Wyniki za III kwartał 2011 r.

Wyniki za III kwartał 2011 r.

Fiat Industrial zamknął III kwartał 2011 r.  przychodami na poziomie 5,9 mld euro, co stanowiło wzrost  o  11,7 proc.  rok do roku. Zysk ze sprzedaży był na poziomie 484 mln euro, co stanowiło wzrost  o 47 proc. w stosunku do III kwartału 2010 r. We wszystkich sektorach odnotowano  wyższe wolumeny sprzedaży dzięki czemu marża na sprzedaży grupy wzrosła do poziomu 8,4 proc. (6,3 proc. w III kwartale 2010 r. Zysk netto osiągnął poziom 204 mln euro co stanowiło niemalże podwojenie  zysku z 2010 r. Zysk z działalności gospodarczej netto  wzrósł niemalże do kwoty 1,9 mld euro, wartość płynnych aktywów pozostała na niezmienionym poziomie 5,6 mld euro.

Zadłużenie przemysłowe netto wzrosło o 0,2 mld euro do kwoty 1,9 mld euro, przy budowaniu kapitału obrotowego w celu wsparcia większej skali działalności gospodarczej oraz przy wydatkach inwestycyjnych z nawiązką  pokrywających potrzeby wynikające z bardzo dobrych wyników operacyjnych. Wartość płynnych aktywów sięgnęła kwoty 5,6 mld euro, co stanowiło wzrost o 0,1 mld euro w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. Grupa weryfikuje swoja całoroczna prognozę zysku ze sprzedaży, podwyższając ją na 1,6 mld euro z poprzedniej prognozowanej kwoty 1,5 mld euro i potwierdza pozostałe składniki prognozy podanej razem z wynikami za II kwartał.

W dniu 1 stycznia 2011 r.  weszło w życie wydzielenie Fiat Industrial S.p.A. z grupy Fiat S.p.A.. Dane za 2010 r.  przedstawione w tej notatce prasowej dotyczą działalności przekazanej Fiat Industrial i o te dane zostały pomniejszone skonsolidowane sprawozdania finansowe Fiata za rok zamknięty w dniu 31 grudnia 2010 r. oraz za dziewięć  miesięcy na koniec 30 września 2010 r.  Pion Maszyn Rolniczych i Budowlanych (CNH) odnotował przychody na poziomie 3,5 mld euro, co stanowiło wzrost o 16,4 proc.  rok do roku (+27,4 proc.  w USD). Sprzedaż pojazdów rolniczych wzrosła o 18 proc. , ze szczególnie korzystnymi warunkami sprzedaży panującymi we wszystkich regionach; wzrost udziału w rynku w Europie był dodatni, natomiast w Ameryce Północnej był zgodny z rynkiem w segmencie ciągników o mocy powyżej 40 KM dzięki popytowi na sprzęt zgodny z wymaganiami Tier 4A/Stage NIB oraz dzięki popytowi na wszystkich rynkach światowych ogółem. Sprzedaż  sprzętu budowlanego wzrosła o 25 proc. przy czym wzrost odnotowano we wszystkich regionach; udziały w rynku na całym świecie były zgodne z tendencją rynkową zarówno w segmencie pojazdów lekkich jak i ciężkich. W segmencie samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych (Iveco) odnotowano 12 proc. wzrost przychodów do poziomu 2,2 mld euro, co było odzwierciedleniem ogólnego odradzania się popytu w Europie Zachodniej i dalszego ciągu dobrej koniunktury w Ameryce Łacińskiej. Dostawy ogółem (łącznie z autobusami i pojazdami specjalnymi) wzrosły o 15,3 proc.  do poziomu 35.107 pojazdów, przy czym w segmencie lekkim nastąpił wzrost o 17,2 proc., w segmencie średnim odnotowano wzrost o 10,6 proc. , a w segmencie ciężkim wzrost o 32,7  proc.

W ujęciu geograficznym dostawy wzrosły o 10.4 proc. w Europie Zachodniej, o 22.4 proc. w Ameryce Łacińskiej i o 20.3 proc.  w Europie Wschodniej. Jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż jednostek napędowych (FPT Industrial) to
przychody wyniosły 742mln  euro, co stanowiło wzrost o 33 proc. dzięki silnemu wzrostowi wolumenu sprzedaży, przy czym źródła popytu były zarówno w Grupie jak i ze strony klientów zewnętrznych. Pion Maszyn Rolniczych i Budowlanych odnotował bardzo dobre wyniki, a jego zysk na sprzedaży wyniósł 336 mln euro (215 mln euro w III kwartale 2010 r.), a marża ze sprzedaży wyniosła 9.7 proc.  (7,2 proc. w III kwartale 2010 r), dzięki wyższemu wolumenowi sprzedaży i wyższym cenom. Iveco zamknęło III kwartał odnotowując zysk ze sprzedaży na poziomie 123 mln euro (80 mln euro w III kwartale 2010 r.), przy wzroście marży zysku ze sprzedaży o 1,6 proc.  do poziomu 5,6 proc.  (w stosunku do 4 proc. w III kwartale 2010), co było wynikiem efektu skali osiągniętego przy wyższych wolumenach sprzedaży, a także optymalizacji kosztów produktów. FPT Industrial odnotował zysk ze sprzedaży w wysokości 30 mln euro, w stosunku do 22 mln euro w III kwartale 2010 r., który był wynikiem głównie znacznego wzrostu wolumenu sprzedaży. Marża zysku na sprzedaży wzrosła o 0,1 proc. do poziomu 4 proc. Zadłużenie przemysłowe netto wyniosło 1,9 mld euro według stanu na koniec kwartału (1,7 mld euro według stanu na dzień 30 czerwca). Dobre wyniki z działalności operacyjnej pokryły utworzony kapitał obrotowy, zgodnie z bieżącymi i prognozowanymi wielkościami sprzedaży, oraz nakłady inwestycyjne. Wartość płynnych aktywów w tym postawione do dyspozycji, niezaciągnięte środki kredytowe w wysokości 1,6 mld euro, wyniosła 5,6 mld euro (5,5 mld euro według stanu na 30 czerwca 2011 r).

Przychody Grupy w III kwartale wyniosły 5,9 mld euro, co stanowiło wzrost o 11,7 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2010 r. Znaczne wzrosty wypracowały wszystkie segmenty działalności, przy czym Pion Maszyn Rolniczych i Budowlanych (CNH) odnotował znacznie wyższy wolumen sprzedaży, natomiast w segmencie Maszyn Rolniczych odnotowano korzystniejszą strukturę asortymentową sprzedaży; Iveco zwiększyło dostawy na kilku najważniejszych rynkach europejskich, a także w Ameryce Łacińskiej; natomiast FPT Industrial odnotowała wyższą  sprzedaż zarówno w relacjach handlowych z klientami z Grupy jak i klientami zewnętrznymi.

III kwartał 2011 r.  został zamknięty z zyskiem operacyjnym wynoszącym 456 mln euro (329 mln euro w III kwartale 2010 r). Wzrost w wysokości 127 mln. euro był wynikiem większego zysku ze sprzedaży (wzrost o 154 mln euro), co zostało częściowo zrekompensowane przez wzrost o 28 mln euro w pozycji koszty nadzwyczajne netto, składające sie z rezerw restrukturyzacyjnych uznanych przez Iveco (koszty nadzwyczajne netto w wysokości 1 mln euro w III kwartale 2010 r.). Koszty finansowe netto wyniosły 134 mln euro w III kwartale 2011 r. w stosunku do 151 mln euro w tym samym okresie 2010 r.  przy czym w tej kwocie znalazło sie 28 mln euro opłat jednorazowych. Po zdjęciu tej pozycji, koszty finansowe netto wzrosły o 11 mln euro z powodu wyższego poziomu zadłużenia netto. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 340 mln euro, co stanowiło wzrost w stosunku do 194 mln euro odnotowanych w III kwartale 2010 r. Wzrost zysku przed opodatkowaniem jest wynikiem wyższego wyniku na działalności operacyjnej (+127 mln euro) oraz wzrostu dochodów z działalności inwestycyjnej (+2 mln euro), pomniejszonych o wzrost kosztów finansowych netto w wysokosci 17 mln euro. Podatki dochodowe wyniosły 136 mln euro (dla porównania podatki dochodowe w III kwartale 2010 r. wyniosły 77 mln euro) w tym podatki dochodowe od firm działających poza Włochami oraz podatki dochodowe od wynagrodzeń pracowniczych (IRAP) we Włoszech (4 mln euro). Efektywna stopa opodatkowania wyniosła 40,8 proc.i była zgodna z prognoza całoroczna. W III kwartale 2011 r. Grupa wykazała zysk netto w wysokości 204 mln euro (dla porównania zysk nettow III kwartale 2010 r. wyniósł 117 mln euro). Według stanu na dzień 30 września 2011 r., zadłużenie przemysłowe netto wyniosło 1,9 mld euro, co stanowiło wzrost o 0,2 mld euro w omawianym kwartale: dobre wyniki z działalności operacyjnej pokryły utworzony kapitał obrotowy, zgodnie z bieżącymi i prognozowanymi wielkościami sprzedaży, oraz nakłady inwestycyjne. Wartość płynnych aktywów, w tym postawione do dyspozycji, niezaciągnięte środki kredytowe w wysokości 1,6 mld euro, wyniosła 5,6 mld euro, co stanowiło wzrost o 0,1 mld euro w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. Fiat Industrial zaksięgował przychody ze sprzedaży w wysokości 17,5 mld euro, które wzrosły o 13,5 proc. rok do roku. We wszystkich segmentach działalności odnotowano znaczący wzrost w stosunku do roku tego samego okresu w  2010 r. Zysk ze sprzedaży wyniósł 1.291 mln euro (marża na sprzedaży: 7,4 proc.), co stanowiło wzrost prawie o 62 proc.  w stosunku do 798 mln euro za pierwsze dziewięć  miesięcy 2010 r (marża na sprzedaży 5,2 proc.). Za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. zysk operacyjny wyniósł 1.236 mln euro, co stanowiło wzrost o 797 mln euro w stosunku do zysku operacyjnego za ten sam okres w 2010 r. w wyniku znacznego wzrostu zysku ze sprzedaży (+493 mln euro), co zostało częściowo zrekompensowane przez wyższe koszty nadzwyczajne netto (55 mln euro narastająco za 9 miesięcy).

Za okres dziewięciu miesięcy 2011 r. koszty finansowe netto wyniosły 374 mln euro, w porównaniu z 376 mln euro w analogicznym okresie w 2010 r. Kwota ta obejmowała 45 mln euro z tytułu jednorazowej opłaty. Po odjęciu tej pozycji, koszty finansowe netto wzrosły o 43 mln netto z powodu wyższego zadłużenia netto. Zysk przed opodatkowaniem w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. wyniósł 936 mln euro, w stosunku do 460 mln euro w analogicznym okresie 2010 r. Wzrost zysku przed opodatkowaniem jest wynikiem wyższego wyniku na działalności operacyjnej (+439 mln euro) oraz wzrostu dochodów z działalności inwestycyjnej (+35 mln euro), oraz spadku kosztów finansowych netto o 2 mln euro. Podatki dochodowe wyniosły 379 mln euro (dla porównania podatki dochodowe w za pierwsze dziewięć miesięcy 2010 r. wyniosły 247 mln euro z uwzględnieniem jednorazowego podatku w wysokości 14 mln euro) w tym podatki dochodowe od firm działających poza Włochami oraz podatki dochodowe od wynagrodzeń pracowniczych (IRAP) we Włoszech (20 mln euro). Efektywna stopa opodatkowania za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wyniosła 40,5 proc. Za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. Fiat Industrial wykazał zysk netto w wysokości 557 mln euro i wzrósł z poziomu 213 mln euro w analogicznym okresie 2010 r. Zadłużenie z tytułu działalności gospodarczej (przemysłowej) netto wyniosło 1,9 mld euro, i było identyczne jak na koniec  2010.

W III kwartale 2011 r. Iveco zaksięgowała przychody ze sprzedaży w wysokości 2,2 mld euro, które wzrosły o 12 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r., gdy wzrost popytu był juz widoczny w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Wzrost można głównie przypisać odradzającemu sie popytowi na wszystkich największych rynkach Europy Zachodniej oraz nadal dobrej koniunkturze w Ameryce Łacińskiej. Na całym świecie Iveco dostarczyła w tym segmencie 35,107 pojazdów w tym autobusy i pojazdy specjalne. W Europie Zachodniej liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych i użytkowych o DMC >3,5 tony wzrosła o 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. Na najważniejszych rynkach europejskich liczba zarejestrowanych pojazdów wzrosła we Francji (+14,9 proc.), w Wielkiej Brytanii (+12,9 proc.) i Niemczech (+11,4 proc.), natomiast odnotowano spadek liczby zarejestrowanych pojazdów we Włoszech (-7,1 proc.) i Hiszpanii (- 1, proc.) Największy udział we wzroście miał segment pojazdów ciężkich, który wzrósł o 19,8  proc. Nieco bardziej umiarkowany wzrost odnotowano w segmencie pojazdów lekkich i pojazdów średnich (odpowiednio o +5,6 proc. oraz +5,8 proc.), na które znacznie większy wpływ miała niepewność w regionie basenu morza Śródziemnego. Szacunkowy udział Iveco w rynku całej Europy Zachodniej wyniósł 13 proc. w III kwartale, co stanowiło najlepszy kwartalny wynik w tym roku (wzrost o +1,1 punktu procentowego w stosunku do I kwartału i wzrost o +0,7 punktu procentowego w stosunku do II kwartału) oraz odbudowanie popytu w stosunku do tego samego okresu w 2010 r. (wzrost o +0,3 punktu procentowego).Udział w rynku pojazdów lekkich wykazywał podobną tendencję, rosnącą do szacunkowego poziomu 13,8 proc. (wzrost o +0,6 punktu procentowego w stosunku do III kwartału 2010 r.), głównie z powodu znaczne wzrostu udziału w rynku włoskim (wzrost o 2,9 punktu procentowego do poziomu 30,1 proc.). W segmencie pojazdów średnich szacunkowy udział Iveco w rynku wyniósł 25,8 punktu procentowego w stosunku do III kwartału 2010 r., ze wzrostem odnotowanym na wszystkich najważniejszych rynkach, przy czym największy wzrost wystąpił na rynku włoskim (+5,7 punktu procentowego do poziomu 63,6 proc.) oraz na rynku francuskim (wzrost o +2,3 punktu procentowego do poziomu 28,2 proc.).

W segmencie pojazdów ciężkich szacunkowy udział Iveco w rynku wyniósł 7,8 proc., co stanowiło wzrost w stosunku do dwóch pierwszych kwartałów 2011 r. (+0,7 punktu procentowego w stosunku do I kwartału oraz wzrost o +0,2 punktu procentowego w stosunku do II kwartału), lecz spadek o 0,5 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego roku z powodu nadal niekorzystnej struktury asortymentowo-rynkowej. Zapasy pojazdów nowych w Europie były utrzymywane na poziomie zgodnym z rosnącym popytem zarówno przez Iveco jak i przez dealerów, natomiast zapasy samochodów używanych były na umiarkowanym poziomie. Iveco zamknęło III kwartał zyskiem ze sprzedaży na poziomie 123 mln euro (marża zysku ze sprzedaży na poziomie 5,6 proc.), co stanowiło wzrost w stosunku do 80 mln euro zysku ze sprzedaży wypracowanego w III kwartale 2010 r. (marza zysku ze sprzedaży na poziomie 4 proc.). Wzrost zysku ze sprzedaży był głównie spowodowany wzrostem wolumenu sprzedaży i optymalizacją kosztów produkcji. Najbardziej znaczącym wydarzeniem w III kwartale 2011 r. było wprowadzenie na rynek nowego pojazdu użytkowego Daily. Najnowsza wersja tego lekkiego pojazdu użytkowego została przedstawiona prasie i klientom zagranicznym we wrześniu w czasie imprezy Fiat Industrial Village (Wioska Przemysłowa Fiata) w Turynie.

Przez ponad 30 lat, pojazd ten - którego ósma generacja została  wprowadzona na rynek - ustanawia nowe standardy w segmencie lekkich pojazdów użytkowych w zakresie innowacyjności i wszechstronności. W tym czasie na całym świecie sprzedano ponad 2,5 mln Daily. Znacznie zmodernizowany, zarówno pod katem stylu jak i zawartości, nowy Daily wyróżnia sie doskonałymi osiągami w połączeniu z niższymi kosztami eksploatacyjnymi, a także niższym zużyciem paliwa o 10 proc. w stosunku do poprzedniego modelu oraz niższa emisja CO2. Nowy Daily występuje również w wersji z 3-litrowym silnikiem F1C, o mocy 205 KM, produkcji FPT Industrial, który jestnajlepszy w swojej kategorii pod względem generowanej mocy.
 
Iveco odnotowało przychody na poziomie 6,8 mld euro w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r., co stanowiło wzrost o 17,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. Na całym świecie Iveco dostarczyła 110.067 pojazdów w tym autobusy i pojazdy specjalne, co stanowiło wzrost o 20 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2010 r. Wzrosty odnotowano we wszystkich segmentach rynku tj. w segmencie pojazdów lekkich odnotowano wzrost o 21 proc, w segmencie pojazdów średnich  - o 25,4 proc., a w segmencie pojazdów ciężkich - o 25,6 proc. W Europie Zachodniej dostarczono ogółem 64.758 pojazdów (+14,9 proc.), przy czym wzrosty kształtowały sie następująco na najważniejszych rynkach: Włochy (+2,2 proc.), Niemcy (+20,8 proc.), Francja (+21,2 proc.) oraz Wielka Brytania (+57,1 proc.). Na rynku hiszpańskim odnotowano jednak 1,5 proc. spadek liczby dostarczonych pojazdów. Znaczące wzrosty odnotowano w Ameryce Łacińskiej (+30,9 proc.) oraz w Europie Wschodniej (+38,8 proc.). W Europie Zachodniej liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych i użytkowych o DMC >3,5 tony wzrosła o 19,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. Liczba zarejestrowanych pojazdów różniła się w poszczególnych regionach: w Europie Północnej odnotowano dwucyfrowy wzrost, natomiast w Europie Południowej wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów był umiarkowany lub nawet ujemny. Największy udział w liczbie zarejestrowanych pojazdów miał segment pojazdów ciężkich, którego udział we wzroście wyniósł 37,4 proc.

Wzrosty w segmencie pojazdów lekkich i średnich były bardziej umiarkowane (odpowiednio +12, proc. oraz +14,4 proc. ), co generalnie było odbiciem negatywnego trendu we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. szacunkowy udział Iveco w rynku Europy Zachodniej ogółem wyniósł 12,4 proc., co stanowiło spadek o 1,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. W segmencie pojazdów lekkich szacunkowy udział Iveco w rynku wyniósł 13,2 proc., co stanowiło spadek o +0,7 proc., co odzwierciedlało również  niekorzystną strukturę rynku; udział Iveco w rynku brytyjskim nieco sie poprawił (+0,3 punktu procentowego) oraz w rynku francuskim (+0,1 punktu procentowego). W segmencie pojazdów średnich, szacunkowy udział Iveco w rynku wzrósł o 0,3 punktu procentowego do poziomu 24,4 proc. ze szczególnie dobrymi wynikami odnotowanymi w Hiszpanii (+8,0 punktów procentowych do poziomu 48,3 proc.), w Wielkiej Brytanii (+4,6 punktów procentowych do 25,4 proc.) oraz we Włoszech (+1,7 punktów procentowych do poziomu 60,7 proc.) W segmencie pojazdów ciężkich (spadek udziału w rynku o –1,4 punktu procentowego do poziomu 7,5 proc.), na pozycje rynkowa Iveco nadal miał wpływ niekorzystna struktura asortymentowa i rynkowa. Iveco zamknęło okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. odnotowując zysk ze sprzedaży na poziomie 329 mln euro (marża zysku ze sprzedaży na poziomie 4,9 proc.), w stosunku do 133 mln euro zysku ze sprzedaży wypracowanego w analogicznym okresie 2010 r. (marża zysku ze sprzedaży na poziomie 2,3 proc.). Wzrost zysku ze sprzedaży był głównie spowodowany wzrostem wolumenu sprzedazy i optymalizacja kosztów produkcji.

Źródło: Fiat Industrial

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL