piątek, 21 kwietnia 2017

Oskładkowanie diet i ryczałtów

Pismo PISIL do Ministerstwa Finansów i Rozwoju
 
Polska Izba Spedycji i Logistyki w piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów i Rozwoju wyraziła sprzeciw przeciwko próbom oskładkowania diet i innych należności wypłacanych kierowcom w transporcie międzynarodowym. Ubruttowienie diet i ryczałtów przyniesie bardzo negatywne społeczne i ekonomiczne skutki dla polskiej branży transportowej.
 
Wysokie koszty pracy spowodują konieczność podwyższenia stawek za wykonywanie usług transportowych i spedycyjnych, a to bezpośrednio wpłynie na obniżenie konkurencyjności polskich firm na rynku UE. Po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016r. sygn. K 11/15, dotyczącego ryczałtów za nocleg, niektóre organizacje zgłosiły wątpliwość co do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne diet i innych należności z tytułu podróży służbowych wypłacanych kierowcom w transporcie międzynarodowym .W piśmie podkreśliliśmy, że w 2010 r w ustawie o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004r. w art. 2 pkt 7 zapisano definicję podróży służbowej kierowcy, a Trybunał nie uchylił tego przepisu , zatem nie ulega wątpliwości, że kierowca wykonując pracę poza miejscowością siedziby swojego pracodawcy jest w podróży służbowej.

Trybunał Konstytucyjny wskazał w uzasadnieniu do wyroku, że diety i inne należności za czas podróży służbowej mogą być wypłacane na podstawie umowy o pracę, układu zbiorowego pracy czy regulaminu wynagradzania. Z art. 21 ust .1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
 
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika wyłączone są również z podstawy wymiaru składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). Potwierdzeniem tego  stanowiska jest decyzja ZUS dotycząca wyłączenia z  podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne   ryczałtów i diet wypłacanych kierowcom z tytułu zagranicznych podróży służbowych, wydana przez Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie 15 lutego 2017r., tj. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016r. sygn. K 11/15.(K.O.)
 
Źródło: PISiL

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.