Inwestycje w przyszłość

Inwestycje w przyszłość

Pojazdy autonomiczne w polsce

Polska jest europejskim liderem w segmencie transportów międzynarodowych. Dzięki przedsiębiorczości to właśnie rodzime firmy stały się potęgą w branży transportowej, która od pewnego czasu napotyka dwa duże problemy utrudniające dalszy rozwój. Jednym z nich i według ekspertów najważniejszym, jest brak zasobów ludzkich w postaci kierowców. Coraz powszechniejsze jest stanowisko, że docelowo problemy te pomoże roz-wiązać zastosowanie pojazdów autonomicznych na szerszą skalę. Pojazdy autonomiczne przemieszczają się samoczynne pod ścisłym nadzorem koordynatora.

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniającym się warunkom prawnym oraz brakowi zasobów ludzkich stworzyła innowacyjny program edukacyjny Koordynator pojazdów autonomicznych Specjalność pod taką samą nazwą realizowana będzie na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN od roku akademickiego 2018/2019. Specjalność zostanie uruchomiona na uczelni we współpracy z Partnerami Specjalizacji, którymi zostają: LINK Sp. z o.o. oraz Volvo Group Trucks Poland. Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Dyrektor Centrum Rozwoju Akademickiego i Kierownik Katedry Zarzą-dzania SAN uważa, że uczelnie wyższe, wypełniając swoją misję, powinny kształcić praktyków gotowych do podejmowania pracy zawodowej i Społeczna Akademia Nauk, tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe, odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy.

Z ramienia SAN projektem i nową specjalnością zarządza dr inż. Paweł Morawski - opiekun kierunku Logisty-ka. Pomysłodawcą specjalności i koordynatorem projektu jest Adrian Wilisz absolwent SAN posiadający wielo-letnią praktykę w branży transportowej, pełniąc funkcje kierownicze w firmach TSL. Jak twierdzi Adrian Wilisz, w przyszłości możliwa do osiągnięcia jest sytuacja, że Polska stanie się centrum zarządzania ruchem pojazdów autonomicznych w Unii Europejskiej.

Partnerem strategicznym projektu jest LINK Sp. z o.o. jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora TSL w Polsce z prawie 30 -letnim doświadczeniem. Spółka LINK specjalizuje się w transporcie drogowym i spedycji na terenie całej Europy, dysponując własną flotą ponad 1 200 jednostek transportowych. Od lipca 2017 r. należy do koncernu WABERER’S International Nyrt, lidera na europejskim rynku przewozów całopojazdowych (FTL), z flota ponad 4 150 samochodów. Jak uważa Paweł Moder, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu firmy LINK Sp. z o.o., pojazdy autonomiczne i związana z nimi technologia oraz procesy zarządzania to przyszłość branży transportowej. Podkreśla także, iż firma LINK zawsze stawia na najnowsze technologie i innowacje w transporcie. Projekt stwarza wiele możliwości dla Studentów SAN, którzy będą mogli odbywać praktyki zawodowe w centrali firmy LINK oraz jej łódzkim oddziale, gdzie poznają najnowsze systemy zarządzania pojazdami i transportem. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

Wyszukiwarka

Informacje