Rumunia: nasilone kontrole transportu drogowego

Rumunia: nasilone kontrole transportu drogowego

Przekazujemy poniżej komunikat Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie.

Nasilone kontrole rumuńskiej I.S.C.T.R (Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier) - Państwowego Inspektoratu Kontroli Transportu Drogowego.

W I kwartale 2012 nasiliły się kontrole przewoźników w Rumunii, przeprowadzane przez I.S.C.T.R - nową instytucję o szerokich kompetencjach kontrolnych. Jednostka ta została utworzona 4 grudnia 2011 r i podległa jest Ministerstwu Transportu i Infrastruktury. Zadaniem I.S.C.T.R. jest zapewnienie kontroli przestrzegania wewnętrznych i międzynarodowych przepisów w zakresie transportu drogowego, a w szczególności: a) warunków działalności transportu drogowego, działalności pochodnych transportu drogowego i działalności służącej przygotowaniu osób mających uzyskać prawo jazdy; b) bezpieczeństwa transportu drogowego i ochrony środowiska; c) stanu technicznego pojazdów drogowych;d) masy i/ lub maksymalnych wielkości dopuszczalnych na drogach publicznych i ogólnej autoryzowanej maksymalnej masy pojazdu; e) opłaty użytkowania pojazdu i opłaty przejazdu po krajowych drogach w Rumunii.

Nowa Decyzja rumuńskiego Rządu nr 69/2012 z 1/02/2012 r. (Monitor Oficjalny, część I nr 114 z 14/02/2012) wprowadza przepisy Regulaminu (KE) nr 1.071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 ustalające wspólnotowe przepisy o wymaganych warunkach wykonywania zawodu operatora transportu drogowego i zniesieniu Dyrektywy nr 96/26/KE Rady, Regulaminu (KE) nr 1.072/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 ustalających wspólnotowe przepisy o dostępie do międzynarodowego rynku transportu drogowego, zgodnie z Regulaminem (KE) nr 1.073/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 o wspólnotowych przepisach o dostępie do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych transportowych i o zmianie Regulaminu (KE) nr. 561/2006 i Rozporządzenia Rządu nr 27/2011 o transporcie drogowym, jak i sankcjach i środkach stosowanych w przypadku naruszenia przepisów.
Art. 2 Decyzji nr 69/2012 klasyfikuje naruszenia przepisów jako: a) bardzo poważne, b) poważne, c) mniejsze.
Art. 6 Decyzji nr 69/2012 w przypadku bardzo poważnych naruszeń przepisów nakłada wysokie kary na operatorów transportu drogowego, kara wynosi od 14.000 lei do 18.000 lei. Niepoddanie sie kontroli powoduje karę najwyższą.

W związku z kontrolami ISCTR , jednostki powołanej w grudniu ub. roku, podległej Ministerstwu Transportu i Infrastruktury, przekazujemy informację na temat procedur kontroli przeprowadzanych przez inspektorów. Artykuł 14. - We wszystkich przypadkach gdy inspektorzy lub policja drogowa obciąży zatrudnionego kierowcę/ firmę mandatem odpowiednim do stwierdzonego wykroczenia popełnionego przez zagranicznego przewoźnika/ firmę przewozową działającą na własny rachunek, stosowana jest następująca procedura:
a) pojazd zostaje unieruchomiony w miejscu zatrzymania, jeśli zagwarantowane jest bezpieczeństwo transportu, lub miejsce przeznaczone do tego celu, znajdujące się w pobliżu miejsca wybranego do kontroli
b) zostaną zdjęte tablice rejestracyjne do momentu spełnienia ustawowych warunków do dalszego transportu. W momencie zabrania tablic rejestracyjnych inspektorzy / policja drogowa wydaje dokument stwierdzający zdjęcie tablic rejestracyjnych, następnie dokument stwierdzający wydanie tablic oraz dokument potwierdzający zwrot tablic przez inspektorów/ policję drogową jest uzgadniany wspólnie przez ISCTR i Główną Inspekcję Rumuńskiej Policji, zgodnie z kompetencjami;
c) kierowca zagranicznego przewoźnika drogowego/ firmy przewozowej działającej na własny rachunek musi zapłacić mandat zgodnie z przepisami lub wpłacić równowartość kwoty mandatu na konto ISCTR, na rzecz Skarbu Państwa. Następnie kwota ta jest przelewana na odpowiednie rachunki dochodów Budżetu, zgodnie z Rozporządzeniem Rządu nr. 2/2001 o przepisach dotyczących wykroczeń, zatwierdzonego ze zmianami ustawą nr. 180/2002, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu;
d) Zgoda na wznowienia działalności transportowej jest uzależniona od uiszczenia mandatu lub uiszczenia równowartości jego kwoty oraz zrealizowania prawnych warunków umożliwiających dalszy transport. Jeśli mandat został nałożony z powodu braku zezwolenia na transport międzynarodowy lub użycia nieważnej licencji, pozwolenie na wznowienie działalności transportu uzależniony jest od przedstawienia ważnej licencji transportu międzynarodowego właściwie wypełnionej.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie przypomina o kontroli trzeźwości zagranicznych kierowców prowadzonej coraz częściej przez policję rumuńską.

Więcej: http://bukareszt.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,25480,.html


4trucks.pl / ZMPD