poniedziałek, 16 października 2006

Kontrole polskich pojazdów na terytorium Niemiec

Image Poniżej publikujemy treść dokumentu: Opis procedury „Kontrola zagranicznych pojazdów komunikacji pasażerskiej i towarowej w Niemczech” przekazanego Ministerstwu Transportu przez stronę niemiecką.

Informacje te powinny być pomocne polskim kierowcom podczas kontroli na niemieckich drogach i przyczynić się do wyeliminowania licznych do tej pory nieporozumień na tym tle.

Dokument jest wynikiem rozmów pomiędzy delegacją resortu transportu a przedstawicielami władz niemieckich na temat procedur postępowania niemieckich służb kontrolnych podczas kontroli polskich kierowców i samochodów z polską rejestracją na terytorium Niemiec. Podczas spotkania strona niemiecka zobowiązała się do opracowania i przekazania stronie polskiej oficjalnego dokumentu zawierającego zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli kierowców pojazdów ciężarowych. Intencją władz polskich było umożliwienie zapoznania się przez przedsiębiorców oraz kierowców z zasadami kontroli pojazdów, które obowiązującą w Niemczech.

Opis procedury „Kontrola zagranicznych pojazdów komunikacji pasażerskiej i towarowej w Niemczech”

Zasady

Komunikacja pasażerska i towarowa w ramach działalności gospodarczej jest w Niemczech kontrolowana przez policje landów, Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego, urzędy ochrony pracy oraz urzędy celne. Wybór pojazdów podlegających kontroli następuje bez względu na narodowość na podstawie kryteriów merytoryczno-obiektywnych. Odpowiedzialne urzędy kontrolne są upoważnione do zatrzymywania pojazdów mechanicznych zarówno podczas jazdy jak i w ramach kontroli stacjonarnych. Oprócz tego policja federalna może kontrolować pojazdy w ruchu transgranicznym w celu uniknięcia zagrożenia.

Kontrole służą do podwyższenia bezpieczeństwa komunikacji oraz do zwalczania przestępczości i obejmują w szczególności sprawdzenie:

 • kierowców
 • ładunku i
 • pojazdu.


Przeprowadzanie kontroli

Podczas kontroli kierowców sprawdza się

 • ich kwalifikacje
 • niezbędną zdolność do prowadzenia pojazdu i
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i przepisów socjalnych.


Kontrola ładunku obejmuje

 • dokumenty przewozowe
 • zdatność pojazdu
 • ładunek (także np. pod względem nielegalnego wwozu papierosów, narkotyków, broni oraz handlu ludźmi) i
 • zabezpieczenie ładunku.


Kontrola pojazdów dotyczy

 • dokumentów przewożonych w pojeździe
 • i stanu technicznego.


Sposób postępowania w przypadku usterek technicznych

Podejmowane czynności zależą od rodzaju i zakresu stwierdzonych usterek.

W przypadku niewielkich usterek (np. oświetlenie, urządzenia sygnałowe) pobierana jest zazwyczaj grzywna, zaś danej osobie zezwala się na dalszą jazdą w określonych warunkach (np. tylko za dnia, przy bezdeszczowej pogodzie) bądź nakazuje bezzwłoczne usunięcie usterek.

Jeżeli chodzi i poważne usterki (np. hamulce, układ kierowania lub podwozie) mogące negatywnie wpływać na bezpieczeństwo jazdy, postępuje się z reguły w następujący sposób:

 • badanie przez rzeczoznawcę z najbliższej okolicy wskazówka: rzeczoznawcą jest osoba spełniająca ustawowe wymogi w tym zakresie (biegły rzeczoznawca). Rzeczoznawca może mieć swoją siedzibę także w warsztacie. Sprawując swoją funkcję będzie działać jednakże niezależnie od tego warsztatu.
 • wydanie zakazu dalszej jazdy do czasu usunięcie usterek
 • pobranie grzywny/złożenie zabezpieczenia.


Jeżeli usunięcie usterek na miejscu nie jest możliwe, kierowca podejmuje decyzję, w którym zakładzie usunie usterki.
Zwraca się wyraźnie uwagę, że wybór odpowiedniego warsztatu leży wyłącznie w gestii danego kierowcy, władze kontrolne nie mają żadnego wpływu na wybór.

Do czasu usunięcia usterek wpływających na bezpieczeństwo pojazd nie może się poruszać w publicznym ruchu drogowym (przy przejazdach do rzeczoznawcy lub do warsztatu może wchodzić w rachubę eskorta policyjna bądź skorzystanie z pomocy drogowej). W tym okresie zabezpiecza się numery rejestracyjne i dowód rejestracyjny, zaś dalsze poruszanie się pojazdu uniemożliwia przy pomocy środków technicznych (np. obejma na koła lub łańcuch). Wydanie pozwolenia na kontynuowanie jazdy można uzależnić od dostarczenia ekspertyzy dot. nienagannego stanu technicznego.

Jeżeli usterka nie zostanie usunięta na miejscu, właściwy urząd administracyjny dokonuje odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Numery rejestracyjny i dowód rejestracyjny przekazuje się następnie do ambasady kraju pochodzenia. Transport powrotny do kraju pochodzenia można przeprowadzić tylko na odpowiednim pojeździe transportowym.

Wszystkie koszty powstające w ramach ustalania i usuwania usterek obciążają danego kierowcę. W szczególności dotyczy to kosztów rzeczoznawcy i holowania oraz opłat administracyjnych i urzędowych.

W celach dokumentacyjnych i informacyjnych sporządza się z zasady raport pokontrolny zgodnie z załącznikiem 1 rozporządzenia o kontrolach technicznych pojazdów użytkowych na drodze (krajowe wykonanie dyrektywy 2000/30/WE). Raport ten przesyła się do urzędu komunikacyjnego kraju pochodzenia.

Uwaga końcowa

Zwraca się uwagę, że zakaz dalszej jazdy może nastąpić także w przypadku usterek dotyczących zabezpieczenia ładunku, w tym przeładowania, zaś w razie naruszenia rozporządzenia wykonawczego EWG 3820/85 (przepisy socjalne) możliwe jest zarządzenie odpowiednich godzin odpoczynku.

Powyższy opis odpowiada postępowaniu przy normalnych kontrolach. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności może być konieczne przeprowadzenie kontroli w innym trybie.

źródło: MT

 

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.