Dobra reputacja ...

Dobra reputacja ...

Pozytywne zakończenie postępowania

4 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiające zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Na jego mocy Główny Inspektor Transportu Drogowego upoważnił Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego do przeprowadzania postępowań dotyczących podmiotów, posiadających uprawnienia do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

Zgodnie z art. 3 §1 tego rozporządzenia : "Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi: posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich; cieszyć się dobrą reputacją;posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz posiadać wymagane kompetencje zawodowe”.

Nie ma wątpliwości co do treści wymogów określonych w piewszym i dwóch ostatnich wymogach, natomiast ogólne określenie punktu drugiego wymaga ustalenia czym jest „dobra reputacja” oraz jakie elementy się na nią składają.

Art. 6 rozporządzenia z 2011 roku mówi, iż to Państwo Członkowskie określa warunki jakie musi spełniać przewoźnik, aby wypełnić warunek "dobrej reputacji”.

Prawodawca unijny wyznaczył natomiast sposób postępowania, według którego organy kontroli powinny postępować przy ustalaniu, czy warunek "dobrej reputacji” został przez przewoźnika zachowany.

W dniu 18 marca 2016 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, wprowadzający katalog poważnych naruszeń mogących prowadzić do utraty "dobrej reputacji” oraz skutków z tym związanych.

WITD przekazują wzajemnie informacje o firmach, które otrzymały wykonalne decyzje administracyjne, o nałożeniu kary za naruszenia określone w załączniku nr IV rozporządzenia nr 1071/2009.

Jeżeli firma została dwukrotnie ukarana za naruszenia w ww. ustawie, zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, dotyczące dobrej reputacji. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o jej utracie, GITD cofnie uprawnienia przewozowe przedsiębiorcy.

Jedno z takich postępowań zakończone decyzją o zachowaniu dobrej reputacji odbyło się u przedsiębiorcy na terenie woj. śląskiego. Dzięki współpracy firmy transportowej z serwisem prawnym firmy LONTEX z Czechowic-Dziedzic, pod przewodnictwem Marka Hermy – Dyrektora serwisu prawnego, GITD otrzymała wyczerpujące wyjaśnienia wraz z programem naprawczym w firmie, co poskutkowało wydaniem pozytywnej decyzji dla przedsiębiorcy.

W konsekwencji przeprowadzonych działań została również podpisana umowa pomiędzy firmą transportową, a firmą LONTEX. Umowa dotyczy opieki nad działaniami firmy w zakresie czasy pracy kierowców, szkoleń dla nich dedykowanych oraz analizy regulaminów pracy oraz wynagradzania.

Zważając na powyższy przykład można wyciągnąć wnioski, iż decyzja o powierzeniu działań profesjonalnym firmom bardzo często kończy się sukcesem i zadowoleniem ze współpracy obu stron.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL