Wzrost zysku, przychodów i dynamiczny rozwój PEKAES w 2014 roku

Wzrost zysku, przychodów i dynamiczny rozwój PEKAES w 2014 roku

Grupa Kapitałowa PEKAES w 2014 roku wypracowała ponad 20 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 85 proc. w porównaniu z 2013 rokiem.

Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 32 proc. do wartości 722 mln, natomiast zysk z działalności operacyjnej był wyższy niż rok wcześniej o 66 proc. i osiągnął poziom 16,9 mln zł. Poprawie uległy również wynik EBITDA (wzrost r/r o 123 proc.) oraz pozostałe wskaźniki rentowności. Grupa wykorzystuje efekty synergii i konsekwentnie rozwija swoją działalność w oparciu o nowe aktywa, koncentrując się na rozwoju przewozów intermodalnych i drobnicowych.

W ubiegłym roku PEKAES z powodzeniem wdrażał nową strategię rozwoju na lata 2014-2018, dzięki czemu utrzymuje się na stabilnej ścieżce wzrostu. W raportowanym okresie Grupa wypracowała 722 mln zł skonsolidowanych przychodów netto, z czego 651,88 mln zł wygenerował podmiot dominujący w Grupie - spółka PEKAES S.A. Największy udział w strukturze przychodów zajęła spedycja i logistyka - 575,62 mln zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych wzrósł z 11,06 mln zł w 2013 roku do 20,46 mln zł w 2014 roku, natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł 16,9 mln zł, wobec 10,19 mln zł w 2013 roku.

- Dzięki systematycznemu zwiększaniu efektywności wszystkich obszarów naszej działalności, udało nam się po raz kolejny poprawić kluczowe wyniki finansowe. Pomimo trudnych warunków wynikających z presji cenowej na rynku, utrzymujemy stały, dwucyfrowy wzrost. Celem na najbliższe miesiące jest dalsze podnoszenie marżowości i komplementarności oferowanych przez nas usług, co wpływa na poprawę rentowności całej Grupy.- podkreśla Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES S.A.

Niezależnie, Grupa kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł przychodów. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest dalszy rozwój silnej grupy logistyczno-intermodalnej, przy jednoczesnym zwiększaniu zaangażowania w inne perspektywiczne obszary działalności - spedycji morskiej, logistyki kontraktowej oraz nowoczesnej dystrybucji.

W raportowanym okresie PEKAES poprawił także wszystkie kluczowe parametry rentowności. W 2014 roku wynik EBITDA na działalności kontynuowanej bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 123 proc. do wartości 36,1 mln zł. Wskaźnik rentowności EBITDA na działalności kontynuowanej bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 2,1 pp. osiągając poziom 5,0 proc. Lepsze wyniki uzyskały również rentowność netto oraz rentowność ze sprzedaży - zanotowały wzrosty r/r odpowiednio o 0,7 pp. i 0,2 pp. do poziomów 2,8 proc. i 7,6 proc.

Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych w 2014 roku było możliwe dzięki coraz bardziej zauważalnej synergii ze spółkami SPEDCONT i Chemikals. W obu spółkach zakończył się proces integracji z Grupą. Podmioty generują zyski i przynoszą wiele korzyści operacyjnych i finansowych dla Grupy PEKAES.

- Dzięki pozyskanym kompetencjom w zakresie usług przewozów kontenerowych mogliśmy wejść w niezwykle perspektywiczny rynek usług intermodalnych, który cechuje się stosunkowo wysokimi marżami, co wpływa na dobre wyniki finansowe. Obie spółki zakończyły już restrukturyzację i poszerzyły paletę oferowanych usług. Staliśmy się przez to jeszcze bardziej konkurencyjnym graczem na rynku, zdolnym do rywalizowania z największymi międzynarodowymi firmami oraz spełniającym oczekiwania najbardziej wymagających klientów. - dodaje Maciej Bachman z PEKAES S.A.

Na koniec ubiegłego roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi na poziomie 73,8 mln zł, tym samym nastąpił wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 28,2 mln zł.

W bieżącym roku PEKAES planuje kontynuację rozpoczętych działań mających na celu wdrożenie kolejnych elementów założonej strategii. Dalsza praca nad optymalizacją kosztową oraz realizacja działań rozpoczętych w 2014 pozwoli utrzymać wysoką pozycję rynkową oraz skutecznie konkurować z innymi dużymi graczami na rynku TSL.


4trucks.pl / PEKAES SA

Przeczytaj też:
PEKAES w rodzinie GEODIS. Innova Capital sprzedaje udziały w PEKAES

Spółka Innova Capital ogłosiła sprzedaż wszystkich posiadanych udziałów w firmie PEKAES, będącej operatorem logistycznym.

 

Oferta nie do odrzucenia

Transport i spedycja

PEKAES zwiększa swoje zaangażowanie na Dolnym Śląsku

PEKAES, wiodący operator logistyczny, uruchomił nowy terminal w Legnicy. PEKAES rozszerzył ofertę o przewóz towarów w temperaturze dodatniej

PEKAES - wiodący operator logistyczny w kraju, rozszerzył swoją ofertę o obsługę przesyłek, które w okresie zimowym wymagają transportu w dodatniej temperaturze. PEKAES utrzymuje wysokie tempo rozwoju

W III kwartale br. Grupa Kapitałowa PEKAES utrzymała dotychczasową dynamikę wzrostu wyników finansowych. PEKAES z Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej

PEKAES, wiodący operator logistyczny w kraju, otrzymał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013. Dokument jest świadectwem stabilności finansowej oraz rzetelności w biznesie. PEKAES podnosi jakość obsługi klienta w Krakowie

PEKAES, jeden z wiodących operatorów logistycznych w kraju, konsekwentnie realizuje strategię poprawy efektywności i jakości świadczonych przez siebie usług. PEKAES z nowym połączeniem na Białoruś

Spółka PEKAES - jeden z wiodących operatorów logistycznych w kraju i za granicą, uruchomił usługę międzynarodowej dystrybucji przesyłek drobnicowych do Białorusi. PEKAES z nowoczesnym systemem dla drobnicy krajowej

Spółka PEKAES - jeden z wiodących operatorów logistycznych w kraju i za granicą, wdrożył kolejny moduł nowoczesnego systemu operacyjnego "Speed", dedykowanego obsłudze przesyłek drobnicowych o zasięgu krajowym.

Wyszukiwarka

Informacje