Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

W 2015 roku popyt na opony z segmentu samochodów osobowych i dostawczych oraz ciężarowych powinien nadal rosnąć w Ameryce Północnej i w Chinach, jak również w Europie, gdzie jednak będzie utrzymywał się na nieco niższym poziomie.

Na nowych rynkach wzrost będzie zgodny z trendami rynkowymi, a w Azji Południowo-Wschodniej rynek będzie się odradzał.

Klienci segmentu opon przemysłowych będą skłonni do dalszego ograniczenia zapasów. Spodziewany jest spadek sprzedaży opon pierwszego wyposażenia w segmencie rolniczym, podczas gdy segment opon budowlanych, pierwszego wyposażenia oraz infrastrukturalnych będzie nadal nieznacznie wzrastał.

Celem Michelin jest wzrost wolumenów sprzedaży zgodnie z aktualnymi trendami panującymi na rynkach, na których Grupa prowadzi swoją działalność. Dodatkowo, Grupa w 2015 roku stawia sobie za cel wzrost zysku przed uwzględnieniem zdarzeń jednostkowych, uzyskanie wskaźnika ROCE na poziomie 11% oraz przepływów pieniężnych w wysokości około 700 mln euro przy nakładach inwestycyjnych rzędu 1,7 - 1,8 mld euro.

Przegląd rynków

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

Pierwsze wyposażenie
- W Europie 3-proc. wzrost popytu odzwierciedlał skumulowany efekt 5-proc. wzrostu w krajach Europy Zachodniej (kompensując niską sprzedaż z początku 2013 roku) oraz 12-proc. spadku w Europie Wschodniej (w tym 25-proc. spadek w 4 kwartale) wynikającego z trudnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej.
- W Ameryce Północnej rynek rozwijał się prężnie, rosnąc o 5-proc. rok do roku. Wzrost napędzał trwały popyt na rynku samochodów oraz sprzyjające warunki ekonomiczne.
- W Azji (z wyłączeniem Indii) rynek wzrósł w sumie o 4-proc. W Chinach rynek w dalszym ciągu rósł dynamicznie - 9-proc. rok do roku - mimo że sytuacja ekonomiczna regionu spowodowała wytracenie dotychczasowego tempa wzrostu w drugiej połowie roku.
- W Ameryce Południowej 16-proc. spadek popytu w porównaniu z 2013 rokiem wynikał ze słabej sytuacji ekonomicznej w Brazylii i Argentynie.

Rynek wymiany
- W Europie rynek wzrósł o nieco ponad 1-proc. w całym roku. Popyt w Zachodniej Europie rósł o 2-proc. pomimo 8-procentowego spadku w 4 kwartale z powodu niskiego popytu na opony zimowe. Rynek opon zimowych był stabilny w ciągu roku - niektóre z konkurencyjnych firm rozpoczęły dostawy opon do dealerów już w czerwcu, jednak ciepła pogoda jesienią spowodowała nagły i ostry spadek popytu, a w efekcie dealerzy zostali ze sporymi zapasami niektórych marek. W Europie Wschodniej rynkiem wstrząsnęły polityczne i ekonomiczne problemy w Rosji, których rezultatem był 3-proc. spadek rok do roku.
- W Ameryce Północnej rynek wzrósł o 6-proc., dzięki zwiększaniu zapasu opon importowanych
z Chin w odpowiedzi na planowanie wprowadzenie obowiązku celnego, jak również stabilnemu popytowi na opony zimowe w Kanadzie oraz chłonnemu rynkowi w Meksyku.
- W Azji (z wyłączeniem Indii), popyt rósł w sumie o 4-proc. W Chinach wzrost wyniósł 8-proc. rok do roku by spowolnić w drugiej połowie roku z powodu słabszej sytuacji ekonomicznej. Z kolei rynek Japoński wzrósł o 2-proc. a popyt napędzało głównie zwiększone zapotrzebowanie na opony zimowe.
- W Ameryce Południowej popyt wzrósł o 5-proc napędzany głównie przez rynek brazylijski.

Wolumen sprzedaży: opony do samochodów ciężarowych

Pierwsze wyposażenie
- W Europie odnotowano znaczący 9-procentowy wzrost rynku, mimo spadku sprzedaży w Europie Zachodniej (-4 proc.) z powodu niekorzystnych warunków ekonomicznych i politycznych oraz wprowadzenia nowych norm emisji spalin Euro VI. Spadek odnotowano również w Europie Wschodniej - przyczyną była niekorzystna sytuacja polityczna i ekonomiczna.
- W Ameryce Północnej rynek nadal rozwijał się gwałtownie (wzrost o 16%), stymulowany przez popyt w segmencie opon pierwszego wyposażenia.
- W Azji (z wyłączeniem Indii) popyt na opony radialne i diagonalne wzrósł o 1-proc. W Chinach
1-proc. wzrost rynku był efektem poprawy wydajności sektora transportowego oraz mniejszego zapotrzebowania na opony ze strony segmentu autobusowego z powodu silnej konkurencji ze strony przewoźników kolejowych.
- Na rynkach Ameryki Południowej popyt obniżył się gwałtownie - 21-proc w skali roku i 34-proc
w samym tylko czwartym kwartale 2014 roku, po gwałtownym wzroście z 2013 roku spowodowanym zapotrzebowaniem ze strony sektora rolniczego.

Rynek wymiany
- W Europie rynek wymiany wzrósł o 1% w ciągu roku. W Europie Zachodniej wzrost stymulowany był poprzez sytuację w przemyśle transportowym oraz budowaniu zapasów magazynowych przez dilerów. W Europie Wschodniej popyt spadł szczególnie silnie w czwartym kwartale roku. W 2014 roku odnotowano również gwałtowny wzrost zapotrzebowania na opony z segmentu podstawowego.
- Rynek Ameryki Północnej nadal rozwijał się gwałtownie, rosnąc 8-proc. rok do roku. W czwartym kwartale zanotował natomiast spadek rok do roku z powodu wysokiej bazy porównawczej. Czynniki makroekonomiczne oraz trendy w przemyśle transportowym pozostały stabilne, podczas gdy udział rynkowy opon importowanych zwiększył się, zwłaszcza w Meksyku.
- Wolumen sprzedaży w Azji (z wyłączeniem Indii) wzrósł o 1-proc. W Chinach rynek wzrósł o 1-proc. pomimo spowolnienia w segmencie transportu towarów i przy stabilnej sytuacji segmentu przewozów pasażerskich. W Japonii wolumen wzrósł o 6-proc, głównie dzięki większemu popytowi na opony zimowe pod koniec roku.
- W Ameryce Południowej wolumen sprzedaży wzrósł o 4-proc. przy bardziej wymagających warunkach społeczno-ekonomicznych.

Opony specjalistyczne
- opony przemysłowe - popyt na duże opony przemysłowe spadł gwałtownie w porównaniu z 2013 rokiem, na skutek m. in. zmniejszenia stanów magazynowych i ograniczenia nakładów inwestycyjnych przez spółki wydobywcze, które były odpowiedzią na spadek cen surowców.

Popyt na rynku pierwszego wyposażenia odrodził się gwałtownie w krajach rozwiniętych po tym jak w ubiegłym roku zapasy magazynowe były ograniczane przez przedsiębiorstwa.

- opony rolnicze - popyt na rynku pierwszego wyposażenia w krajach rozwiniętych i w Ameryce Północnej osłabł gwałtownie m. in. z powodu spadających cen zbóż oraz zniesieniu przywilejów podatkowych w USA.

Z kolei wolumen sprzedaży na rynku wymiany był stabilny w Europie (choć nieco osłabł w drugiej połowie roku), ale w Ameryce Północnej był znacząco niższy.

- opony do jednośladów - w Europie rynek opon motocyklowych rozwijał się, czemu sprzyjały temu korzystne warunki atmosferyczne. Z kolei w Ameryce północnej popyt spadł rok do roku.

- opony lotnicze - popyt na rynku samolotów komercyjnych wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem wskutek zwiększania się pasażerskiego ruchu lotniczego.

Sprzedaż netto i wyniki operacyjne w 2014
Sprzedaż netto w 2014 roku wyniosła 19 553 mln euro w porównaniu do 20 247 mln euro rok wcześniej.

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych wyniósł 2 170 mln euro w porównaniu do 2 234 mln euro w 2013.

Zysk netto za 2014 rok wyniósł 1 031 mln euro.

Pomimo utrzymania wysokich wydatków inwestycyjnych w 2014 roku oraz zrealizowanych przejęć, Grupa Michelin osiągnęła wolne przepływy pieniężne na poziomie 722 mln euro.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosił 7% przy długu netto na poziomie 707 mln euro. Na koniec poprzedniego roku wskaźnik wynosił 2%, a dług 142 mln euro.

Informacje o segmentach
- opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz dystrybucja
Sprzedaż netto w segmencie opon do samochodów osobowych oraz dystrybucji wyniosła 10 498 mln euro (po uwzględnieniu negatywnego wpływu wahań kursów walutowych na poziomie 1,3%)  w porównaniu do 10 693 mln euro w 2013.

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych wyniósł 1 101 mln euro (stanowiąc 10,5% sprzedaży netto) w porównaniu do 1 086 mln euro (10,2%) w roku 2013.

- opony ciężarowe i dystrybucja
Sprzedaż netto w segmencie opon ciężarowych i dystrybucji wyniosła 6 082 mln euro w porównaniu do
6 425 mln euro w 2013.

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych wyniósł 495 mln euro, stanowiąc 8,1% sprzedaży netto, w porównaniu do 503 mln euro oraz 7,8% rok wcześniej.

- działalność specjalistyczna
Sprzedaż netto w segmencie opon specjalistycznych wyniosła 2 973 mln euro w porównaniu do 3 129 mln euro w 2013.

Compagnie Générale des Etablissements Michelin
Compagnie Générale des Etablissements Michelin przedstawił zysk za rok finansowy 2014 w wysokości 555 mln euro w porównaniu z 303 mln w 2013 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione Radzie Nadzorczej Grupy Michelin podczas posiedzenia 5 lutego 2015 roku. Raport audytora został zaprezentowany 9 lutego 2014 r.

Dyrektorzy Zarządzający zwołają Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w piątek 22 maja 2015 r.
w Clermont-Ferrand o godz. 9:00.

Akcjonariusze zostaną poproszeni o rozpatrzenie wypłaty dywidendy w wysokości 2,50 euro za akcję, czyli na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku.


4trucks.pl / Michelin

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL