INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W TACHOGRAFY CYFROWE

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W TACHOGRAFY CYFROWE
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego na podstawie informacji Ministerstwa Transportu i Budownictwa informuje, że do czasu wejścia w życie obowiązku stosowania tachografów cyfrowych (TC), na obszarze Unii Europejskiej dopuszczone zostaje użytkowanie w przewozach drogowych pojazdów wyposażonych w TC, mimo że kierowcy takich pojazdów nie dysponują jeszcze kartą kierowcy.
Ostateczna data obowiązkowego stosowania TC w pojazdach po raz pierwszy wprowadzanych do użytkowania (zarejestrowanych po tej dacie) będzie znana, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji pewnych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, zmieniającego rozporządzenia (EWG) 3821/85 i (WE) 2135/98 oraz odwołującego rozporządzenie (EWG) 3820/85. Przewiduje się że nowe rozporządzenie zostanie opublikowane w połowie kwietnia 2006 r., a stosowanie TC stanie się obowiązkowe w pierwszych dniach maja 2006 r.

Porozumienie określające zasady użytkowania pojazdów ciężarowych i autobusów wyposażonych w TC oraz wykonywania kontroli kierowców tych pojazdów, wyłącznie w okresie do ostatecznej daty obowiązku stosowania TC, zostało zawarte przez przedstawicieli Państw Członkowskich Unii Europejskiej obecnych, w dniu 26.01.2006 r., na posiedzeniu plenarnym Projektu wykonywanego na zlecenie Komisji Europejskiej pn.: Monitorowanie Wdrożenia Tachografów Cyfrowych (Monitoring of the Implementation of Digital Tachograph MIDT) w Wiedniu. Porozumienie opiera się na interpretacji przepisu art. 2 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) 2135/98 i ma charakter GENTELMEN`S AGREEMENT (porozumienia nieformalnego). Jest pragmatycznym, zdrowo-rozsądkowym rozwiązaniem tymczasowym i po wejściu w życie obowiązku stosowania TC w UE (prawdopodobnie na początku maja 2006 r.), przestanie obowiązywać bez względu na to, czy dane państwo jest w stanie, czy nie, wydawać karty do tachografu cyfrowego.

Przedstawiciele Państw Członkowskich UE, którzy dobrowolnie zadeklarowali gotowość zastosowania pragmatycznego rozwiązania zapowiedzieli, że ich służby kontrolne nie będą nakładać kar na kierowców wykonujących przewozy pojazdami z TC, mimo braku karty kierowcy. Kontrole przestrzegania przepisów socjalnych przez kierowców prowadzących takie pojazdy, odbywać się będą na podstawie wydruku z TC. Kierowcy i przedsiębiorcy stosownie do obowiązujących przepisów - ponosić będą wszelkie konsekwencje prawne, administracyjne i finansowe wynikające z przekroczenia dopuszczalnych norm czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw i obowiązkowego wypoczynku, określonych rozporządzeniem Rady (EWG) 3820/85 i przepisami prawa polskiego (na terenie Polski), a także złamania zasad ustalonych w ramach nieformalnego porozumienia.

Do czasu wejścia w życie obowiązku stosowania TC, dopuszcza się wykonywanie przewozów pojazdem wyposażonym w TC prowadzonym przez kierowcę bez karty, pod warunkiem że:

  • kierowca jest obywatelem państwa, które jeszcze nie wydaje kart do tachografu cyfrowego, w tym karty kierowcy,
  • zainstalowany w pojeździe TC został prawidłowo aktywowany i skalibrowany, w rozumieniu przepisów Załącznika IB do rozporządzenia Komisji (WE) 1360/2002 (funkcjonariusz kontroli nie przyjmie tłumaczenia, że kierowca o tym nie wiedział lub nie rozumie, o co chodzi),
  • kierowca posiada umiejętności (np. nabyte w drodze przeszkolenia) prawidłowego obsługiwania TC, w tym jego drukarki, czytania i rozumienia symboli określających poszczególne czynności wykonywane w czasie prowadzenia pojazdu lub jego postoju, rozumienia i właściwego interpretowania sygnalizacji wizualnej na wyświetlaczu TC, jego sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej,
  • kierowca i przedsiębiorca są w równym stopniu, odpowiedzialni za zapewnienie posiadania w pojeździe przez cały okres wykonywanego przewozu/przejazdu, odpowiedniej ilości papieru do drukarki TC, spełniającego określone wymagania jakościowe i dostosowanego do typu TC zainstalowanego w pojeździe,
  • kierowca zobowiązuje się wykonywać wydruk z TC każdorazowo po zakończeniu dziennego prowadzenia pojazdu, a także na każde żądanie uprawnionego funkcjonariusza kontroli w kraju i za granicą; na wydruku kierowca ręcznie wpisuje swoje imię i nazwisko, numer prawa jazdy oraz składa swój podpis,
  • kierowca zobowiązuje się przechowywać wydruki w stanie uporządkowanym, bez uszkodzeń, zamazań i prób dokonywania nieuzasadnionych wpisów między symbolami,
  • kierowca pojazdu z TC, jeśli poprzednio wykonywał przewozy pojazdem z tachografem analogowym, będzie posiadał przy sobie wykresówki z bieżącego tygodnia oraz z ostatniego dnia kiedy prowadził pojazd w tygodniu poprzednim (zgodnie z przepisami art. 15 ust. 7 rozporządzenia Rady (EWG) 3821/85 po zmianach dokonanych rozporządzeniem Rady (WE) 2135/98) ,
  • kierowca zna i stosuje odpowiednie przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące warunków wykonywania przewozów/przejazdów pojazdem wyposażonym w TC i norm czasu prowadzenia oraz odpoczynku, rodzajów naruszeń przepisów w tym zakresie i sankcji przewidzianych za te naruszenia.

Kierowcy prowadzący pojazdy z TC bez karty kierowcy, będą kontrolowani przez służby kontrolne w całej Unii Europejskiej, tylko na podstawie wydruków z TC. Wszelkie przypadki niestosowania się służb kontrolnych, w kraju lub za granicą, do powyższego nieformalnego porozumienia, należy niezwłocznie sygnalizować, wysyłając e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax pod numer w MTiB: (+48 22) 630 12 72.

Uwaga:
takie powiadomienie nie będzie równoznaczne ze złożeniem odwołania od niesłusznej zdaniem kierowcy decyzji funkcjonariusza kontroli. Odwołania należy składać w trybie i zgodnie z procedurami przewidzianymi prawem danego kraju.

Kierowcy z państw, w których wydawane są karty, w tym karty kierowcy, prowadzący pojazdy wyposażone w aktywowany i skalibrowany TC, ale nieposiadający karty lub jej nieużywający, będą ukarani przez funkcjonariusza kontroli na podstawie obowiązujących w danym kraju przepisów (za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) 3821/85 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) 2135/98, tj. zgubienia, kradzieży lub wadliwego funkcjonowania karty, pod warunkiem formalnego zgłoszenia tego faktu odpowiednim władzom).

Ministerstwo Transportu i Budownictwa informuje, że Komisja Europejska nie uzyskała dotąd potwierdzenia, że państwa-sygnatariusze Umowy Europejskiej dotyczącej Pracy Załóg Pojazdów Wykonujących Międzynarodowe Przewozy Drogowe (AETR) będą akceptować na swoim terytorium pojazdy wyposażone w TC. W związku z tym, do czasu podania oficjalnej informacji w tej sprawie, zaleca się wykonywanie przewozów do takich państw, jak Rosja, Białoruś czy Ukraina pojazdami wyposażonymi w tachografy analogowe. MTiB nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zatrzymania pojazdów z TC na granicy z tymi państwami lub ukarania kierowcy przez tamtejsze służby kontrolne za brak tachografu analogowego i odpowiednich wykresówek.


Pragmatyczne rozwiązanie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2006 r.

źródło: BOTM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL