poniedziałek, 11 października 2010

Zakres ochrony ubezpieczenia OCPD

Trzy_grzechy_4T

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) powinno obejmować jak najszerszy zakres odpowiedzialności firmy transportowej, w tym bezwarunkowo tzw. trzy grzechy główne: za utratę, za uszkodzenie, za opóźnienie w dostawie. Powinno ono obejmować również szkody czysto  finansowe, powstałe w następstwie zagubienia lub niewłaściwego użycia dokumentów (np. dokumentów celnych), niewykonania lub niewłaściwego wykonania poleceń uprawnionego itd.  


Wyłączenia i obowiązki -  w tym zakresie również godne polecenia jest skorzystanie z porady wyspecjalizowanego brokera. Niektóre zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia wyłączenia lub też nałożone obowiązki mogą sprowadzić umowę ubezpieczenia do fikcji. W mojej praktyce spotkałem się z ubezpieczeniem OCPD, zawartym przez firmę przewozową wykonującą również przewozy chłodniami, natomiast w warunkach umowy ubezpieczenia przewozy chłodniami były wyłączone. W Polsce utarło się, że przewoźnik powinien mieć w ramach ubezpieczenia OCPD ubezpieczony rabunek i kradzież zuchwałą . Brzmi to imponująco, jednak ubezpieczyciele w warunkach zaznaczają, że odszkodowanie należy się, gdy zachodzi odpowiedzialność przewoźnika. Po prostu – jeżeli będzie to zdarzenie, którego przewoźnik nie mógł przewidzieć i któremu nie mógł zapobiec, to będzie on zwolniony z odpowiedzialność za tego rodzaju utratę, a ubezpieczyciel odmówi  wypłaty odszkodowania. Ubezpieczenie OCPD zawarte według europejskich standardów obejmuje ochroną każdy rodzaj utraty towaru, chyba że sprawcą  okaże się sam przedsiębiorca przewozowy.

Ochrona przed roszczeniami -  przypomnijmy zasadę, że ubezpieczenie OCPD ma chronić przewoźnika przed roszczeniami z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozowej. Odpowiedzialność za samo przewożone mienie jest istotnym, ale nie jedynym czynnikiem odpowiedzialności.  W standartowych warunkach ogólnych polskich ubezpieczycieli rzadko przewiduje się zaspokojenie roszczeń (czysto) finansowych, a jeżeli tak, to z reguły za spóźnienie w dostawie ograniczone do wysokości lub podwójnej wysokości przewoźnego. W przypadku opóźnienie dostawy lub innej szkody np. przy rażącym niedbalstwie kierowcy, uprawniony będzie mógł dochodzić odszkodowania często w wysokości kilkadziesiąt tysięcy euro. Warto być ubezpieczonym również na taką ewentualność. Nie należy jednak zapomnieć, że przewoźnik znacznie częściej jest konfrontowany z roszczeniami niezasadnymi, których odparcie powinno być jednym z podstawowych elementów umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.

Źródło:  Christian Waldendorfer, broker ubezpieczeniowy i doradca w sprawach ubezpieczeń


 


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.