpraca z WORD-ami w zakresie tworzenia Gminnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz realizacji Regionalnych Programów Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
­ - wydanie dwóch prezentacji multimedialnych Pamiętaj - masz jedno życie!, przygotowanych
we współpracy z Komendą Stołeczną Policji;
• prowadziło współpracę międzynarodową w zakresie:
­ - udziału w posiedzeniach grup roboczych organizacji europejskich (m.in.: High Level Group on Road Safety, grupa robocza Grupy Wyszehradzkiej (V4) ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, warsztatach i przedsięwzięciach (m.in. rozpoczęcie i realizacja pilotażowego projektu Holenderskie Miasteczko w Puławach);
­ - udziału w pracach nad europejskimi projektami badawczymi (m.in.: PEPPER, SUPREME, CAST);
­ - organizacji międzynarodowych warsztatów nt. zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej;
• koordynowało wdrażanie programów w zakresie brd finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport poprzez:
­ - systematyczne badania prędkości i stosowania pasów bezpieczeństwa;
­ - kurs szkoleniowy kadr w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• opracowywało, uzgadniała, koordynowała, monitorowała i kontrolowała umowy na realizację działań finansowanych ze środków będących w dyspozycji Sekretariatu KRBRD w zakresie:
­ - współpracy w obrębie międzynarodowych baz danych IRTAD oraz CARE, opracowania koncepcji Polskiego Obserwatorium BRD;
­ - wykonania 4 tys. kamizelek odblaskowych i opasek samozaciskowych do wykorzystania w ramach kampanii społecznych KRBRD oraz zakup zestawów edukacyjnych dla nauczycieli;
• prowadziło prace Komisji Roboczej ds. usprawnienia procedury ujawniania wykroczeń (naruszeń prawa) oraz wymierzania i egzekwowania kar – przekazano Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, projekt ustawy wprowadzający system automatycznej kontroli ruchu drogowego przewidujący między innymi odpowiedzialność właściciela za naruszenie jego pojazdem przepisów ruchu drogowego, które zostało zarejestrowane urządzeniami automatycznymi;
• uczestniczyło w kilkudziesięciu naradach, konferencjach, szkoleniach i audycjach radiowych oraz telewizyjnych związanych z poprawą brd;
• współuczestniczyło oraz doprowadziło do szeregu zmian przepisów prawa, w tym do:
­ - wprowadzenia obowiązku używania świateł mijania w ciągu całego roku – ustawa przyjęta przez Sejm i Senat, oczekuje na podpisanie przez Pana Prezydenta RP;
­ - przygotowania projektu ustawy o osobach kierujących pojazdami – projekt przekazany pod obrady Rady Ministrów;
­ - podjęcia prac nad przygotowaniem przepisów regulujących wprowadzenie audytu brd dla inwestycji drogowych na etapie projektowania i wykonania;
­ - podjęcia prac nad przygotowaniem przepisów regulujących kwestie zarządzania ruchem.

Dalsze działania
Aby nadal poprawiać stan bezpieczeństwa ruchu drogowego należy konsekwentnie realizować działania wskazane w Programie GAMBIT 2005 oraz Programie Realizacyjnym na lata 2006 – 2007, czyli:
1. nieustannie edukować społeczeństwo w kierunku zmiany zachowań w ruchu drogowym przy wykorzystaniu kampanii medialnych i przy współpracy
z organizacjami pozarządowymi, placówkami naukowymi, podmiotami prywatnymi, itp.;
2. wzmocnić społeczną świadomość nieuchronności kar za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego poprzez przyspieszenie działań penalizacyjnych oraz wykorzystanie w większym stopniu określonych prawem sankcji;
3. kontynuować szkolenia specjalistów i pracowników różnych szczebli zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
a ponadto:
– wpływać na zwiększanie woli politycznej w obszarze poprawy stanu brd oraz na przekonanie społeczeństwa o konieczności podjęcia działań dla ochrony zdrowia i życia obywateli;
– kontynuować działania nad opracowaniem systemowej podstawy finansowania zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– kontynuować dynamiczne kontrole Policji, szczególnie z wykorzystaniem urządzeń do automatycznego pomiaru prędkości pojazdów;
– poświęcić większą uwagę działaniom na rzecz niechronionych użytkowników dróg;
– kontynuować działania związane z uspokojeniem ruchu, likwidacją miejsc niebezpiecznych oraz monitoringiem ruchu;
– propagować korzystanie z transportu zbiorowego;
– nadal dążyć do rozbudowywania przy drogach krajowych sieci bezpiecznych parkingów dla samochodów ciężarowych umożliwiających m.in. przeprowadzanie kontroli przez Inspektorów Transportu Drogowego;
– kontynuować realizację Regionalnych Programów Poprawy BRD i zachęcać do ich tworzenia aż do szczebla powiatu i gminy;
– w dalszym ciągu promować działania na rzecz poprawy brd wykorzystując osoby o wysokim autorytecie politycznym, medialnym i społecznym;
– wykorzystywać w większym zakresie opracowania, projekty i zalecenia polskich oraz zagranicznych jednostek naukowo-badawczych i instytucji (ITS, IBDiM, CEMT, OECD) z uwzględnieniem możliwości ich formalnego i technicznego wdrożenia w Polsce.
źródło: Ministerstwo Transportu

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL