MTBiGM: Projekt rozporządzenia w sprawie fotoradarów

MTBiGM: Projekt rozporządzenia w sprawie fotoradarów

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

W dniu 15 stycznia 2013 r. do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

Dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące nie dawały podstaw do weryfikacji lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r. Ponadto spod warunków lokalizacji określonych w ww. rozporządzeniu wyłączone były fotoradary zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed 28 czerwca 2011 r., niebędące w użytkowaniu Inspekcji Transportu Drogowego. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek oceny lokalizacji, co jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń rejestrujących zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r.
Projektowane przepisy wprowadzają cykliczny (40 miesięcy) okres weryfikacji zasadności lokalizacji tych urządzeń. Lokalizacja zostanie uznana za spełniającą warunki określone w rozporządzeniu na kolejne 40 miesięcy po sporządzeniu analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego potwierdzającej jej zasadność.

Kolejny wniosek o potwierdzenie zasadności lokalizacji fotoradaru, zaopiniowany przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, będzie składany na dwa miesiące przed upływem terminu 40 miesięcy.

Przepisy te pozwolą efektywniej wykorzystać stacjonarne urządzenia rejestrujące i powinny wyeliminować lokalizacje urządzeń rejestrujących, w których ich użytkowanie ma znamiona wyłącznie komercyjnego wykorzystania.

Dla fotoradarów zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r. wniosek o potwierdzenie zasadności lokalizacji należy złożyć do GITD w terminie do dnia 31 marca 2013 r.


4trucks.pl / Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL