poniedziałek, 20 września 2010

Dwa fundamenty ubezpieczenia przewoźnika

Dwa_fundamenty_600

Jesień jest czasem, w którym firma transportowa musi podjąć decyzję o kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) lub o wyborze nowego ubezpieczyciela. Dokonując wyboru należy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość składek, ale bardziej na ochronę przewoźnika również przed niesłusznie wysuwanymi roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozowej.

Rzeczywiste bezpieczeństwo daje firmom transportowym tylko ubezpieczenie OCPD, oparte na dwóch podstawowych fundamentach ochrony: Zaspokajanie roszczeń zasadnych - zapewniające wypłatę należnego odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, za którą przewoźnik ponosi odpowiedzialność; Odpieranie roszczeń niezasadnych - udzielający ochrony prawnej w przypadku, gdy np. nie wypłaca się przewoźnego za rzekomą lub nieodpowiednio udokumentowaną szkodę, która najczęściej zostaje przewoźnikowi przez zleceniodawcę potrącona z należnych mu pieniędzy za wykonane przewozy.  

Nie płać za cudze błędy!
Praktyka wykazuje, że na 100 zdarzeń będących powodem wysunięcia roszczeń przez zleceniodawców wobec przewoźników tylko w ok. 20 przypadkach są to roszczenia zasadne (słuszne), a w ok. 80 przypadkach przewoźnicy konfrontowani są z roszczeniami niezasadnymi, za które nie ponoszą odpowiedzialności, a jednak obciążani są kosztami za cudze błędy. Do najczęstszych tego rodzaju niesłusznych roszczeń należą między innymi: uszkodzenie towaru podczas załadunku i rozładunku, szkody wynikające z niedostatecznego opakowania lub nieodpowiedniego rozmieszczenia towaru na pojedzie itd. Tego rodzaju kosztowne dla przewoźnika praktyki dają się odnotować ostatnio coraz częściej i skutkują samowolnym potrącaniem takich szkód z należnego przewoźnego. Towarzystwa ubezpieczeń, mające siedziby lub oddziały w Polsce, nie oferują w ramach ubezpieczenia OCPD odpierania roszczeń niezasadnych.

Dobra umowa lub proces
W przypadku wysunięcia roszczenia za szkodę, za którą przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, ubezpieczyciel OCPD nie obejmujący ochroną odpierania roszczeń niezasadnych, odmówi wypłaty odszkodowania (brak podstawy  do świadczenia) i nie udzieli ochrony prawnej. W takim przypadku przewoźnik musi sam zdecydować, czy poniesie koszty obsługi prawnej i podejmie ryzyko procesowe w dochodzeniu np. swoich należności od zleceniodawcy. Ubezpieczenie OCPD oparte na dwóch fundamentach, można zawrzeć za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego wyspecjalizowanego w ubezpieczeniach transportowych. Taki broker, powinien legitymować się nie tylko doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń, lecz również wiedzą z zakresu prawa przewozowego (krajowego, międzynarodowego - konwencji CMR, jak i  prawa przewozowego krajów, w których przewoźnik może wykonywać przewozy kabotażowe). Ponadto powinien znać praktyki panujące w transporcie, spedycji i logistyce.

Źródło: ETA (Europa Transport Assekuranz ETA)

 


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.