poniedziałek, 04 grudnia 2006

Spotkanie członków ECR'u w Polsce

Image W dniach 23-24 listopada 2006 r. w Warszawie pod przewodnictwem polskiej Inspekcji Transportu Drogowego, odbyły się obrady Komitetu Sterującego Europejskiej Kontroli Drogowej (Euro Controle Route w skr. ECR). Europejska Kontrola Drogowa to instytucja z 7. letnim doświadczeniem zrzeszająca obecnie 10 inspekcji transportowych z krajów europejskich.

Image Głównym tematem otwartego spotkania, była prezentacja wszystkich członków ECR oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Poza informacjami o historii czy bieżącej działalności ECR'u, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego- Tomasz Połeć - dokonał podsumowania 5. lecia ITD w Polsce, która dołączyła do ECR w październiku 2004 roku.


Inspekcja Transportu Drogowego oprócz uczestnictwa w 3 grupach roboczych (operacyjnej - zajmującej się planowaniem kontroli -OPSED, grupie FORMAD ds. ADR-u oraz grupie Harmonization/Harmonizacja przepisów dot. transportu) bierze także udział we wspólnych kontrolach organizowanych w ramach ECR-u oraz przez Tispol. W 2006 r. ITD uczestniczyła w następujących kontrolach drogowych:
- w dniach 03.04.06 – 09.04.06 w kontrolach ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kabotażu w transporcie towarów,
- w dniach 15.05.06 – 21.05.06 w kontrolach czasu pracy kierowców w transporcie drogowym osób,
- w dniu 12 lipca br. razem z TISPOLEM w międzynarodowej kontroli „BUS” (przewozy osób).
- w dniach 02.10.06 – 08.10.06 w kontrolach przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.

Euro Controle Route/ Europejska Kontrola Drogowa (ECR) powstała 5 października 1999 r., gdy ministrowie transportu krajów Beneluxu (Belgia, Holandia, Luksemburg) oraz Francji podpisali dokument powołujący do życia tę organizację. W dalszej kolejności do ECR-u przystępowały następujące kraje:
- w 2001r.    Niemcy i Irlandia,
- w 2002 r.   Wielka Brytania oraz Hiszpania,
- w 2004 r.   Austria oraz Polska.

Cele, które chce osiągnąć ECR to:
- poprawa bezpieczeństwa w transporcie drogowym,
- zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
- poprawa warunków socjalnych kierowców,
- umocnienie efektywności kontroli drogowych,
- wypracowanie wspólnej praktyki kontrolnej.

Do zadań ECR-u należy m.in:
- wymiana informacji o naruszeniach popełnianych przez przedsiębiorców z zakresu transportu drogowego,
- organizacja wspólnych kontroli drogowych,
- unifikacja wyposażenia inspekcji zajmujących się transportem drogowym,
- przeprowadzanie okresowych szkoleń inspektorów w ramach programów wymiany,
- ustalanie wspólnej wykładni przepisów dyrektyw i rozporządzeń europejskich,
- ustalanie wspólnych procedur kontrolnych.

Obecnie ECR liczy 10 członków. Ponadto 2 państwa mają status tzw. aktywnych obserwatorów -Rumunia (2005) oraz Bułgaria (2006), natomiast kraje mające status tzw. biernych obserwatorów, tj. uczestniczące w spotkaniach i przyglądające się pracy ECR-u to Litwa, Węgry, Słowenia. Do wejścia do tej organizacji przymierzają się także Czechy, Malta oraz Szwajcaria.

Faktyczna działalność ECR-u przejawia się w pracach grup roboczych, które spotykają się 2-4 razy w roku.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego jest reprezentowany w trzech najważniejszych grupach roboczych ECR-u: ECR/OPSED (grupa operacyjna zajmująca się organizacją wspólnych kontroli drogowych), ECR/HARMONIZATION (grupa zajmująca się harmonizacją przepisów) oraz ECR/FORMAD (grupa zajmująca się problematyką ADR-u).

Grupa robocza OPSED
Image Powstała pod koniec 2005 r. Głównym zadaniem tej grupy jest planowanie i przeprowadzanie wspólnych kontroli drogowych. Grupa ta opracowuje plan m.in. 6 kontroli rocznie przeprowadzanych przez państwa członkowskie ECR-u, a ponadto uwzględnia uczestnictwo ECR-u w wybranych kontrolach drogowych organizowanych przez TISPOL.

Grupa robocza EXCHANGE/Wymiana
Grupa ta zajmuje się planowaniem i organizowaniem wspólnych lub bilateralnych programów wymiany dla inspektorów. Celem prowadzenia tego typu programów jest:
- lepsze poznanie przepisów obowiązujących w kraju organizującym program wymiany,
- lepsze zrozumienie procedur i metod kontrolnych obowiązujących w innych krajach,
- wymiana doświadczeń,
- przełamywanie barier językowych.

Grupa robocza FORMAD/ADR
W ramach grupy roboczej FORMAD prowadzone są działania zmierzające do jednolitego rozumienia przepisów umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, opracowywanie projektów zmian do rozporządzeń unijnych, jak również organizowanie skoordynowanych kontroli drogowych na głównych szlakach międzynarodowych, celem poprawy bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Grupa robocza Harmonization/HARMONIZACJA
Grupa ta zajmuje się harmonizacją przepisów z zakresu transportu drogowego (ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy kierowców), ustalaniem wspólnej wykładni przepisów oraz pracuje nad standaryzacją techniczną sprzętu służącego inspektorom transportu drogowego w ich pracy. Grupa ta przygotowała także dokument – rekomendację określającą minimalne wymogi techniczne sprzętu służącego ściąganiu i analizie danych z tachografu cyfrowego. 


Grupa robocza PEC
Grupa zajmująca się opracowywaniem projektów, które mogłyby być współfinansowane ze środków unijnych, dotyczących m.in. bezpieczeństwa na drogach (zabezpieczenie ładunków), ujednolicenia zasad technicznych kontroli, stworzenia wielojęzycznego słownika zwrotów z zakresu transportu drogowego, szkolenia inspektorów.

Grupa robocza Commex
Grupa robocza pracująca nad wizerunkiem zewnętrznym ECR-u (strona internetowa ECR-u, współpraca z innymi organizacjami, opracowywanie broszury informacyjnej o ECR-ze).

TISPOL
Image Aktywność w zakresie kontroli drogowych nie jest tylko i wyłącznie domeną właściwych inspekcji transportowych działających w ECR-ze. Przedstawiciele Policji drogowych 21 krajów Europy, stowarzyszonych w TIPOL-u (European Traffic Police Network) także działają na tym polu. Naturalną konsekwencją zbieżnych zadań i celów obydwu stron było nawiązanie współpracy.

CITA
International Motor Vehicle Inspection Committee/Le Comite de l`Inspection Technique
ECR współpracuje z tą organizacją w zakresie zagadnień związanych z kontrolą techniczną pojazdów, wynikającą z Dyrektywy 2000/30 EC oraz w zakresie montowanych w pojazdach ogranicznikach prędkości. 

European Commission DG Tren (General Directorate for Energy and Transport)
ECR dąży także do rozwoju współpracy z Dyrekcją Generalną do spraw Transportu i Energii Komisji Europejskiej. Przedstawiciel ECR-u jest stałym obserwatorem w Komitecie ds. przewozu towarów niebezpiecznych. 

 

źródło: ITD, tekst własny

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.