Ustawa opublikowana - znamy terminy najbliższych zmian prawnych

Ustawa opublikowana - znamy terminy najbliższych zmian prawnych

W dniu wczorajszym, tj. 16 maja 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 567 Ustawę z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, prowadzająca istotne dla przedsiębiorców zmiany w obowiązujących przepisach.

Ustawa ma przede wszystkim na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów trzech unijnych Rozporządzeń nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego nr 1072/2009 dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych.

Nowe zmiany wchodza w życie z dniem 15 sierpnia 2013 r, z wyjątkiem kilku przepisów, które będą obowiązywać od 16 lipca 2013, w tym:

- poszerzenie zadań inspekcji w zakresie kontroli przestrzegania czasu pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz

- dotyczące poszerzenia zakresu podmiotowego kontroli drogowej

- dodania w załączniku nr 1 (kary dla kierowców) sankcji za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz:
1. do 2 godzin - 50 zł
2. powyżej 2 do 10 godzin - 300 zł
3. powyżej 10 godzin - 500 zł

- wprowadzenie do załącznika 3 Ustawy o transporcie d przewidujący kary dla przedsiębiorców transportowych za :

- Przekroczenie 48-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy:
1. do 2 godzin - 100 zł
2. powyżej 2 do 10 godzin - 300 zł
3. powyżej 10 godzin - 500 zł

- Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz - 1 000 zł

- Nieudzielenie przerwy po 6 kolejnych godzinach pracy kierowcy w wymiarze 30 minut, gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze 45 minut, gdy liczba godzin pracy przekracza 9 godzin - 300 zł.

Ustawodawca przewidział w art. 6 ww. aktu dla przedsiębiorców transportu drogowego 12-miesięczny okres dostosowawczy do nowego brzmienia przepisów.

Najważniejsze zmiany, które będą obowiązywały od 15 sierpnia 2013 obejmują:

- zdefiniowanie pojęcia bazy eksplotacyjnej, którą może pełnić np. miejsce postojowe oraz utrzymanie dotychczasowej praktyki w zakresie dokumentowania faktu posiadasnia bazy za pomocą oświadczenia przewoźnika

- zmiana aktualnie wydawanych licencji krajowych na zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które uprawnia do wykonywania transportu drogowego w kraju oraz uprawnia do starania się o licencję wspólnotową na transport międzynarodowy

- umożliwienie "mniejszym przedsiębiorcom" przedstawiania jako zabezpieczenie finansowe rocznych sprawozdań finansowych własnoręcznie podpisanych przez przedsiębiorcę bez konieczności badania przez biegłego rewidenta

- wprowadzenie obowiązku posiadania tzw. "małych licencji" na przewóz osób pojazdami z ilością miejsc więcej niż 7 i nie więcej niż 9

- warunki utraty certyfikatu kompetencji zawodowych i ewentualnie licencji w przypadku popełnienia ciężkich naruszeń oraz zasady kiedy dobra reputacja pomimo naruszeń może zostać zachowana.


Zespół Doradczy
Arena 561


4trucks.pl / arena561.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL