Ważenie pojazdów do kontroli

Ważenie pojazdów do kontroli

Od lat branża transportowa walczy o logiczne i zgodne z przepisami działanie Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie ważenia pojazdów ciężarowych za pomocą legalizowanych wag i jasno określonych procedur.

Chcesz wiedzieć więcej na temat ważeń pojazdów? Czytaj także Dziennik Gazeta Prawna i nasz komentarz na ten temat.

Nie dostosowane drogi to dopiero początek nieprawidłowości
Od 01.01.2011 roku cała sieć polskich dróg, po których poruszają się pojazdy ciężarowe w ruchu międzynarodowym powinna być dostosowana do norm unijnych określonych w Dyrektywie Rady nr 96/53/WE oraz Dyrektywie 2002/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi dopuszczalny nacisk na oś na drogach powinien wynosić 11,5 tony.

Polska podpisując Traktat akcesyjny zobowiązała się do modernizacji infrastruktury drogowej i dostosowania sieci dróg do wymogów unijnych w nieprzekraczalnym okresie do 31.12.2010. Tymczasem przez cały okres przejściowy jak również w ostatnich latach sieć drogowa, po której realizowany jest zarówno ciężarowy transport krajowy i międzynarodowy nadal pozostaje zróżnicowany na 8t, 10t i 11,5 tony pod względem nacisku na oś. Pomimo nacisków branży transportowej na odpowiednie uregulowanie kwestii nośności dróg Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 6 września 2012 roku wydał kolejne rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (DZ.U. 2012, Poz.1061). Wspomniane rozporządzenie jest podstawą prawną nałożenia kary na przewoźnika przekraczającego dopuszczalny w Polsce nacisk na oś pojazdu. Problem w tym, że ustalone normy i wykazy dróg, po których mogą poruszać się pojazdy nie przekraczające nacisku 10 ton na oś są sprzeczne z prawem wspólnotowym. Standardem unijnym są bowiem drogi o nacisku do 11, 5 tony. Zatem kontrola pojazdów na drogach o niższej nośności niż 11,5 t i wymierzanie kary, gdy dopuszczalna masa całkowita nie została przekroczona - jest bezpodstawne. Wyeliminowanie tej nieprawidłowości i zobligowanie władz do respektowania przepisów Traktatu akcesyjnego wymaga jednak czasu i interwencji Komisji Europejskiej, która została już o tym stanie rzeczy poinformowana. Nie odbiera to jednak przewoźnikom ukaranym niezgodnie z przepisami prawa do obrony swojego słusznego interesu.

Brak procedur, legalizacji i instrukcji
Niedochowanie przez Polskę zobowiązań zawartych w Traktacie o przystąpieniu do Unii Europejskiej (w zakresie sieci dróg określonych w zał. nr XII) to tylko wierzchołek góry lodowej związany z nieprawidłowym ważeniem pojazdów. Analizując dokumentację jaką posiada Inspekcja Transportu Drogowego w zakresie dopuszczenia legalizowanych wag do ważeń kontrolnych oraz sposobu ich użytkowania można jedynie stwierdzić, że prawidłowe zważenie ciężarówki w Polsce jest niemalże niemożliwe. Po pierwsze z przyczyn proceduralnych, po drugie z przyczyn formalnych... (...)

Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach najnowszego numeru czasopisma Transport Manager które można będzie otrzymać bezpłatnie na konferencji Transport Manager Meeting organizowanej we Wrocławiu.


4trucks.pl / www.arena561.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL